รายละเอียดของหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดหลักสูตร pdf

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2558

(ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2553) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รหัสและชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Science Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  • ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
  • ชื่อย่อ : วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
  • ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Science Education)
  • ชื่อย่อ : M.Sc. (Science Education)

กลุ่มวิชา : ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์บูรณาการ

  • จำนวนรับ 50 คน (สาขาวิชาเอกละ 10 คน)
  • แผนการเรียน แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
  • เรียนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนของโรงเรียน (กลางเดือนมีนาคม ต้นเดีอนพฤษภาคม)

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ความสำคัญของหลักสูตร

บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ศึกษาที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ การจัดการเรียนรู้หรือการถ่ายทอดความรู้ การใช้และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา และการประยุกต์ใช้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา กอรปกับในปัจจุบันจำนวนของนักเรียนที่เลือกเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ลดน้อยลง ครูจึงจำเป็นที่ต้องสอนให้เด็กเห็นถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์โดยผ่านการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องสนับสนุนการเปิดประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพในระดับชาติ สามารถสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษได้ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาที่มีศักยภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

1.2 ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ลึกซึ้งในเนื้อหา ทักษะและเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเน้นทักษะและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท มีศักยภาพในการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ พัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิตจะเป็นผู้มีสมรรถนะ ดังนี้

1. มีความรู้ในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาที่ถูกต้อง ทันสมัย และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยและการทำงานในวิชาชีพได้

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

4. ตระหนักถึงความสำคัญและมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและเนื้อหา

5. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบปกติ จัดการศึกษาปีการศึกษาละ 2 ภาคการศึกษา รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา หรือ 4 ภาคการศึกษา และแบบพิเศษ จัดการศึกษาปีการศึกษาละ 1 ครั้ง รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกับระบบทวิภาค เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 2 ข้อ 6 และข้อ 7 โดยชั่วโมงบรรยาย 15 ชั่วโมง เทียบเท่ากับ 1 หน่วยกิต และชั่วโมงปฏิบัติ 30 ชั่วโมง เทียบเท่ากับ 1 หน่วยกิต

 

2.  การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน: หลักสูตรฯ มีการดำเนินการเรียนการสอน 2 แบบ ได้แก่

2.1.1 แบบปกติ ดำเนินการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ ปีการศึกษาละ 2 ภาค ได้แก่

ภาคต้น       : สิงหาคม –ธันวาคม

ภาคปลาย    : มกราคม–พฤษภาคม

2.1.2 แบบพิเศษ ดำเนินการเรียนการสอนทั้งในและนอกวันเวลาราชการ

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง : มีนาคม –พฤษภาคม

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 5 ข้อ 15.4 โดยมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแบบ 1.1 และ 2.1 ดังนี้

2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษากรณีทั่วไป (แบบปกติ)

(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือการศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ให้การรับรอง และ

(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน หรือเทียบเท่า

ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

2.2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษากรณีเฉพาะ (แบบพิเศษ)

(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือการศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ให้การรับรอง และ

(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ

(3) เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สำนักงานเลขาธิการครุสภาให้การรับรอง

ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

Last Updated on Wednesday, 25 January 2017 14:01