การรับสมัครเข้าศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2560

วัน-เวลาในการเรียน: แบบพิเศษ เรียนช่วงปิดภาคเรียน 2X มีนาคม - 0X พฤษภาคม ของทุกปี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา: แบบพิเศษ ลงทะเบียนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ครั้งละ 43,000 บาท รวม 3 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษากรณีเฉพาะ (แบบพิเศษ)
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือการศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ให้การรับรอง และ
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ
(3) เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สำนักงานเลขาธิการครุสภาให้การรับรอง
ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

Last Updated on Friday, 20 January 2017 14:17
 

การสมัครเข้าศึกษา

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดร่างประกาศการรับสมัคร pdf

คลิ๊กเพื่อดาวน์ใบสมัคร pdf

 

ร่างประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553

………………………………………..

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มีความพร้อมในการศึกษาได้รับข้อมูลการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. สาขาวิชาเอกที่เปิดรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 มีการทำวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา และหลักสูตรแผน ข ทำการค้นคว้าอิสระและเรียนรายวิชา ซึ่งเปิดรับจำนวน 4 สาขาวิชาเอกได้แก่ วิชาเอกชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์บูรณาการ โดยเปิดรับวิชาเอกละไม่เกิน 20 คน

2. ประเภทของผู้สมัคร ต้องเป็นครูประจำการที่ทำหน้าที่สอนในโรงเรียนทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน

 

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
3.1 เป็น ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าของหลักสูตรปริญญาตรีทางด้าน วิทยาศาสตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียงจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ให้การรับรอง
3.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนนหรือมีประสบการณ์
การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีและ
3.3 เป็น ครูประจำการที่ทำหน้าที่สอนในโรงเรียนในทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งนี้ หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

 


4. ใบสมัคร และคู่มือการสมัคร
4.1 ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลประกอบการสมัครและพิมพ์ใบสมัครได้จาก http://www.sci.ubu.ac.th หรือ
4.2 รับใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์2553


5. การสมัคร
5.1 สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554
5.2 สมัครทางไปรษณีย์ ส่งหลักฐานการสมัคร พร้อมธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย
ปณ.วารินชำราบ ในนามนางพิกุล ยิ่งยง มาที่ ตู้ ปณ. 11 ปณภ.วารินชำราบ 34190 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 โดยจะยึดถือวันที่ที่ปรากฏบนตราประทับของไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ


6. หลักฐานประกอบการสมัคร
- ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 500 บาท
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
- ใบรายงานคะแนน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ (สำหรับผู้สมัครที่มีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบคะแนน) จำนวน 1 ฉบับ
- ใบสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจน


7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะ กรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาจากใบสมัครคัด เลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและคณะวิทยาศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและที่ http://www.sci.ubu.ac.th
7.1 เป็น ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์และผ่านคัดเลือกจากคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
7.2 คณะ กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการสอบคัดเลือก หรือดำเนินการเปิดการเรียนการสอน ในกรณีที่ผู้สมัครหรือผู้สอบผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในวิชา เอกนั้นๆ มีจำนวนน้อยกว่า 4 คน ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์จะพิจารณาคืนเงินค่าสมัครให้ในภายหลัง ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้


8. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ภายในวันที่รายงานตัวเข้าศึกษาหรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี


9. การรายงานตัวและการปฐมนิเทศ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและเข้าร่วมการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554 ณ ห้อง Sc 312 ชั้น 3 อาคาร วิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาค และค่าธรรมเนียมหน่วยกิต ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

10. วันเปิดภาคการศึกษา
เปิดภาคการศึกษา วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2554 โดยจะเริ่มการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ วันอังคารที่ 14 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2554

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2553

ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)

 

ปฏิทินการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553

 

1. ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 

- หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2. ใบสมัครและคู่มือการสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 

2.1 สืบค้นข้อมูลการสมัคร และพิมพ์ใบสมัครได้ที่ website 2.2 รับใบสมัครและคู่มือรับสมัคร 

- ฝ่ายวิชาการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. การสมัคร : ค่าสมัครหลักสูตรละ 500 บาท 

3.1 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 

- ฝ่ายวิชาการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ชั้น 1 อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ 

3.2 สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 

- ฝ่ายวิชาการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ชั้น 1 อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 

- สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ website : http://www.sci.ubu.ac.th 

5. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษา วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554 

            - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

6. วันเปิดภาคการศึกษา วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 

- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 


ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

------------------------------------------

1. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว

1.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาโท                          1,000.- บาท

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็นรายภาค

2.1 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย                                        ภาคเรียนละ 2,000.- บาท

2.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาค                                  ภาคเรียนละ 5,000.- บาท

3. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชา

3.1 ค่าลงทะเบียน                                                 หน่วยกิตละ 2,500.- บาท

4. ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการศึกษา                        ภาคเรียนละ 2,500.- บาท

5. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ       

5.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรละ                                                500.- บาท

5.2 ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา                                             บัตรละ 200.- บาท

5.3 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ / ประมวลความรอบรู้      ครั้งละ 1,000.- บาท

5.4 ค่าปรับการชำระเงินช้า                                      วันละ 50.- บาท

5.5 ค่าขึ้นทะเบียนการสำเร็จการศึกษา                      ครั้งละ 1,000.- บาท

 

Last Updated on Wednesday, 02 February 2011 14:05