ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2560

วัน-เวลาในการเรียน: แบบพิเศษ เรียนช่วงปิดภาคเรียน 2X มีนาคม - 0X พฤษภาคม ของทุกปี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา: แบบพิเศษ ลงทะเบียนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ครั้งละ 43,000 บาท รวม 3 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษากรณีเฉพาะ (แบบพิเศษ)
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือการศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ให้การรับรอง และ
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ
(3) เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สำนักงานเลขาธิการครุสภาให้การรับรอง
ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

Last Updated on Friday, 20 January 2017 14:17  

Add comment


Security code
Refresh