รายวิชาที่เปิดสอน

3. หลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร
3.1 หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นหลักสูตรเต็มเวลา            ใช้ระยะเวลาในการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

3.1.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 แผนการศึกษาคือ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรในแต่ละแผนการศึกษา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้แผน ก แบบ ก2

จำนวน

36 หน่วยกิต

ก หมวดวิชาเฉพาะ

จำนวน

22 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน                            จำนวน

12 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาบังคับ                              จำนวน

10 หน่วยกิต

ข หมวดวิชาเลือก                         ไม่น้อยกว่า

2 หน่วยกิต

ค หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

จำนวน

12 หน่วยกิต

แผน ข

จำนวน

36 หน่วยกิต

ก หมวดวิชาเฉพาะ

จำนวน

22 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน                            จำนวน

12 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาบังคับ                              จำนวน

10 หน่วยกิต


ข หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

8 หน่วยกิต

ค หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

จำนวน

6 หน่วยกิต


3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ                                                        จำนวน      12 หน่วยกิต

ก.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1151 701   ปรัชญาของวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา                          2(2-0-6)

(Philosophy of Science and Science Education)

1151 702   การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน                          2(1-2-5)

(Learning Science Management to Develop Learners)

1151 703   ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์       2(2-0-6)

(English for Scientific Literacy and Science Teaching)

1151 704   การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             2(1-2-5)

(Information Communication Technology

in Learning Management)

1151 705   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา                                    3(2-2-8)

(Research Methodology in Science Education)

1151 706   สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา                                            1(0-2-2)

(Seminar in Science Education)

 

ก.2) กลุ่มวิชาบังคับ

นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จำนวน 10 หน่วยกิต ดังนี้

 

ก.2.1)  กลุ่มวิชาชีววิทยา                                      จำนวน       10 หน่วยกิต

1151 721   นวัตกรรมการศึกษาทางชีววิทยา                                          2(2-0-6)

(Educational Innovations in Biology)

1151 722   ชีววิทยาบูรณาการ 1                                                      3(3-0-9)
(Integrated Biology I)

1151 723   ชีววิทยาบูรณาการ 2                                                      3(3-0-9)
(Integrated Biology II)

1151 724   ปฏิบัติการชีววิทยาบูรณาการ                                             2(0-4-4)

(Integrated Biology Laboratory)

 

ก.2.2)  กลุ่มวิชาเคมี                                            จำนวน       10 หน่วยกิต

1151 731  นวัตกรรมการศึกษาทางเคมี                                               2(2-0-6)

(Educational Innovations in Chemistry)

1151 732  เคมีบูรณาการ 1                                                           3(3-0-9)

(Integrated Chemistry I)

1151 733  เคมีบูรณาการ 2                                                           3(3-0-9)

(Integrated Chemistry II)

1151 734  ปฏิบัติการเคมีบูรณาการ                                                   2(0-4-4)

(Integrated Chemistry Laboratory)

 

ก.2.3) กลุ่มวิชาฟิสิกส์                                           จำนวน       10 หน่วยกิต

1151 741   นวัตกรรมการศึกษาทางฟิสิกส์                                            2(2-0-6)

(Educational Innovations in Physics)

1151 742   ฟิสิกส์บูรณาการ 1                                                          3(3-0-9)

(Integrated Physics I)

1151 743   ฟิสิกส์บูรณาการ 2                                                        3(3-0-9)

(Integrated Physics II)

1151 744   ปฏิบัติการฟิสิกส์บูรณาการ                                                2(0-4-4)

(Integrated Physics Laboratory)

 

ก.2.4) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์                                   จำนวน       10 หน่วยกิต

1151 751    นวัตกรรมการศึกษาทางคอมพิวเตอร์                                  3(3-0-9)

(Educational Innovations in Computer)

1151 752   คอมพิวเตอร์บูรณาการ                                                    3(3-0-9)

(Integrated Computer)

1151 753   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บูรณาการ 1                                       2(0-4-4)

(Integrated Computer Laboratory I)

1151 754   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บูรณาการ 2                                       2(0-4-4)

(Integrated Computer Laboratory II)

ก.2.5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ                        จำนวน       10 หน่วยกิต

1151 761   นวัตกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์บูรณาการ                          2(2-0-6)

(Educational Innovations in Integrated Science)

1151 762   วิทยาศาสตร์บูรณาการ 1                                                 3(3-0-9)

(Integrated Science I)

1151 763   วิทยาศาสตร์บูรณาการ 2                                                  3(3-0-9)

(Integrated Science II)

1151 764   ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์บูรณาการ                                         2(0-4-4)

(Integrated Science Laboratory)

 

ข. หมวดวิชาเลือก                      แผน ก แบบ ก2  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต

แผน ข             ไม่น้อยกว่า   8 หน่วยกิต

1151 771  สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                 2(1-2-5)

(Science Learning Media)

1151 772  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน                           2(1-2-5)

(Science Project-Based Learning)

1151 773  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา       2(2-0-6)

(Curriculum Development and Learning Management in Science Education)

1151 774   จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           2(2-0-6)

(Psychology and Learning Theories for Science Learning)

1151 775   การวัดและประเมินผลทางการศึกษา                                      2(2-0-6)

(Educational Measurement and Evaluation)

1151 776   การฝึกประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ             2(0-4-4)

(Science Teaching Professional Practicum in English)

1151 777   วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ                                                 2(2-0-6)

(Earth Science System)

1151 778   เคมีร่วมสมัย                                                                2(2-0-6)

(Contemporary Chemistry)

1151 779   ฟิสิกส์ยุคใหม่                                                              2(2-0-6)

(Modern Physics)

1151 780   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                                                  2(1-2-5)

(Plant Tissue Culture)

1151 781   เทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการศึกษา                    2(2-0-6)

(Mobile Technology in Education)

1151 782   ทฤษฎีและการประยุกต์ระบบอัจฉริยะ                                     2(2-0-6)

(Theory and Application of Intelligent Systems)

1151 783   การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ                                          2(2-0-6)

(Information Storage and Retrieval)

1151 784   เครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                       2(2-0-6)

(Computer Network)

1151 785   ทฤษฎีและการประยุกต์คอมพิวเตอร์วิทัศน์                                2(2-0-6)

(Theory and Application of Computer Vision)

1151 786   การออกแบบเนื้อหาดิจิตอลและส่วนปฏิสัมพันธ์                           2(2-0-6)

สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Design of Digital Content and Interaction for Electronic Learning)


ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 6-12  หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2

1151 791 วิทยานิพนธ์ (Thesis)                           ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต

แผน ข

1151 792 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)      ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

Last Updated on Monday, 21 March 2016 10:49  

Add comment


Security code
Refresh