แผนการศึกษา

3.1.4 แผนการศึกษา

หลักสูตรฯ จัดแผนการศึกษา 2 แบบ ได้แก่ แบบปกติ และแบบพิเศษ ดังนี้

1) แผนการศึกษาแบบปกติ จัดการศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก2 โดยจัดการศึกษา  ปีการศึกษาละ 2 ภาคการศึกษา รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา หรือ 4 ภาคการศึกษา มีรายละเอียดของการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละครั้ง ดังนี้

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1151 701 ปรัชญาของวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (Philosophy of Science and Science Education)

2(2-0-6)

1151 702 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน (Learning Science Management to Develop Learners)

2(1-2-5)

1151 705 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา (Research Methodology in Science Education)

3(2-2-8)

1151 703 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ (English for Scientific Literacy and Science Teaching)

2(2-0-6)

รวม

9

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1151 704 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technology in Learning Management)

2(1-2-5)

1151 706  สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (Seminar in Science Education)

1(0-2-2)

หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาบังคับ

1151 7xx รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ

(ตามกลุ่มวิชา)

5

รวม

8

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาบังคับ

1151 7xx รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ

(ตามกลุ่มวิชา)

5

หมวดวิชาเลือก

1151 77x รายวิชาในหมวดวิชาเลือก

-

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

1151 791วิทยานิพนธ์

6

1151 792 การค้นคว้าอิสระ

-

รวม

11

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาเลือก

1151 77x รายวิชาในหมวดวิชาเลือก

2

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

1151 791 วิทยานิพนธ์

6

1151 792 การค้นคว้าอิสระ

-

รวม

8


2) แผนการศึกษาแบบพิเศษ จัดการศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข โดยจัดการศึกษา          ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 3 ปีการศึกษา มีรายละเอียดของการลงทะเบียนรายวิชา ดังนี้

ชั้นปีที่ 1 (ครั้งที่ 1)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1151701 ปรัชญาของวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (Philosophy of Science and Science Education)

2(2-0-6)

2(2-0-6)

1151 702 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน (Learning Science Management to Develop Learners)

2(1-2-5)

2(1-2-5)

1151 705 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา (Research Methodology in Science Education)

3(2-2-8)

3(2-2-8)

1151 704 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technology in Learning Management)

2(1-2-5)

2(1-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาบังคับ

11517xx รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ

(ตามกลุ่มวิชา)

2

2

รวม

11

11

ชั้นปีที่ 2 (ครั้งที่ 2)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1151 703 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ (English for Scientific Literacy and Science Teaching)

2(2-0-6)

2(2-0-6)

1151 706 สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

1(0-2-2)

1(0-2-2)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาบังคับ

1151 7xx รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ

(ตามกลุ่มวิชา)

5

5

หมวดวิชาเลือก

1151 77x รายวิชาในหมวดวิชาเลือก

-

2

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

1151 791 วิทยานิพนธ์

6

-

1151 792 การค้นคว้าอิสระ

-

3

รวม

14

13

ชั้นปี 3  (ครั้งที่ 3)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาบังคับ

1151 7xx รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ

(ตามกลุ่มวิชา)

3

3

หมวดวิชาเลือก

1151 7xx รายวิชาในหมวดวิชาเลือก

2

6

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

1151 791 วิทยานิพนธ์

6

-

1151 792 การค้นคว้าอิสระ

-

3

รวม

11

12

Last Updated on Wednesday, 25 January 2017 13:52  

Add comment


Security code
Refresh