คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. ประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร


ชื่อ

ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร

ห้องทำงาน

Sc 381

เบอร์ภายใน

4560

อีเมล์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การศึกษา

B.Sc. (Chemistry), Khon Kaen University (2002)


Diploma (Teaching Profession), Khon Kaen University (2003)


Ph.D. (Science & Technology Education), Mahidol University (2008)

2. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ

ผศ.ดร.อุดม ทิพราช

ห้องทำงาน

Sc 364

เบอร์ภายใน

4426,4429

อีเมล์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การศึกษา

B.Sc. (Physics), Burapha University


M.Sc. (Physics), Chulalongkorn University


Ph.D. (Condensed Matter Physics & Material Science), University of North Dakota


3. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ

ผศ.ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย

ห้องทำงาน

Sc 314

เบอร์ภายใน

4126

อีเมล์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การศึกษา

B.Sc. (Chemistry), Khon Kaen University


M.Sc. (Analytical Chemistry and Inorganic Chemistry), Mahidol University


Ph.D. (Analytical Chemistry), Mahidol University

4. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ

ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม

ห้องทำงาน

Sc 362

เบอร์ภายใน

4539

อีเมล์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การศึกษา

B.Sc. (Physics), Ubon Ratchathani University (2002)


Diploma (Teaching Profession), Khon Kaen University (2003)


Ph.D. (Science & Technology Education), Mahidol University (2008)

5. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ

ผศ.ดร.วงกต ศรีอุไร

ห้องทำงาน


เบอร์ภายใน


อีเมล์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การศึกษา

B.Sc. (Computer Science), Ubon Ratchathani University (2003)


M.Sc. (Information Technology), Ubon Ratchathani University (2005)


Ph.D. (Information Technology), King Mongkut's University of Technology North Bangkok (2010)

6. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ

ผศ.ดร.สุภาพร พรไตร

ห้องทำงาน

Sc 387

เบอร์ภายใน

4564

อีเมล์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การศึกษา

B.Sc. (Biology), Khon Kaen University (2002)


Diploma (Teaching Profession), Khon Kaen University (2003)


Ph.D. (Science & Technology Education), Mahidol University (2008)

7. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ

ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา

ห้องทำงาน

Sc 389

เบอร์ภายใน

4561

อีเมล์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การศึกษา

B.Sc. (Chemistry), Ubon Ratchathani University (2002)


Diploma (Teaching Profession), Mahasarakham University (2003)


Ph.D. (Science & Technology Education), Mahidol University (2008)

8. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ

ผศ.ดร.เสนอ ชัยรัมย์

ห้องทำงาน

Chem 414

เบอร์ภายใน

4137

อีเมล์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การศึกษา

B.Sc. (Chemistry), Ubon Ratchathani University (2002)


Diploma (Teaching Profession), Mahasarakham University (2003)


Ph.D. (Science & Technology Education), Mahidol University (2008)

9. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ

ดร.โชคศิลป์ ธนเฮือง

ห้องทำงาน

Sc 370

เบอร์ภายใน

4563

อีเมล์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การศึกษา

B.Sc. (Physics), Ubon Ratchathani University (2002)


Diploma (Teaching Profession), Khon Kaen University (2003)


Ph.D. (Science & Technology Education), Mahidol University (2008)

10. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ

ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ

ห้องทำงาน

Sc 429

เบอร์ภายใน

4602

อีเมล์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การศึกษา

B.Sc. (Computer Science), Mahasarakham University (2002)


Diploma (Teaching Profession), Mahasarakham University (2003)Ph.D. (Science & Technology Education), Mahidol University (2009)

11. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ

ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล

ห้องทำงาน

ห้อง EM ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

เบอร์ภายใน

4203

อีเมล์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การศึกษา

B.Sc. (Biology), Khonkaen University, ThailandM.Sc. (Botany), Chulalongkorn University, ThailandPh.D. (Plant Physiology), Clemson University, USA

12. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ

ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ

ห้องทำงาน

Sc 304

เบอร์ภายใน

4522

อีเมล์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การศึกษา

B.Sc. (Biology), Khon Kaen University, Thailand (2001)M.Sc. (Plant Taxonomy) Khon Kaen University, Thailand (2004)Ph.D. (Plant Taxonomy) Khon Kaen University, Thailand (2008)

13. อาจารย์ประจำหลักสูตร


ชื่อ

ดร.สุภาพ ตาเมือง

ห้องทำงาน

Sc379

เบอร์ภายใน

 

อีเมล์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การศึกษา

B.Sc. (Chemistry), 2006, Khon Kaen UniversityM.Sc. (Polymer Science), 2008, The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn UniversityPh.D. (Chemistry), 2012, The University of Birmingham, United Kingdom


14. ที่ปรึกษาหลักสูตร


ชื่อ

ผศ.วรรณวไล อธิวาสนพงศ์

ห้องทำงาน

Chem 103

เบอร์ภายใน

4103

อีเมล์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การศึกษา

B.Sc.(Honours) in Agriculture: Soil Sciences, Khonkaen University, Thailand (1972)M.Sc.( Biochemistry), Mahidol University, Thailand (1974)Certificate (Research Techniques in Chemistry), University of New South Wales, Australia (1977)

Honorary Ph.D. (Science Education), Ubon Ratchathani University (2013)

15. เลขานุการหลักสูตร


ชื่อ

นางสาวปริยากร พิมเงิน

ห้องทำงาน

ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์

เบอร์ภายใน

4417

อีเมล์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Condensed Matter Physics and Materials Science
Last Updated on Sunday, 19 March 2017 11:36  

Add comment


Security code
Refresh