คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551

รายละเอียด 

      คณะวิทยาศาสตร์  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา  ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 จำนวน  4  สาขาวิชาเอก ได้แก่ ชีววิทยา  เคมี  ฟิสิกส์  และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยรับสาขาวิชาเอกละ 20 คน รวมจำนวน 80 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

แผนการเรียน

     1.แผน ก แบบ ก2 มีการทำวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา

     2.แผน ข ทำการค้นคว้าอิสระและเรียนรายวิชา

การรับสมัคร

      ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณอัญชลี เฮ้าทา งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.045-353420 โทรสาร .045-353422

เอกสารแนบ : (หากไม่สามารถเปิดได้ให้เซฟเอกสารลงเครื่องก่อน แล้วจึงเปิด) 

    - ประกาศรับสมัครฤดูร้อน 2551.pdf (196.2 KB.)

    - ตารางเทียบโอน.pdf (62.6 KB.)

    - ประกาศรางวัลเรียนดี001.pdf (294.5 KB.)

    - ให้เงินสนับสนุน-เสาร์-อาทิตย์ หรือภาคฤดูร้อน001.pdf (541.8 KB.)

    - ใบสมัครวิทย์ศึกษา.doc (49.5 KB.)

    - ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf (77.4 KB.)

Last Updated on Wednesday, 31 December 2008 17:37  

Add comment


Security code
Refresh