คะแนนกลางภาค วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2-2553


ลำดับ    รหัส    ชื่อ-สกุล    อัตนัย    ปรนัย Ty    ปรนัย No    ปรนัย Ma
เต็ม    8    12    16    32
1    49130063    นายเกียรติสกุล บุญโพธิ์กอง    4    6    13    24
2    49130662    นายวุฒิศักดิ์ วงษารี    1    4    7    10
3    49131198    นายสุชาติ สายรัตนทองคำ    5.5    5    12    23
4    50110108    นางสาวอัฉราพรรณ ศรีวรรณ    8    9    9    23
5    50113017    นางสาวอรทัย สรกเมียะ    6.5    7    8    27
6    50113471    นางสาวชนากานต์ ศรีสุวรรณ์    7.5    4    10    22
7    50113556    นายภุชงค์ ชาติสง่า    7    7    12    24
8    50113585    นางสาวรัชฎาภา แพงมา    7    8    8    25
9    50114898    นางสาวทิพยาภรณ์ เสียงล้ำ    6.5    8    10    22
10    50115897    นางสาวกนกวรรณ นันทา    6    6    10    22
11    50117891    นายกัลปพฤกษ์ ไฝจันทึก    6.5    6    12    25
12    50117907    นางสาวขวัญเรือน แก้วไส    8    6    10    17
13    50117976    นางสาวชญานี ฉิมพาลี    8    8    11    21
14    50117981    นางสาวชนนิกานต์ ไชยสิทธิ์    7.5    6    10    26
15    50117998    นางสาวทัศนา อุปนิสากร    7.5    10    13    27
16    50118056    นางสาวน้ำฝน บุญตา    6.5    10    8    28
17    50118193    นางสาวยุพิน ริทัศโส    7.5    4    11    26
18    50118241    นางสาววรรณิภา เห็นทั่ว    7.5    5    9    22
19    50119871    นางสาวพาเพียน สิมาจารย์    6    7    12    27
20    50119923    นางสาวอมรรัตน์ สืบมา    5.5    3    9    23
21    50122129    นายศรัญญู ภูมาพันธ์    8    8    11    24
22    50123232    นางสาวชฎาลัย คงคาพันธ์    7.5    8    11    23
23    50123504    นางสาวศิริพร ชุติมาเทวินทร์    8    7    14    27
24    50133864    นายสุนทร ทองสุข    7.5    8    11    19
25    50170471    นายกิตติคุณ จิตต์ผลา    7.5    7    8    18
26    50170548    นางสาวสมัญญา กุมภะ    7.5    6    8    20
27    50174861    นายธวัชชัย การเกษ    7.5    7    14    20
28    50178832    นางสาวพัชราภรณ์ งามเยี่ยม    มาสอบ
29    50179163    นางสาวสุกัญญา ประสนสาร    5.5    5    11    23
30    50179893    นางสาวโสรยา ตึกประโคน    4.5    5    10    25
31    50230743    นางสาวพรรนิภา ผลสุข    8    8    10    24
32    50237018    นายกีรติ ดอนหว่างไพร    6.5    5    12    18
33    5111401175    นายพลวัฒน์ แก่นอ้วน    7.5    8    12    24
34    5111411602    นายนิวัฒน์ แก้วดี    2.5    3    13    17
35    5111411626    นางสาววรารัตน์ โสวันนา    7.5    6    12    23
36    5111420587    นางสาวชนาธรณ์ ธูปพุดซา    7.5    7    14    24
37    5111420628    นางสาวนริศรา กาฬมาตย์    7.5    10    14    24
38    5111420736    นายวีรพงศ์ ศรีแนน    7.5    4    12    22
39    5111420752    นายอนุชิต ศรวิชัย    6    6    13    20
40    5111441926    นางสาวยุพาพรรณ ศรีดาชาติ    8    5    15    23
41    5111441986    นางสาววรรณภา ฮงทอง    7    3    11    18
42    5113411538    นายพัชรพล เรืองเสนา    6.5    7    10    17
43    5115410191    นางสาวพนิดา โนนทิง    8    9    11    25
44    5117400367    นางสาวดวงดี สิงห์ตะโคตร    7    5    4    16
45    5117400419    นางสาวพิมลพรรณ สีดา    5.5    9    15    21
46    5117400507    นางสาววิไล สุพรม    7    5    9    16
47    5117401027    นางสาวศุภิกา ขันทา    5    4    10    16
48    5117401072    นางสาวสุวัณตา เกตเหม    4    6    9    11
49    5117410522    นางสาวทิฆัมพร เพทราเวช    7    10    14    25
50    5117410678    นางสาวลดารัตน์ กรินรักษ์    6    6    10    22
51    5117410793    นางสาวอนงค์นารถ ไกลทุกข์    6    3    10    19
52    5117412081    นางสาวภาวิณี วิถีเทพ    5    2    10    14
53    5117412513    นางสาวธนวรรณ วรรณงาม    4    6    9    25
54    5117412548    นางสาวนัฏธิญา ทองหล่อ    4    4    7    10
55    5117412717    นางสาวสุดารัตน์ แซ่ตั้ง    5.5    5    12    21
56    5117420224    นางสาวภัทรพร อิทธิประเสริฐ    3.5    3    8    23
57    5117420570    นายภาณุพงศ์ แก้วหอม    4.5    6    13    18
58    5117420648    นางสาววิภารัตน์ โสวรรณะ    3    4    8    17
59    5117421153    นายรัตนพล คำงาม    1.5    4    11    8
60    5117421230    นางสาวสุจิราพร สรรพกิจ    3    3    7    17
61    5117421472    นางสาวประนอม พันธ์เพ็ง    5.5    9    10    25
62    5117421494    นางสาวปราณี พันธ์เพ็ง    8    7    8    24
63    5117422833    นางสาวพิมพ์ชนก วงษ์เกิด    6.5    4    8    15
64    5117422992    นางสาวสวรส โสมะเกษตริน    7    5    6    22
65    5117430085    นางสาวชวัลลักษณ์ พระสุรัตน์    4    4    7    11
66    5117430463    นางสาวพัชรี ดั่งธานุวัฒน์    4    6    9    23
67    5117430481    นางสาวภาวิณี ประดับจันทร์    6    7    9    21
68    5117430520    นางสาววรรณภา เลขะสันต์    5.5    4    8    18
69    5117430784    นายฉัตรชัย รักษ์จินดา    2.5    4    8    11
70    5117430791    นางสาวชนกชนม์ ทองรวง    4.5    5    8    12
71    5117430841    นางสาวพรสุดา อุดมชัย    1    4    7    17
72    5117430889    นางสาวอรทัย ละนิโส    0.5    5    8    13
73    5117431002    นายธงชัย คนองเดช    7    6    9    21
74    5117431880    นางสาวแคทลียา พิมพ์สวัสดิ์    5    4    10    11
75    5117431914    นางสาวดรุณี ศิริจันทร์    5.5    0    9    20
76    5117432005    นางสาวภรณ์พิมล ศรีธงชัย    2.5    3    4    21
77    5117432016    นางสาวมัชชิมา ดวงรัตน์    4.5    5    9    11
78    5117432029    นายราชิต มีคุณ    6    7    13    25
79    5117432175    นางสาวสายฝน ธรรมคุณ    5    3    7    13
80    5117440615    นางสาววัลยา วิภูษิตสมบูรณ์    3.5    6    11    27
81    5117441038    นางสาวกรรณิการ์ นาดี    4.5    2    3    14
82    5117441054    นางสาวจามจุรี ปัททุม    6.5    3    6    21
83    5117441214    นางสาวดวงฤทัย เอี่ยมตุ้มรัตน์    4.5    5    8    21
84    5117441227    นายทรงพล พรมภักดี    7.5    6    9    17
85    5117441337    นางสาวบุษราวัลย์ โนภาศ    4.5    5    4    13
86    5117441364    นางสาวประวีณา สูงรัง    6.5    8    7    24
87    5117441399    นายปิยวัฒน์ ตาลเลิศ    7.5    4    11    20
88    5117441533    นางสาวรติพร ปลื้มชิงชัย    6    8    11    23
89    5117441540    นางสาวรสริน แก้วพวง    6.5    6    4    23
90    5117441719    นางสาวศรีรัตนา เทศกูล    2    4    10    17
91    5117442013    นางสาวอารีรัตน์ ไชยรินทร์    6.5    3    10    24
92    5117442217    นางสาวแจ่มนภา โล่ห์คำ    5    3    8    16
93    5117442367    นางสาวนิภาพร ภาโสม    1.5    3    10    16
94    5117442767    นายสมภพ สุภาพ    7.5    7    11    18
95    5117442785    นายสันติธร บรมโคตร    3.5    8    9    9
96    5117442914    นายอดิศร ชาวชอบ    4    3    6    12
97    5117444439    นางสาวณัฐภรณ์ แสงสว่าง    7.5    7    8    19
98    5117444611    นางสาวนาฏลัดดา มากดี    5.5    5    11    23
99    5117444684    นางสาวเนติลักษณ์ ชนม์ธรรม    7    5    9    22
100    5117445094    นางสาวภัคภิณญา จุหลัน    6.5    8    8    16
101    5117445483    นางสาววิไลพร บุญน้อม    7.5    7    10    24
102    5117445863    นางสาวสุภาวดี จันทร์บุญ    4.5    6    9    18
103    5117449065    นางสาวทัศริยา วิมลรักษา    5    6    9    23
104    5117449377    นางสาวเพ็ญนภา สระแก้ว    6    2    13    25
105    5117460064    นายเจษฎา บัวหยาด    3.5    2    6    15
106    5121441028    นางสาวหัสยา ปองดี    3.5    2    4    18
107    5121441189    นางสาวกรรณิการ์ ศิรินคร    8    7    11    19
108    5121443158    นางสาวสุภัชธีญา ส่งเสริม    4.5    3    9    17
109    5121460133    นายณรงฤทธิ์ แดงโสภา    6    4    8    22
110    5121460243    นายนรพล อินทะพรม    3    1    9    18
111    5212402554    นางสาวเสาวลักษณ์ ลินโพธิ์สาน    6.5    8    10    20
112    5212440042    นายสุวิช แสงมณี    5    7    6    15
113    5212451118    นายพลภัทร์ พลตื้อ    2.5    5    7    18
114    5213411230    นายธเนศ ทับสุลิ    3.5    4    7    17
115    5213452749    นางสาวธิดารัตน์ มณีโชติ    6.5    6    8    13
116    5214410988    นางสาวอัญชลิกา นิยมวงษ์    7    8    8    16
117    5217400692    นางสาวณีรนุช ทางธรรม    5.5    5    10    26
118    5217401107    นางสาวสายฝน สีตัสสะ    5.5    6    10    15
119    5217401613    นางสาวจิรนันท์ วัฒนพฤกษ์    4.5    5    10    17
120    5217401626    นางสาวจีณนันทน์ พันธ์วิลัย    4    4    10    21
121    5217401879    นางสาววิจิตราภรณ์ จันทร์ภักดิ์    5    6    10    16
122    5217402827    นางสาวนริศรา เมียดตะนา    4.5    7    10    21
123    5217403439    นางสาวรัชนู ศิริพันธ์    4.5    3    10    18
124    5217404216    นายนฤเบศ ยุวะวาสน์    6.5    4    9    23
125    5217404498    นายสุธี เกษมสุข    5    3    11    19
126    5217404834    นางสาวธนัชพร ใจก้าวหน้า    3.5    3    11    17
127    5217405147    นางสาววราพร พิกุลแก้ว    6    5    9    20
128    5217405345    นางสาวอัญชลี ดาพันธ์    3    7    8    15
129    5217410402    นางสาวเบญจรัตน์ นาโสก    5    5    9    26
130    5217410613    นางสาวพัชราภรณ์ ตุ่นทอง    6    4    11    23
131    5217411953    นางสาวสุนิสา กาเผือก    7.5    7    10    20
132    5217412541    นางสาวพัชรินทร์ ยอดบุญ    4.5    6    11    19
133    5217412765    นางสาววราภรณ์ ทองแม้น    6    9    9    21
134    5217412967    นางสาวอภิญญา วิชุมา    7    5    8    19
135    5217413041    นางสาวกนกวรรณ จันทร์เติบ    7.5    8    11    25
136    5217413579    นางสาวจันทร์เพ็ญ เทียมพล    6    9    6    26
137    5217414002    นางสาวไพลิน วรรณวิจิตร    8    9    7    26
138    5217414013    นางสาวมาริสา จันทร์ชนะ    5.5    5    11    25
139    5217414172    นางสาววริญญา ลุนราช    8    7    10    26
140    5217414325    นางสาวสุกานดา แก้วตา    7    7    12    28
141    5217415148    นางสาวมาลินี สุวรรณ์ไชยรบ    3    5    13    16
142    5217415618    นางสาวสุดธิดา ทองสว่าง    7.5    6    12    26
143    5217416653    นางสาวสุนิศา มะลิงาม    7    3    10    18
144    5217417315    นางสาวสุปราณี สุพร    2    6    6    21
145    5217417584    นางสาวศรินยา สมคะเณย์    6.5    3    9    17
146    5217417704    นางสาวสุพัตรา นาโสก    6.5    6    8    31
147    5217417715    นางสาวอภิรพร ยืนยง    5    3    9    18
148    5217417795    นางสาวสุนิสา ชนะอุดม    3.5    5    9    22
149    5217417906    นางสาวศิริพร ระติเดช    7.5    7    8    20
150    5217417942    นางสาวรัตนาภรณ์ จันทะวงษา    4.5    4    8    13
151    5217417951    นางสาววัชรี โอภาษ    6.5    6    7    20
152    5217430411    นางสาวคุณัญญา สมเสนาะ    4.5    5    8    18
153    5217450046    นายกิตติพงษ์ บ้งชมโพธิ์    5.5    0    9    18
154    5217450574    นางสาวเพ็ญธนา คำแก้ว    7.5    8    11    13
155    5217450710    นายวัฒนพงษ์ นาโสก    2.5    5    6    15
156    5217451168    นายจักรกริช ศรีลัย    1.5    6    6    10
157    5217452222    นางสาวจารุวรรณ น้อยชา    2.5    8    8    22
158    5217452253    นางสาวชญานันท์ ศรีโสภา    6    9    6    20
159    5217452264    นางสาวชฎาพร มะลิงาม    6    7    7    24
160    5217452439    นางสาวนุชนาภรณ์ หาริตะวัน    3    3    10    20
161    5217452646    นายกฤษณกรณ์ น้อยโพนทัน    7    2    10    18
162    5217452703    นางสาวรุจิรา พลอาจทัน    5.5    4    12    14
163    5217452837    นางสาวศศิวิมล หินเกิ้ง    6    8    7    21
164    5217453078    นางสาวอรุณทิตา สิงห์ศร    6    6    10    22
165    5217453203    นางสาวจตุพร พิสุทธิ์    4    3    7    15
166    5217453434    นายธนารักษ์ ภักดีสกุลวงษ์    3.5    9    7    13
167    5217453573    นางสาวปิยะนิต สุยะลา    6.5    5    5    22
168    5217453799    นายวีระพล การกล้า    4.5    5    4    21
169    5217453946    นางสาวสุนิศา มาลัยหอม    6    7    3    15
170    5217454198    นางสาวกรรณิการ์ จำปาไชยศรี    8    7    8    27
171    5217454246    นางสาวกัลยาณี ทองใบศรี    5.5    7    7    19
172    5217455359    นางสาวอัณศยา โชติรดาภาณ์    7.5    4    13    26
173    5217455740    นายกฤษราวุฒิ แสงเนตร    6.5    8    12    25
174    5217455759    นายกวี ภักดี    1.5    7    13    14
175    5217456668    นางสาวอรทัย โกมล    3.5    6    13    19
176    5221411187    นายธัชชัย บุญทำนุก    ขาดสอบ
177    5223451095    นางสาวสุดารัตน์ นวลยานัส    3.5    3    8    8
178    5311402080    นายภราดร พลานนท์    4    3    8    11
179    5312401448    นายกิตติพงษ์ แก่นบุบผา    5    4    8    15
180    5312401943    นายวสิษฐ์พล วิมลสุข    2    3    10    24
181    5312402249    นายอธิวัฒน์ ฝักแต้    2.5    4    6    16
182    5313400233    นายไกรวุฒิ ขจัดมลทิน    3.5    6    8    13
183    5314400432    นางสาวมาศสิริ แสนรักษ์    2.5    5    10    17
184    5314400472    นางสาวศุภกานต์ แผนวิเชียร    6.5    6    9    18
185    5314400502    นางสาวสุนิสา สุนินทาบูรณ์    4.5    5    7    17
186    5314400568    นางสาวชนิดาภา ประกอบเสียง    ขาดสอบ
187    5314401178    นางสาวดาวฤกษ์ วรรณอำไพ    4    5    8    13
188    5314401352    นางสาวธิดารัตน์ ภูจัตตุ    7.5    4    13    25
189    5314401415    นางสาวสุภาพร อุทุมพร    4.5    7    6    21
190    5314401428    นางสาวอังค์วรา จันทรวารี    5.5    6    9    16
191    5314401990    นางสาวกมลชนก สุดหอม    7    8    9    12
192    5314402067    นายขวัญชัย การบรรจง    ขาดสอบ
193    5314402070    นางสาวจันทกานต์ บุญเฉลียว    5    7    6    23
194    5314402171    นางสาวปิยะภรณ์ บุญแก่น    3.5    3    11    17
195    5314402597    นายยิ่งยง เดชะคำภู    4    7    6    7
196    5314402700    นายณัฐภูมิ บุญรอด    5.5    7    6    12
197    5314402724    นายเดชา ถูนาแก้ว    7.5    2    10    25
198    5314402766    นางสาวเบญจรัตน์ ศรีโสมาศ    5.5    4    7    21
199    5314402791    นายปิยะพงษ์ ขันอ่อน    4.5    3    12    14
200    5314402816    นางสาวพรสุดา พรหมทา    ขาดสอบ
201    5314402841    นางสาวรัชฎาภรณ์ พลเขต    3    4    7    8
202    5314402874    นางสาววรรณา ปาณีวัฒน์    5.5    3    7    17
203    5314402889    นายวุฒิชัย คงล่ำซำ    7    9    6    21
204    5314402896    นางสาวศิริรัตน์ มานะวัน    2    2    5    13
205    5314402993    นางสาวอังคณา ลาภสาร    4.5    4    8    13
206    5314403567    นายพงษ์เมต พันธุ์เมือง    2.5    4    7    13
207    5314403585    นางสาวภัทราพร ทีฆกุล    7.5    3    5    16
208    5314403592    นายเมธี คำทวี    4.5    3    9    11
209    5314403631    นายวุฒิชัย นาคเขียว    6    8    11    15
210    5314403716    นางสาวจิรนันท์ กะนะหาวงศ์    2.5    4    8    21
211    5314403800    นายธีรศักดิ์ ธนะศรี    1.5    4    7    12
212    5314403811    นางสาวนัฐกานต์ ลือนาม    3    4    5    7
213    5314403846    นางสาวประไพศรี แซ่ฉั่ว    1.5    5    7    13
214    5314403855    นางสาวปัทมวรรณ ทองโพธิ์    1    3    6    11
215    5314403918    นางสาววันวิศา ศรไชย    4    4    5    15
216    5314403963    นางสาวสุภิญญา ถาวร    7.5    2    8    19
217    5314403976    นางสาวสุรินทรา วรสุข    3    3    4    11
218    5315400035    นางสาวขนิษฐา ศรีหริ่ง    8    9    14    26
219    5315400042    นางสาวขวัญสุดา นามจันโท    8    7    13    26
220    5315400051    นายคุณากร บุญช่วย    7    6    12    22
221    5315400062    นายจิตริน เชื้อสูง    7.5    9    12    28
222    5315400080    นางสาวชัชภาวี บุญพรม    8    7    11    25
223    5315400097    นางสาวชุติมา ตุ่นมี    6.5    9    12    24
224    5315400118    นางสาวณัฐวดี พิมพ์บุญมา    7.5    10    11    28
225    5315400143    นางสาวทิพสุคนธ์ รัชวัฒนะ    7.5    10    10    25
226    5315400152    นางสาวธัญมน ไกรรณภูมิ    6    7    9    25
227    5315400163    นางสาวธัญวรัตม์ บรรจุทรัพย์    7    9    12    25
228    5315400198    นางสาวปารณีย์ มั่นจิต    8    9    14    27
229    5315400200    นางสาวพิชชาภรณ์ บัวแก้ว    7    6    10    24
230    5315400211    นางสาวภัสรา บุญมา    6.5    9    10    24
231    5315400239    นายรัชพล ปราบพยัคฆ์    8    8    12    27
232    5315400255    นายรัฐพล ผิวจันทร์    8    9    11    25
233    5315400279    นายเรวุฒิ ทองวัน    8    9    13    29
234    5315400284    นายฤทธิเดช เกตตากแดด    8    9    9    21
235    5315400291    นายวงศธร แท่นรัตนวิจิตร    ขาดสอบ
236    5315400305    นายวิทวัส มนต์คงธรรม    5.5    8    8    25
237    5315400329    นายศิวัสม์ สาระ    6.5    9    12    27
238    5315400361    นางสาวอโณทัย วิริยะกาญจนา    8    9    10    32
239    5315400374    นางสาวอดิสา แสงสว่าง    7    9    13    25
240    5315400396    นางสาวกติกา สำโรงแสง    7.5    10    12    23
241    5315400402    นายกฤษณ์ พรหมปัญญา    7    6    10    24
242    5315400426    นางสาวกันต์กนิษฐ์ นวลอินทร์    7    8    13    27
243    5315400431    นางสาวกาญจนาภา อาริยวิทยา    7    7    7    29
244    5315400457    นายเกียรติศักดิ์ ทวีคำ    7    7    8    29
245    5315400471    นางสาวคัทลียา รินทะไชย    8    7    11    29
246    5315400486    นางสาวจิดาภา เงินกระโทก    8    8    10    27
247    5315400501    นายเจษฎา กาญจนวงษา    7    7    11    27
248    5315400512    นายชนะพล ป้อมสุวรรณ    8    7    9    23
249    5315400556    นางสาวณัฐฐา โพธิ์นอก    7.5    7    12    28
250    5315400567    นางสาวณัฐนันท์ วิทย์พัชรมงคล    3.5    2    8    21
251    5315400585    นางสาวดวงกมล โนนทัน    7.5    9    13    25
252    5315400592    นางสาวดวงหทัย ตันติยุทธ    8    9    10    24
253    5315400602    นายถนัดกิจ คณะบุตร    7    8    13    28
254    5315400613    นางสาวธนาภรณ์ สัตยะมุข    7    9    14    20
255    5315400626    นายธัญวิชญ์ ทองทำมา    6.5    9    12    31
256    5315400631    นางสาวธันยพร อยู่สุขวัฒนกุล    8    5    9    26
257    5315400648    นายนริศ ผดุงพัฒนากูล    7.5    8    13    25
258    5315400657    นายนฤเบศร์ อะโน    7    10    11    26
259    5315400668    นางสาวนฤมล พ่วงออมสิน    8    10    3    26
260    5315400693    นายนิติ วรรณทอง    6    8    10    236
261    5315400705    นางสาวบัณฑิตา นิลราช    7.5    8    13    28
262    5315400729    นางสาวปริตรา วรชื่น    7.5    7    11    27
263    5315400741    นางสาวปรียาภรณ์ แสงคำภูมิ    5    3    8    17
264    5315400789    นางสาวพรกมล หล่อนิมิตดี    8    8    11    27
265    5315400800    นางสาวพิชญ์สินี สุธีรพงศ์    7.5    7    10    27
266    5315400884    นายภัทรวรรธน์ ปลั่งกลาง    8    10    12    28
267    5315400891    นางสาวภัสสร นันทพลชัย    8    10    12    26
268    5315400907    นางสาวภัสสรา นาคงาม    7.5    9    12    28
269    5315400921    นายภูเบศร์ นิลาทะวงศ์    6.5    9    11    25
270    5315400936    นางสาวภูษณิศา โทษาธรรม    6.5    10    12    25
271    5315400952    นางสาวเมธินี เจียมจับเล่ห์    8    8    12    29
272    5315400963    นายยุรนันท์ สืบลี    8    8    12    25
273    5315400981    นางสาววิริญจ์ เยื้องประเสริฐ    7    9    14    29
274    5315401007    นายศุภกร อึ้งโชคอำนวย    8    8    10    22
275    5315401036    นางสาวเศรษฐิญานี ดวงใจ    7.5    10    9    26
276    5315401063    นางสาวสุชีรา วันนอก    8    9    13    27
277    5315401076    นางสาวสุประภา ชาลีกุล    7.5    6    11    22
278    5315401081    นางสาวสุพัตรา ห่านตระกูล    7.5    6    13    23
279    5315401108    นางสาวอณัญญา บุญปัญญา    7.5    9    11    19
280    5315401122    นายอนัส ซันเฮม    8    9    15    29
281    5317400024    นางสาวกมลรัตน์ คงฉันท์มิตรกุล    6.5    5    12    14
282    5317400101    นางสาวชลนี ละม่อม    1    5    6    8
283    5317400167    นายธีระนนท์ ตั้งศิริวัฒนกุล    2.5    5    5    18
284    5317400170    นางสาวนงลักษณ์ พัดเย็น    5.5    6    12    21
285    5317400192    นางสาวน้ำฝน แก้รัมย์    6.5    3    8    17
286    5317400233    นางสาวปนัดดา จำปารัตน์    7.5    5    9    23
287    5317400309    นางสาวพิชานันท์ อนันตา    5.5    5    9    13
288    5317400442    นางสาวศรัญญา เคนประคอง    7.5    9    9    26
289    5317400497    นายอภิลักษณ์ เสนารักษ์    6    9    11    23
290    5317400606    นางสาวกาญจนา ชัยรัตน์    ขาดสอบ
291    5317400617    นางสาวกุสุมา เพิ่มพูน    0.5    2    7    13
292    5317400620    นางสาวแคทติยา เฉลิมรัตน์    4    1    6    13
293    5317400635    นางสาวฐิตาพร สังกะเพศ    5    6    9    16
294    5317400642    นางสาวฑานณ์ติราวรินท์ อัจฉฤกษ์    7.5    9    9    25
295    5317400651    นางสาวณฐิกา สมควรดี    3    4    9    12
296    5317400662    นางสาวณัฐฏิณัณฒ์ ขยันหา    3.5    5    11    13
297    5317400680    นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วสุข    3    5    11    24
298    5317400709    นางสาวธารทิพย์ ชาธิพา    6    3    6    19
299    5317400710    นางสาวนภาวรรณ จิตรมั่น    4.5    2    11    13
300    5317400738    นางสาวนันทนา ทองขาว    5    7    4    22
301    5317400754    นางสาวนิภาดา บุญสอน    2.5    7    7    13
302    5317400765    นางสาวนุติรัตน์ ยอดฉุน    3    2    8    8
303    5317400790    นางสาวเมทิกา ฝอยทอง    5.5    4    10    13
304    5317400804    นางสาวเมธาพร ตังควนิช    6    6    8    12
305    5317400833    นางสาวรุจิรา โพธิ์ศรี    8    3    11    22
306    5317400901    นางสาวศศิพิมพ์ สุทธิประภา    3.5    6    6    16
307    5317400925    นางสาวสุลีพร เจริญรอย    4.5    4    7    23
308    5317402095    นางสาวกฤษณา ศรีพรม    8    4    10    19
309    5317402141    นางสาวเกศราภรณ์ คำทวี    2.5    3    8    13
310    5317402150    นางสาวเกศรินทร์ การินทร์    7    10    13    25
311    5317402161    นางสาวขวัญดาว ชาญนุวงศ์    6    8    11    25
312    5317402174    นางสาวคณิตตา นัยนามาศ    5.5    4    9    21
313    5317402208    นางสาวจิตติมา สาธร    5    4    10    26
314    5317402222    นางสาวฉัตรพร อัปกาญจน์    5    8    12    26
315    5317402299    นางสาวทิพรัตน์ ทิพยสาร    6    4    9    23
316    5317402358    นางสาวนันท์ธิญา ทองไสล    5.5    9    8    22
317    5317402455    นางสาวพยอม พิกุลหอม    4    8    7    13
318    5317402523    นางสาวพุ่มพวง อาจสมัย    5.5    8    7    16
319    5317402554    นางสาวมณีรัตน์ โททอง    5    7    9    23
320    5317402758    นางสาวศุภวดี ธงทอง    6.5    6    8    24
321    5317402772    นางสาวสายใจ ศรีปัญญาพล    5    4    8    18
322    5317402787    นางสาวสิรินทิพย์ แสงสิงแก้ว    4    10    8    26
323    5317402929    นายจตุพล ปัญจพันดร    7    4    6    20
324    5317403009    นายทวีภักดิ์ เสนาลัย    7    7    11    28
325    5317403038    นางสาวนันทวดี ลวดลาย    5    4    5    22
326    5317403054    นางสาวนิตย์ทรา อุดมรัตน์    1    2    7    15
327    5317403090    นางสาวพรวิภา ทองสุด    6.5    4    5    15
328    5317403100    นางสาวพรศิริ อุทัยกรณ์    6    3    9    20
329    5317403191    นายวิรวุฒิ คำพันธ์    7.5    9    12    22
330    5317403203    นายวุฒิพงศ์ เสาวยงค์    6.5    7    12    20
331    5317403294    นายนวพล อาชวานันทกุล    6    7    12    20
332    5317403337    นางสาวกนกพร บุญมานัส    5    6    10    24
333    5317403344    นางสาวกิตติยาพร เสนคราม    6.5    6    9    23
334    5317403353    นางสาวขณิฐา วิเศษหมื่น    6    6    12    20
335    5317403399    นางสาวจุฑาทิพย์ จิรสุจริตธรรม    4.5    9    9    23
336    5317403461    นางสาวทิพย์สุดา โคตรคันทา    3    6    5    24
337    5317403504    นางสาวปรียานุช รามณี    4.5    3    8    21
338    5317403595    นางสาวภักดิ์ดี สัมพันธ์เพ็ง    2.5    2    8    11
339    5317403605    นางสาวภัทรศรี จงเจริญ    3.5    5    6    13
340    5317403634    นายภานุวัฒน์ นนสุราช    3    2    10    11
341    5317403696    นางสาววรัญญา บุญศักดิ์    5    4    5    14
342    5317403708    นางสาววราภรณ์ บุตรศรี    6.5    5    8    12
343    5317403737    นายศุภวิชญ์ สาปคำ    6    7    9    18
344    5317403753    นางสาวสาจิดา ผาหอม    ขาดสอบ
345    5317403764    นางสาวสุกัญญา สายแวว    5.5    5    11    20
346    5317403799    นางสาวสุภัทรา พิมพบุตร    3    6    10    15
347    5317403832    นายอนันต์ พงษ์อุดทา    5    5    10    12
348    5317403872    นางสาวอาภัสรา ภูมิตั้ง    2    3    4    11
349    5317404631    นางสาวธิดาพร โชติพันธ์    3.5    5    10    16
350    5317405029    นางสาวณัฐธนีย์ พิญญพงษ์    4.5    3    6    17
351    5317405061    นางสาวนฤมล ยอดพงษา    2.5    5    7    13
352    5317405120    นางสาวนิลุบล แข็งสันต์    มาสอบ
353    5317405135    นางสาวเบญจวรรณ โคตรอาษา    6.5    3    8    18
354    5317405162    นางสาวพรจิรัสย์ สุขนันท์    4.5    2    9    11
355    5317405210    นางสาวรสรินทร์ แสงพฤกษ์    6.5    9    12    22
356    5317405238    นางสาวรัชนีวรรณ จันทร์เขียว    6    8    8    22
357    5317405245    นางสาวรัตนาพร อึ้งประเสริฐ    5    4    8    25
358    5317405265    นางสาววัชราภรณ์ ดวงทอง    8    5    10    24
359    5317405283    นางสาววิภา ไท้ทอง    5.5    3    8    21
360    5317405304    นายเศรษฐพงศ์ เสือสา    3    7    8    25
361    5317405395    นางสาวอตินาถ พุทธศรี    6    3    7    23
362    5317405412    นายอภิวัฒน์ เจริญศรี    4    3    11    12
363    5317405447    นางสาวอรวรรณ สีถากาล    8    6    13    17
364    5317405456    นางสาวอักษร พลเกตุ    6.5    6    8    23
365    5317405539    นางสาวจิตตนันท์ ห่อศรี    7.5    6    9    22
366    5317405584    นางสาวชนิดา พร้อมพรชัย    5    4    7    19
367    5317405630    นางสาวณัฐธีรา ไชยวุฒิภัทร    5.5    6    9    17
368    5317405670    นายทศพร กิตติรัตน์    2.5    4    5    12
369    5317405760    นางสาวนิตยา ศิลาโชติ    5    8    12    25
370    5317405845    นางสาวปวีณา บุณยโพธิ    3.5    4    8    20
371    5317405854    นางสาวปัสสนา รักเดช    5    5    5    14
372    5317405865    นางสาวพนารัตน์ ชัยสงคราม    4    5    12    21
373    5317405878    นางสาวพนิดา พรมจันทึก    4    2    7    14
374    5317405890    นางสาวพรหทัย ลดาวัลย์    8    5    11    26
375    5317406239    นางสาวสุปราณี บุปผาวัลย์    4    3    6    22
376    5317406284    นางสาวเสาวลักษณ์ อินทะนาม    6.5    8    12    25
377    5317406402    นางสาวเกศสุดา พิมพ์หล่อ    7    6    11    24
378    5317406413    นางสาวขวัญเรือน ยาเคน    7.5    8    11    22
379    5317406431    นางสาวเขมณิจ ไนยะกูล    7    8    8    24
380    5317406471    นางสาวจีรพร อิ่มสมโภชน์    6.5    9    12    17
381    5317406525    นางสาวชไมพร เจริญวัย    6.5    9    8    24
382    5317406613    นางสาวธิญาดา ลำภา    3.5    7    9    24
383    5317406686    นางสาวนาถลดา นาหนองตูม    7    7    10    21
384    5317406811    นางสาวพัชราภรณ์ บรรลุ    5.5    8    9    24
385    5317406943    นางสาวรัตติพร บุญหาร    มาสอบ
386    5317406952    นางสาวรัตนภา พลรักษ์    7.5    6    8    23
387    5317406981    นางสาวลลิตา บุตรโคษา    6    4    10    25
388    5317407045    นางสาววิภาดา ทรวงชัย    6    10    7    21
389    5317407139    นางสาวสุปรียา บัวทิพย์    5    8    9    19
390    5317407146    นางสาวสุพิชฌาย์ นามศรี    5.5    7    11    16
391    5317407184    นางสาวเสาวรส พูนศรี    6    10    10    19
392    5317407337    นายณรงค์ฤทธิ์ บุตรแก้ว    3    5    10    17
393    5320400116    นางสาวชุติมา บาระมี    3    5    6    10
394    5320400161    นายธนรัชต์ เกตวงศา    3    7    8    18
395    5320400219    นางสาวเนตรชนก บุตรจันทร์    3    5    6    13
396    5320400299    นางสาวพัชนี ศรีสิงห์    4.5    3    6    15
397    5320400314    นางสาวพิศมัย ยวงโพธิ์    0.5    6    4    17
398    5320400327    นางสาวแพรไหม ทองรอง    2    6    7    18
399    5320400358    นางสาวยุลาวรรณ แพทย์หลวง    6.5    7    10    20
400    5320400424    นางสาววิชุดา แสงหิรัญ    มาสอบ
401    5320400466    นางสาวศศิธร เลไธสง    4    3    9    18
402    5320400491    นางสาวศุภลักษณ์ คงสิม    2    1    4    13
403    5320400565    นางสาวสุภาภรณ์ สมาคม    3.5    2    6    18
404    5320400732    นางสาวอรวรรณ ด้ายรินรัมย์    5    11    9    16
405    5321405240    นางสาวศิริลักษณ์ ตรียาวณิชย์    7.5    7    12    24
mean    5.55    5.83    9.25    20.55
SD    1.88    2.27    2.45    12.08


Last Updated on Tuesday, 01 February 2011 09:34  

Add comment


Security code
Refresh