ประกาศจากห้องสมุดวิทย์ศึกษาให้นักศึกษาSciEdที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อส่งคืนหนังสือ(ด่วน)

 1. นางสาวอุทุมพร  ศรีสาคร 5311600756
 2. นายกรีฑา  ภูผาดแร่ 5311600518
 3. นางทศวรรณ ภูผาดแร่ 5311600521
 4. นางสาวเจนจิรา  จุ้ยประโคม 5311600767
 5. นางสาวสุพัตรา  ลังกาใจ 5311600482
 6. นายเปรมศักดิ์  สินมาเคน 5311600563
 7. นางสาวพนัชกร  สาระทา 5311600820
 8. นางสาวมณัสนันท์  มุสิกา 5311600453
 9. นางสังวาลย์  เจือจันทร์ 5311600637
 10. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง 5311600817
 11. นางสาวพชวรรณ  มีหนองว้า 5311600576
 12. นางสาวปิยธิดา  พยัฆทา 5311600543
 13. นางสาวปฐมาวดี  พละศักดิ์ 5311600543
 14. นางพรทิวา   ทองปน 5311600835
 15. นางสาวแสงรวี  รุณวุฒิ 5311600499
 16. นางสาวมันทนา แสงมณี
 17. นายสนธยา   นำภา 5311600477
 18. นางสาวสุรางค์   นรโภค
 19. นางศรีวัฒนา  นวลศิริ 5311600622
 20. นางสาวพนิดา  เพชราเวช 5311600581
 21. นางสาวพัลยมน เย็นสมุทร 5311600598
 22. นายยุทธศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์ชัย 5311600701
 23. นางสาวนิตยา อมรสิน 5311600792
 24. นางสาวปิยะนุช  เรือนเจริญ 5311600552
 25. นางสาวรุ่งนภา   เหมแดง 5311600608

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้กรุณาติดต่อรายการหนังสือส่งคืนหนังสือ ได้ที่ห้องChem.1103 เวลาเปิดปิดตั้งแต่ 9.00 น. - 17.00 น.(ด่วน)ครับ

หมายเหตุ หากทำหนังสือหาย จะต้องจ่ายค่าหนังสือเป็นมูลค่าสองเท่าของหนังสือจริง หากตรวจสอบว่ายังมีรายการหนังสือยืมคงค้าง

จะไม่ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา

ประกาศจากห้องสมุดวิทยาศาสตร์ศึกษา

 

Add comment


Security code
Refresh