ข้อมูลการแต่งตั้งที่ปรึกษา และการสอบเค้าโครงของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่น 5 รหัส 52รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา

ปริญญาโท
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา


ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล วิชาเอก แผนการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา การสอบเค้าโครง การสอบภาษาอังกฤษ การสอบประมวลความรู้ หมายเหตุ
ผลสอบ วันที่สอบ ผลสอบ วันที่สอบ ผลสอบ วันที่สอบ
1 5211600593 นางสาวกฤติยา   ศาลา ชีววิทยา แผน ก แบบ ก2 ดร.สุภาพร  พรไตร ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

2 5211600627 นางเบญจรัตน์   สุคำภา ชีววิทยา แผน ข ผศ.ดร.อรัญญา  พิมพ์มงคล สอบผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข 30 ธ.ค. 11 ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ

3 5211600632 นางสาวประเสริฐ   โพธิจักร ชีววิทยา แผน ก แบบ ก2 ผศ.ดร.อรัญญา  พิมพ์มงคล สอบผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข 12 ม.ค. 12 ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

4 5211600649 นางสาวพรทิพย์   สุดรักษา ชีววิทยา แผน ก แบบ ก2 ผศ.ดร.ถาวร  สุภาพรม ยังไม่สอบ
สอบผ่าน 26  มี.ค.  2011 ไม่มีสอบ

5 5211600658 นางสาววารุณี   ไชยรงศรี ชีววิทยา แผน ก แบบ ก2 ดร.ช่อทิพย์  กัณฑโชติ ยังไม่สอบ
สอบผ่าน 20  เม.ย.  2010 ไม่มีสอบ

6 5211600669 นางสาววีณา   โมทะจิตร ชีววิทยา แผน ข ผศ.ดร.ถาวร  สุภาพรม ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ

7 5211600672 นางสาวสุกานดา   ไชยตีฆะ ชีววิทยา แผน ก แบบ ก2 ดร.วิโรจน์  เกษรบัว ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

8 5211600687 นายสุวิทย์   จันทะสาร ชีววิทยา แผน ข ดร.ช่อทิพย์  กัณฑโชติ ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ

9 5211600694 นางสาวกมลทิพย์   บริบูรณ์ เคมี แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

10 5211600706 นางสาวกมลนุช   ไชยมัชชิม เคมี แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

11 5211600717 นางสาวกาญจนา   แสงอรุณ เคมี แผน ก แบบ ก2 ดร.กานต์ตะรัตน์  วุฒิเสลา สอบผ่านมีเงื่อนไข 22 พ.ย. 11 ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

12 5211600720 นางจตุพร   โกศัลวัฒน์ เคมี แผน ข ดร.ศักดิ์ศรี   สุภาษร สอบผ่านมีเงื่อนไข 25 ต.ค. 11 ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ

13 5211600735 นางสนทรรศน์   มนัส เคมี แผน ก แบบ ก2 ดร.กานต์ตะรัตน์  วุฒิเสลา สอบผ่านมีเงื่อนไข 28 พ.ย. 11 ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

14 5211600742 นางสาวณัฐสุดา   กล้าหาญ เคมี แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

15 5211600751 นางสาวนุจรี   มะโนมัย เคมี แผน ก แบบ ก2 ดร.กานต์ตะรัตน์  วุฒิเสลา สอบผ่านมีเงื่อนไข 22 พ.ย. 11 ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

16 5211600762 นางบัณฑิตา   ปิ่นหอม เคมี แผน ก แบบ ก2 ดร.ศักดิ์ศรี   สุภาษร สอบผ่านมีเงื่อนไข 25 ต.ค. 11 ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

17 5211600775 นายพงษ์ศักดิ์   ดอกพอง เคมี แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

18 5211600780 นางสาวพิกุล   ใจดี เคมี แผน ก แบบ ก2
สอบผ่านมีเงื่อนไข 15 ส.ค. 11 ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ
อาจารย์ที่ปรึกษาขอยกเลิกการเป็นที่ปรึกษาเนื่องจากมีนักศึกษาที่ต้องนำเสนอผลงาน
จึงจำเป็นต้องดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
19 5211600797 นางสาวเพียงใจ   ไทยสีหราช เคมี แผน ข
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ

20 5211600801 นางสาวระเบียบ   ภาคภูมิ เคมี แผน ข
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ

21 5211600812 นายวิชัย   ลาธิ เคมี แผน ก แบบ ก2 ดร.ศักดิ์ศรี   สุภาษร สอบผ่านมีเงื่อนไข 25 ต.ค. 11 ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

22 5211600825 นางสาววิภารัตน์   เสนาผล เคมี แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

23 5211600830 นางสาวศุภาพิชญ์   กุลธิ เคมี แผน ก แบบ ก2 ดร.ศักดิ์ศรี   สุภาษร สอบผ่านมีเงื่อนไข 25 ต.ค. 11 ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

24 5211600856 นางสาวกิตติยา   บ่อสุข ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

25 5211600867 นางสาวจิรพรรณทิพย์   โทนุวงศ์ ฟิสิกส์ แผน ข
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ

26 5211600870 นายเจริญ   สุทธิอาคาร ฟิสิกส์ แผน ข ดร.สุระ   วุฒิพรหม สอบผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข 5-มี.ค.-12 ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ

27 5211600885 นางชนิตกานต์   คำวัน ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

28 5211600892 นายณรงศักดิ์   สีหะวงษ์ ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

29 5211600908 นางสาวดวงใจ   บุตรดี ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

30 5211600922 นายธงชัย   บุญพัก ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

31 5211600937 นางสาวนัตรา   แดงงาม ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

32 5211600944 นางสาวนิภาพร   รูปแกะ ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

33 5211600953 นางสาวนุชจรี   สุพร ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

34 5211600964 นายบัญชา   พิมพ์สังกุล ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

35 5211600977 นายปรมินทร์   แก้วดี ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
สอบผ่านมีเงื่อนไข
ไม่มีสอบ

36 5211600982 นางสาวประภัสสร   บุญเถิง ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

37 5211600999 นายพนัส   แก่นอาสา ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2 ดร.สุระ   วุฒิพรหม สอบผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข 5-มี.ค.-12 สอบผ่าน 26  มี.ค.  2011 ไม่มีสอบ

38 5211601019 นางสาวมารีน่า   ตาเดอิน ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

39 5211601022 นายแมนพล   สุวรรณเสวก ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

40 5211601037 นายยศธร   บันเทิง ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

41 5211601044 นางสาวยุพินธ์   สุรินทร ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

42 5211601053 นายรัฐพล   พรมน้อย ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

43 5211601099 นายสมคิด   รูปเหมาะ ฟิสิกส์ แผน ข
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ

44 5211601109 นายสมาน   สอนสะอาด ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

45 5211601110 นางสาวสุนิษา   ชายใหม่ ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2 ดร.สุระ   วุฒิพรหม ยังไม่สอบ 11 พ.ย. 11 ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

46 5211601123 นางสาวสุนิสา   ยะโกะ ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

47 5211601145 นายสุรศักดิ์   ศรีสุวงศ์ ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
สอบผ่าน 21  พ.ค.  2010 ไม่มีสอบ

48 5211601154 นางสาวอัมพวัน   ศรแผลง ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

49 5211601165 นางสาวกนิษฐา   กุลบุตรดี วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ข ผศ.ดร.อรัญญา  พิมพ์มงคล ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ

50 5211601178 นางสาวกรรณิกา   แท่นคำ วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ข
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ

51 5211601183 นางสาวจริยา   กองสุข วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ข
ยังไม่สอบ
สอบผ่าน 21  พ.ค.  2010 ยังไม่สอบ

52 5211601190 นางสาวจันธิมา   หงษ์คงคา วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ข
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ

53 5211601202 นางสาวเพชรเชียร   ชาชุมพร วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ข ดร.วิโรจน์  เกษรบัว ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ

54 5211601226 นางสาวรินทร์ลภัส   ชัยสิทธิ์ณธี วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ก แบบ ก2 ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

55 5211601231 นางสาวลริศรา   โพธิวัฒน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ข ดร.ช่อทิพย์  กัณฑโชติ ยังไม่สอบ
สอบผ่านมีเงื่อนไข 21  พ.ค.  2010 ยังไม่สอบ

56 5211601248 ว่าที่ ร.ต.สัจจวัฒน์   ศรีชัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ข
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ

57 5211601257 นางสุวิมล   ยามประโคน วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ข
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ

58 5211601268 นางสาวอุดร   อินลี วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ก แบบ ก2
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ไม่มีสอบ

59 5211601271 นางอุทัยวรรณ   โสภาพิศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ข
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบ
ยังไม่สอบข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2555แต่งตั้งที่ปรึกษา จำนวน 22 คน


สอบเค้าโครงแล้ว จำนวน 12 คน


Last Updated on Tuesday, 20 March 2012 23:51  

Add comment


Security code
Refresh