ทุนสนับสนุนคงเหลือของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่น 5 รหัส 52


ทุนสนับสนุนคงเหลือของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2552
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล วิชาเอก แผนการศึกษา รายการ จำนวนเงิน จำนวนเงินคงเหลือ
1 5211600593 นางสาวกฤติยา   ศาลา ชีววิทยา แผน ก 2 15,000.00
2 5211600627 นางเบญจรัตน์   สุคำภา ชีววิทยา แผน ข ทัศนศึกษาดูงานประเทศเกาหลี 15,000.00 -
3 5211600632 นางสาวกันต์กนิษฐ  โพธิจักร ชีววิทยา แผน ก 2 15,000.00
4 5211600649 นางสาวพรทิพย์   สุดรักษา ชีววิทยา แผน ก 2 15,000.00
5 5211600658 นางสาววารุณี   ไชยรงศรี ชีววิทยา แผน ก 2 15,000.00
6 5211600669 นางสาว  วีนา   โมทะจิตร ชีววิทยา แผน ข 15,000.00
7 5211600672 นางสาว  สุกานดา   ไชยตีฆะ ชีววิทยา แผน ก 2 15,000.00
8 5211600687 นาย  สุวิทย์   จันทะสาร ชีววิทยา แผน ข 15,000.00
9 5211600694 นางสาว  กมลทิพย์   บริบูรณ์ เคมี แผน ก 2 15,000.00
10 5211600706 นางสาว  กมลนุช   ไชยมัชชิม เคมี แผน ก 2 15,000.00
11 5211600717 นางสาว  กาญจนา   แสงอรุณ เคมี แผน ก 2 15,000.00
12 5211600720 นาง  จตุพร   โกศัลวัฒน์ เคมี แผน ข ทัศนศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ 5,000.00 10,000.00
13 5211600735 นาง  จุไรรัตน์   มนัส เคมี แผน ก 2 ทัศนศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์
ทัศนศึกษาดูงานประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี)
10,000.00 5,000.00
14 5211600742 นางสาว  ณัฐสุดา   กล้าหาญ เคมี แผน ก 2 15,000.00
15 5211600751 นางสาว  นุจรี   มะโนมัย เคมี แผน ก 2 15,000.00
16 5211600762 นาง  บัณฑิตา   ปิ่นหอม เคมี แผน ก 2 15,000.00
17 5211600775 นาย  พงษ์ศักดิ์   ดอกพอง เคมี แผน ก 2 15,000.00
18 5211600780 นางพิกุล   ใจดี เคมี แผน ก 2 15,000.00
19 5211600797 นางสาว  เพียงใจ   ไทยสีหราช เคมี แผนข ทัศนศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ 5,000.00 10,000.00
20 5211600801 นางสาว  ระเบียบ   ภาคภูมิ เคมี แผน ข ทัศนศึกษาดูงานประเทศเกาหลี 15,000.00 -
21 5211600812 นาย  วิชัย   ลาธิ เคมี แผน ก 2 15,000.00
22 5211600825 นางสาว  วิภารัตน์   เสนาผล เคมี แผน ก 2 15,000.00
23 5211600830 นางสาว  ศุภาพิชญ์   กุลธิ เคมี แผน ก 2 15,000.00
24 5211600856 นางสาว  กิตติยา   บ่อสุข ฟิสิกส์ แผน ก 2 15,000.00
25 5211600867 นางสาว  จิรพรรณทิพย์   โทนุวงศ์ ฟิสิกส์ แผน ข ทัศนศึกษาดูงานประเทศเกาหลี 15,000.00 -
26 5211600870 นาย  เจริญ   สุทธิอาคาร ฟิสิกส์ แผน ข 15,000.00
27 5211600885 นาง  ชนิตกานต์   คำวัน ฟิสิกส์ แผน ก 2 15,000.00
28 5211600892 นาย  ณรงค์ศักดิ์   สีหะวงษ์ ฟิสิกส์ แผน ก 2 15,000.00
29 5211600908 นางสาว  ดวงใจ   บุตรดี ฟิสิกส์ แผน ก 2 15,000.00
30 5211600922 นาย  ธงชัย   บุญพัก ฟิสิกส์ แผน ก 2 ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม 5,000.00 10,000.00
31 5211600937 นางสาว  นัตรา   แดงงาม ฟิสิกส์ แผน ก 2 ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม 5,000.00 10,000.00
32 5211600944 นางสาว  นิภาพร   รูปแกะ ฟิสิกส์ แผน ก 2 15,000.00
33 5211600953 นางสาว  นุชจรี   สุพร ฟิสิกส์ แผน ก 2 15,000.00
34 5211600964 นาย  บัญชา   พิมพ์สังกุล ฟิสิกส์ แผน ก 2 15,000.00
35 5211600977 นาย  ปรมินทร์   แก้วดี ฟิสิกส์ แผน ก 2 15,000.00
36 5211600982 นางสาว  ประภัสสร   บุญเถิง ฟิสิกส์ แผน ก 2 15,000.00
37 5211600999 นาย  พนัส   แก่นอาสา ฟิสิกส์ แผน ก 2 15,000.00
38 5211601019 นางสาว  มารีน่า   ตาเดอิน ฟิสิกส์ แผน ก 2 ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม 5,000.00 10,000.00
39 5211601022 นาย  แมนพล   สุวรรณเสวก ฟิสิกส์ แผน ก 2 15,000.00
40 5211601037 นาย  ยศธร   บรรเทิง ฟิสิกส์ แผน ก 2 15,000.00
41 5211601044 นางสาว  ยุพินธ์   สุรินทร ฟิสิกส์ แผน ก 2 15,000.00
42 5211601053 นายณรัฐกรณ์ เลิศปัญญพงษ์ ฟิสิกส์ แผน ก 2 15,000.00
43 5211601099 นาย  สมคิด   รูปเหมาะ ฟิสิกส์ แผน ข 15,000.00
44 5211601109 นาย  สมาน   สอนสะอาด ฟิสิกส์ แผน ก 2 15,000.00
45 5211601110 นางสาว  สุนิษา   ชายใหม่ ฟิสิกส์ แผน ก 2 15,000.00
46 5211601123 นางสาว  สุนิสา   ยะโกะ ฟิสิกส์ แผน ก 2 ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม 5,000.00 10,000.00
47 5211601145 นาย  สุรศักดิ์   ศรีสุวงศ์ ฟิสิกส์ แผน ก 2 15,000.00
48 5211601154 นางสาว  อัมพวัน   ศรแผลง ฟิสิกส์ แผน ก 2 15,000.00
49 5211601165 นางสาว  กนิษฐา   กุลบุตรดี วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ข 15,000.00
50 5211601178 นางสาว  กรรณิกา   แท่นคำ วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ก 2 ทัศนศึกษาดูงานประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี) 10,000.00 5,000.00
51 5211601183 นางสาว  จริยา   กองสุข วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ข ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม 5,000.00 10,000.00
52 5211601190 นางสาว  จันธิมา   หงษ์คงคา วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ข ทัศนศึกษาดูงานประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี) 10,000.00 5,000.00
53 5211601202 นางสาว  เพชรเชียร   ชาชุมพร วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ข ทัศนศึกษาดูงานประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี) 10,000.00 5,000.00
54 5211601226 นางสาว  รินทร์ลภัส   ชัยสิทธิ์ณธี วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ก 2 15,000.00
55 5211601231 นางสาว  ลริศรา   โพธิวัฒน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ข ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม 5,000.00 10,000.00
56 5211601248 ว่าที่ ร.ต.  สัจจวัฒน์   ศรีชัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ข 15,000.00
57 5211601257 นาง  สุวิมล   ยามประโคน วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ก 2 ทัศนศึกษาดูงานประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี) 10,000.00 5,000.00
58 5211601268 นางสาว  อุดร   อินลี วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ก 2 ทัศนศึกษาดูงานประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี) 10,000.00 5,000.00
59 5211601271 นาง  อุทัยวรรณ   โสภาพิศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป แผน ข ทัศนศึกษาดูงานประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี) 10,000.00 5,000.00
155,000.00 730,000.00

 

Last Updated on Tuesday, 20 March 2012 23:51  

Add comment


Security code
Refresh