ประกาศตะแนนสอบรายวิชา 1107 752 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์บูรณาการ (อ.ศักดิ์ศรี)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายชื่อผู้เข้าสอบแยกตามรายวิชา

ระบบจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2555/3

รหัสวิชา 1107 752 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์บูรณาการ 2(2-0-6) กลุ่ม 1

สอบวันที่ มีนาคม 2555 เวลา 14.00 – 16.00 อาคาร ตึกวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ห้องสอบ Bio 1

ผู้คุมสอบ 1) ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร

ที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ – นามสกุล

ที่นั่ง

เกรด

เต็ม 48

1

5511600695

นางสาวจามจุรี ซำบุญมี

141

2

5511600707

นายชัยวัฒน์ นวลตา

239

3

5511600718

นางสาวทิพย์ประภา จันดี

343

4

5511600721

นางสาวเบญจมาภรณ์ อินทร์โสม

442

5

5511600736

นางพรพิมล เฉลิมชาติ

547

6

5511600743

นายภาณุพงษ์ พรมศร

643

7

5511600752

นางสาวมาริษา พานจันทร์

744

8

5511600763

นางสาวยุพิน พลอยยอด

846

9

5511600776

นางสาวรัชดาพร อินทรบุตร

945

10

5511600781

นางวรรณภา วังคะฮาต

1045

11

5511600798

นางสาววรรณิศา จินนะ

1147

12

5511600802

นายวรวุฒิ ศรีโพธิ์

1248

13

5511600813

นางสิริกร คงกล้า

1348

14

5511600826

นางสาวสุชาดา พ่อไชยราช

1448

15

5511600831

นายอนุทิน พยุงวงษ์

1547

16

5511600848

นางสาวอานีซะห์ อาแวปูเตะ

1648

17

5511600868

นางกาญจนา วงค์ไชยา

1746

18

5511600871

นางสาวกุมารินทร์ ชาลีแสน

1848

19

5511600886

นางสาวจุฑามาศ มะลิลา

1943

20

5511600909

นายไชยา พรมโส

2047

21

5511600910

นางซารีม๊ะ ยามู

2145

22

5511600923

นางสาวดาราณี ห้วยจันทร์

2248

23

5511600938

นางสาวนวลอนงค์ แก้ววงษ์

2348

24

5511600945

นางสาวปราญชลี นนทะวัน

2448

25

5511600954

นายใผ่ พันงาม

2544

26

5511600965

นางสาวพจนี เสนคราม

2643

27

5511600978

นางพรสวรรค์ พยัคฆทา

2746

28

5511600990

นางสาวพัศยา สันสน

2848

29

5511601009

นางพาฝัน วรกา

2948

30

5511601023

นางสาววรุนันท์ ช้อยกิตติพันธ์

3045

31

5511601038

นายวิทยา วินาโร

3148


ที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ – นามสกุล

ที่นั่ง

เกรด

คะแนนเต็ม 48

32

5511601045

นางสาววีรนุช อุดมคำ

3247

33

5511601054

นางสาวศิริธร อ่างแก้ว

3348

34

5511601065

นางสาวสงกรานต์ เจือจันทร์

3446

35

5511601078

นายสนทยา บ้งพรม

3547

36

5511601083

นายสุรเดช ใจจุลละ

3648

37

5511601090

นางสาวอโณทัย ตาทอง

3748

38

5511601100

นางสาวอัจฉรีรัตน์ ศิริ

3848

39

5511601111

นางอัญชลี ชาติมนตรี

3946

40

5511601124

นางสาวฮิกมะฮ์ อาแวกะจิ

4048

41

5511601139

นางสาวกุลวดี ห่อทรัพย์

4143

42

5511601146

นายเกรียงไกร ทานะเวช

4248

43

5511601179

นายทองคูณ จันทสิงห์

4343

44

5511601184

นายปวเรศ อินทนา

4447

45

5511601191

นายปัญญา วิฉันเภท

4548

46

5511601214

นายภัทร สุขผุย

4647

47

5511601227

นายภูสิทธิ์ จันทนา

4743

48

5511601249

นายมานะ ชาติมนตรี

4844

49

5511601258

นางสาวรุจิรา ราชรักษ์

4947

50

5511601269

นางสาวลัญจกร ทองเรือง

5045

51

5511601272

นายศุภชัย หวังสุข

5143

52

5511601287

นายสนธยา วิเศษสังข์

5246

53

5511601294

นายสุริยา เฉลิมชาติ

5346

54

5511601308

นายเอกพงศ์ บัวชุม

5446

55

5511601319

นายเอนก หงษ์ทอง

5547

56

5511601344

นายปิยวัฒน์ นวลตา

5639

57

5511601364

นางสาววิรยา แก่นคำ

5740

58

5511601377

นางสาวสุกัญญา ทีงาม

5838

59

5511601382

นางสาวอรดี อรมาตร

59


ผู้คุมสอบ 1. .......................................

( ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร )

 

Add comment


Security code
Refresh