ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 3 วันที่ 14-15 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2554  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประชุมทางวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 3 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ตามกลุ่มสาขา ผลงานที่ได้รับคัดเลือกในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะมีการเผยแพร่ตีพิมพ์ใน Proceeding ของงานประชุมในรูปสื่อ CD-Rom ซึ่งผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน (Peer Review) ก่อนรับตีพิมพ์ สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ส่งผลงานภายใน วันที่ 7 มกราคม 2554

มีบทความฉบับเต็มความยาว 4 หน้า ใช้พิจารณาประกอบการขอจบการศึกษาได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.sci.nu.ac.th/src3/index.php

Last Updated on Tuesday, 14 December 2010 17:37  

Add comment


Security code
Refresh