การวิจารณ์โครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2553

 

กิจกรรม การวิจารณ์โครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2553

สถานที่ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

ผู้เข้าร่วม

  1. ผศ.ดร.อุดม ทิพราช
  2. ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร
  3. ดร.สุระ วุฒิพรหม
  4. ดร.วิโรจน์  เกษรบัว
  5. ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์

 

 

Last Updated on Monday, 21 February 2011 11:10  

Add comment


Security code
Refresh