การนำเสนอผลงานวิจัยใน PACCON 2011 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ มศว.

 

กิจกรรม การนำเสนอผลงานในการประชุม PACCON 2011

สถานที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วันที่ 5 - 7 มกราคม 2554

ผู้เข้าร่วม

 1. ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร
 2. สุธี  ผลดี
 3. สมเจตน์ อุระศิลป์
 4. ดาลารีน อับดุลฮานุง
 5. ธวัช ยะสุคำ
 6. สิทธาปกรณ์ ศรีโสภา
 7. พรพิมล จันทะบาล
 8. เปี่ยมสุข ไชยผา

Conference Abstracts

 1. Yasukham, T., Supasorn, S. & Wongkhan, K. Enhancing students’ critical thinking skill and learning achievement of chemical reaction rate by using science inquiry process (Poster Presentation). Abstracts from Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2011), Miracle Grand Hotel (hosted by Srinakharinwirot University), Bangkok, Thailand, 5-7 January 2011.
 2. Urasin, S., Supasorn, S. & Chaijarat, K. Exploring and correcting students’ alternative conception of chemical bonding using paper-based T5 learning model (Poster Presentation). Abstracts from Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2011), Miracle Grand Hotel (hosted by Srinakharinwirot University), Bangkok, Thailand, 5-7 January 2011.
 3. Abdulhanung, D. Supasorn, S. & Samphao, A. Promoting students’ integrated science process skills and comprehension of acid-base using cooperative learning accompanied with science projects (Poster Presentation). Abstracts from Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2011), Miracle Grand Hotel (hosted by Srinakharinwirot University), Bangkok, Thailand, 5-7 January 2011.
 4. Pholdee, S., Supasorn, S. & Samphao, A. Enhancing students’ achievement of acid-base using science inquiry context-based learning package (Poster Presentation). Abstracts from Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2011), Miracle Grand Hotel (hosted by Srinakharinwirot University), Bangkok, Thailand, 5-7 January 2011.

Last Updated on Wednesday, 04 May 2011 14:34  

Add comment


Security code
Refresh