บรรยากาศ "ค่ายวิชาการ USC (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์) กลุ่มเครือข่าย และโรงเรียนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

 

บรรยากาศ "ค่ายวิชาการ USC (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์) กลุ่มเครือข่าย และโรงเรียนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2554

ณ อาคาร CLB4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์  ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร ดร.สุระ วุฒิพรหม ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ และ ดร.สุภาพร พรไตร และ อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์

กำหนดการจัดค่ายวิชาการ

26 พฤศจิกายน 2554
08.00 – 08.30 น.ลงทะเบียน ณ อาคารเรียนรวม 5 บริเวณลานชั้น 1
08.30 – 09.00 น.พิธีเปิด รายงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวเปิด โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ พิธีกรแนะนำ วิทยากร ห้องประชุม และจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม
09.00 – 12.00 น.ครูผู้ร่วมกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้แยกเป็น 6 ฐาน
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.ครูผู้ร่วมกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้แยกเป็น 6 ฐาน
17.00 – 18.00 น.รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 20.30 น.กิจกรรมดูดาว
27 พฤศจิกายน 2554
09.00 – 12.00 น.นักเรียนทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้แยกเป็น 6 ฐาน โดยครูเป็นผู้ดำเนินการ
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.นักเรียนทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้แยกเป็น 6 ฐาน โดยครูเป็นผู้ดำเนินการ
28 พฤศจิกายน 2554
09.00 – 12.00 น.การบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิชาการ
16.00 – 16.30 น.พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร

Last Updated on Wednesday, 28 December 2011 13:51  

Add comment


Security code
Refresh