เอกสาร/แบบฟอร์ม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กำหนดการ

8.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.15 น. กล่าวต้อนรับโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

09.15-10.30 น. บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการเรียนเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามกำหนด

10.30-10.45 น. อาหารว่าง

10.45-12.00 น. ตารางเรียนและ Q&A

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศรัย

13.00-16.00 น. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนรายวิชา

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ

 

เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่:  ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิบายบดี (หลังใหม่)

วันที่ : 23 มีนาคม 2558

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ หน้าห้องพิบูลฯ ห้องศรีเมืองใหม่

09.00 - 09.10 น. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษา

09.10 - 09.30 น. แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์/อาจารย์ผู้สอน ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์กล่าวต้อนรับนักศึกษา ดังนี้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ/หรือผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา

09.30 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ครูวิทยาศาสตร์ในยุค AEC” โดย ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์

09.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศและแนะนำเส้นทางการศึกษาตลอดหลัก

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

13.30 - 16.00 น. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนรายวิชา ห้อง CAI 4 อาคารวิจัยคณะวิทยาศาสตร์


Download : เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ

Last Updated on Sunday, 22 March 2015 20:52
 

สัญญารับทุน และสัญญาผู้ค้ำประกันทุน สควค ปีการศึกษา 2555

 

ทางหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอประกาศให้นักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกทุน สควค. ให้ดาวน์โหลดและศึกษารายละเอียดของสัญญารับทุน และสัญญาผู้ค้ำประกันทุน สควค ปีการศึกษา 2555 อย่างชัดเจน โดยจะต้องมีสัญญาทั้งหมด 2 ชุด ขอให้ผู้รับทุนกรอกรายละเอียดในส่วนของผู้ค้ำประกัน (ผู้ปกครองหรือข้าราชการระดับ 7 ขึ้นไป) ให้เรียบร้อย (ยังไม่ต้องให้พยานเซ็น) ทั้ง 2 ชุด แล้วให้นำมาประกอบการทำสัญญารับทุนในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่ถ้าสะดวก ผู้ปกครองสามารถเดินทางมาค้ำประกันด้วยตนเองได้ที่มหาวิทยาลัยฯ

คลิ๊ก ดาวน์โหลดเอกสารสัญญารับทุน สควค

Last Updated on Wednesday, 13 March 2013 16:17
 

เทมเพลทการนำเสนอเค้าโครงโครงงาน (ค่ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์)

 

เทมเพลทการนำเสนอเค้าโครงโครงงาน (ค่ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์)

ดาวน์โหลดเทมเพลทได้ที่ http://www.mediafire.com/view/?6z6asnc6dat20zz

Last Updated on Saturday, 10 November 2012 15:54
 

เอกสารประกอบการอบรมครู-ศิษย์โครงงานวิทยาศาสตร์ (อ.สุระ)


เอกสารประกอบการอบรมครู-ศิษย์โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. แบบฝึกกิจกรรมพัฒนาทักษะ 1
3. แบบฝึกกิจกรรมพัฒนาทักษะ 2
4. แบบประเมินขีดความสามารถด้านทักษะวิจัย


คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

1. PPT-อบรมโครงงานครู-ศิษย์คู่คิดโครงงานวิทยาศาสตร์ 2555_(request password)

2. PPT-อบรมโครงงานครู-ศิษย์คู่คิดโครงงานวิทยาศาสตร์ 2555_(request password).pptx

3. เอกสารประกอบการอบรมโครงงาน(request password).pdf

4. เอกสารประกอบการอบรมโครงงาน2(request password).pdf

หมายเหตุ

เอกสารหมายเลข 1-3 สามารถขอ password เปิดไฟล์
เอกสารหมายเลข 4 ต้องขออนุญาตเพื่อนำไปใช้ได้
เอกสารทั้งหมดอยู่ในรูปแบบ pdf หากต้องการ word หรือ ppt ให้ อีเมลขอได้โดยตรง กับ
ศูนย์นวัตกรรมและวิจัยทางการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Sunday, 29 July 2012 13:06
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 2