ทั่วไป/อื่นๆ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กำหนดการ

8.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.15 น. กล่าวต้อนรับโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

09.15-10.30 น. บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการเรียนเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามกำหนด

10.30-10.45 น. อาหารว่าง

10.45-12.00 น. ตารางเรียนและ Q&A

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศรัย

13.00-16.00 น. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนรายวิชา

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ

 

เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่:  ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิบายบดี (หลังใหม่)

วันที่ : 23 มีนาคม 2558

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ หน้าห้องพิบูลฯ ห้องศรีเมืองใหม่

09.00 - 09.10 น. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษา

09.10 - 09.30 น. แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์/อาจารย์ผู้สอน ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์กล่าวต้อนรับนักศึกษา ดังนี้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ/หรือผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา

09.30 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ครูวิทยาศาสตร์ในยุค AEC” โดย ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์

09.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศและแนะนำเส้นทางการศึกษาตลอดหลัก

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

13.30 - 16.00 น. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนรายวิชา ห้อง CAI 4 อาคารวิจัยคณะวิทยาศาสตร์


Download : เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ

Last Updated on Sunday, 22 March 2015 20:52
 

แบบฟอร์มและระเบียบข้อบังคับ รวมรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สำหรับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มและระเบียบข้อบังคับ รวมรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สำหรับบัณฑิตศึกษา

ดาวน์โหลดใน http://www.sci.ubu.ac.th/document/showdoc.cfm?ID=2

Last Updated on Saturday, 23 April 2011 12:23
 

เอกสารสำหรับนักศึกษาปี 2-3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) ปีการศึกษา 2553

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแจ้งรายละเอียดการเปิดและปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 รายละเอียดเอกสารแนบดังนี้

  1. กำหนดการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2553
  2. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (เปิดวันที่ 14 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2554)
  3. หนังสือส่งตัว

ดาวน์โหลด

Last Updated on Thursday, 03 March 2011 14:31
 

เอกสารสำหรับปี 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) ปีการศึกษา 2553

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) โดยมีเอกสารแนบดังนี้

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 53
  2. หนังสือแจ้งผลการรับเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 53
  3. กำหนดการปฐมนิเทศ
  4. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (เปิดวันที่ 14 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2554)
  5. รายวิชาที่เปิดสอนและประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 1

ดาวน์โหลด

Last Updated on Thursday, 03 March 2011 14:31
 
Page 1 of 2