เอกสารสำหรับปี 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) ปีการศึกษา 2553

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) โดยมีเอกสารแนบดังนี้

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 53
  2. หนังสือแจ้งผลการรับเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 53
  3. กำหนดการปฐมนิเทศ
  4. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (เปิดวันที่ 14 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2554)
  5. รายวิชาที่เปิดสอนและประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 1

ดาวน์โหลด

Last Updated on Thursday, 03 March 2011 14:31  

Add comment


Security code
Refresh