เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่:  ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิบายบดี (หลังใหม่)

วันที่ : 23 มีนาคม 2558

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ หน้าห้องพิบูลฯ ห้องศรีเมืองใหม่

09.00 - 09.10 น. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษา

09.10 - 09.30 น. แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์/อาจารย์ผู้สอน ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์กล่าวต้อนรับนักศึกษา ดังนี้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ/หรือผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา

09.30 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ครูวิทยาศาสตร์ในยุค AEC” โดย ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์

09.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศและแนะนำเส้นทางการศึกษาตลอดหลัก

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

13.30 - 16.00 น. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนรายวิชา ห้อง CAI 4 อาคารวิจัยคณะวิทยาศาสตร์


Download : เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ

Last Updated on Sunday, 22 March 2015 20:52  

Add comment


Security code
Refresh