กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กำหนดการ

8.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.15 น. กล่าวต้อนรับโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

09.15-10.30 น. บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการเรียนเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามกำหนด

10.30-10.45 น. อาหารว่าง

10.45-12.00 น. ตารางเรียนและ Q&A

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศรัย

13.00-16.00 น. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนรายวิชา

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ

 

Add comment


Security code
Refresh