เอกสาร/แบบฟอร์ม

เอกสารสำหรับปี 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) ปีการศึกษา 2553

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) โดยมีเอกสารแนบดังนี้

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 53
  2. หนังสือแจ้งผลการรับเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 53
  3. กำหนดการปฐมนิเทศ
  4. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (เปิดวันที่ 14 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2554)
  5. รายวิชาที่เปิดสอนและประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 1

ดาวน์โหลด

Last Updated on Thursday, 03 March 2011 14:31
 

คู่มือบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ในคู่มือ

ดาวน์โหลด

Last Updated on Thursday, 03 March 2011 14:34
 

ดาวน์โหลด powerpoint วิจารณ์โครงงาน ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ รร.ศกว.

ดาวน์โหลด powerpoint วิจารณ์โครงงาน ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ รร.ศกว.

เว็บไซต์วิชาการดอทคอม  http://www.vcharkarn.com/project/

ดาวน์โหลดไฟล์

 

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "มโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่อง สารและสมบัติของสาร"

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "มโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่อง สารและสมบัติของสาร" สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และ 5 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 17 สิงหาคม 2553 โดย ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร

ดาวน์โหลด ใบงานสารและสมบัติของสาร

ดาวน์โหลด สไลด์สารและสมบัติของสาร

 

เอกสารประกอบการเขียนเค้าโครงการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน MASTER CHEMISTRY TEACHERS อ.ศักดิ์ศรี

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเขียนเค้าโครงการวิจัย อ.ศักดิ์ศรี

คลิ๊กเพื่อดาน์โหลด

     1. เทมเพลต การเขียนโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน MASTER CHEMISTRY TEACHERS 

     2. แบบแผนการวิจัยในชั้นเรียน

Last Updated on Wednesday, 05 May 2010 11:35
 


Page 2 of 2