จบปีการศึกษา 2550
Title Filter     Display # 
# Article Title Author
1 การใช้ชุดคาริโอไทป์จำลองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม (ตระกูล บุญชิต) Administrator
2 การจัดการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ (ผจญภัย เครื่องจำปา) Administrator
3 การปรับปรุงเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ด้วยกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (พิมพ์ชนก โคตรฉวะ) Administrator
4 การพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน เรื่อง การสั่นพ้องของเสียง (ประภา คำเอี่ยม) Administrator
5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์และค่า pH ของสารละลาย (อุไร คงเมือง) Administrator
6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องการแบ่งเซลล์โดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม (สุวรรณา คูณทัน) Administrator
7 การพัฒนาเครื่องสาธิตประกอบการสอน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน (สัญติญา แก้วกัณหา) Administrator
8 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมล โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป (วนิดา เอกศิริ) Administrator
9 การใช้กิจกรรมค่ายวัสดุศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง (พัชราภรณ์ ไวกุณฐ์วิวรรธน์) Administrator
10 การพัฒนาเจตคติต่อกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรม ค่ายดาราศาสตร์ (พยอม มูลกวนบ้าน) Administrator
11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความหลากหลายของพืชโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ (เบญจพร รีพล) Administrator
12 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ปฏิบัติการเรื่องการเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารประกอบไอออนิก (นภาพร แบ่งปัน) Administrator
13 ผลของการใช้สื่อแอนิเมชันต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนชั้น ม. 1 (จุรีพร ทองแก้ว) Administrator
14 ประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่องสมบัติของแสงโดยใช้อุปกรณ์อย่างง่าย (จิราพรรณ มีแวว) Administrator
15 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นป. 5 โดยใช้พืชน้ำเป็นสื่อการเรียนรู้ (รำไพ โพธิ์ไชยแสน) Administrator
16 การพัฒนากิจกรรมการทดลอง เรื่อง การทดสอบความเป็นกรด-เบส ของสารเคมีในชีวิติประจำวันโดยใช้อินดิเคเตอร์ในท้องถิ่น (ชญานาถ ซ้อนพิมาย) Administrator
17 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไฟฟ้าเคมี: เซลล์กัลวานิก (พรรณธิรา มั่นใจ) Administrator
18 การพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมเด็กรักษ์ป่า (เพลิน อินทรศรี) Administrator
19 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 เรื่อง การแบ่งเซลล์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้แบบ 7E (วีระพล ภาระเวช) Administrator
20 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือกับการสอนตามคู่มือครูของ สสวท. ของนักเรียน ม.6 (ศิริชัย เชื้อพล) Administrator
21 การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียสำหรับการสอนเรื่องคลื่นกล (สังคม บุญอาจ) Administrator
22 การสร้างเครื่องมือเพื่อพิสูจน์ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลกอย่างง่าย (สายันต์ โสดาจันทร์) Administrator
23 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการสอนบรรยายและเกมไพ่ต่อการเรียนรู้ไฟฟ้าเคมี (อดุลย์ เวชกามา) Administrator
24 การพัฒนาการสอนเรื่องโพรเจกไทล์ โดยใช้เครื่องมือยิงโพรเจกไทล์ (อะริเดช ผินโพธิ์) Administrator