จบปีการศึกษา 2551
Title Filter     Display # 
# Article Title Author
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจำลองโมเลกุล DNA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw ร่วมกับStudent Team Achievement Division (นิวัฒน์ ประสานพันธ์) Administrator
2 การเพิ่มเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมโครงงานการเลี้ยงปลาหางนกยูง (อุไรวรรณ อุ่นเจริญ) Administrator
3 การส่งเสริมทักษะการทดลองและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการทดลองในชุมนุมวิทยาศาสตร์ (กริ่งแก้ว นวลศรี) Administrator
4 การทดลองโซโนมิเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่นนิ่ง (สมัย ในจิตร) Administrator
5 การส่งเสริมเจตคติต่อวิชาเคมีด้วยการแสดงกลวิทยาศาสตร์ในชุมนุมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สุรัสวดี ชาวเลย) Administrator
6 การเสริมสร้างเจตคติต่อกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (วิไลวรรณ วัฒนราษฎร์)ด้วยชุดปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วิไลวรรณ วัฒนราษฎร์) Administrator
7 การพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ในวิชาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียนโดยใช้กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ (ทัศนีย์ วังทะพันธ์) Administrator
8 การเรียนจากการทำปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการแยกสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ณัฐชยพชร คำนวณ) Administrator
9 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องโปรตีน (จุฑาทิพย์ นันชนะ) Administrator
10 การสอนฟิสิกส์แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยการทดลองลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อรรถกร ภูพวก) Administrator