จบปีการศึกษา 2553
Title Filter     Display # 
# Article Title Author
1 รูปแบบการเรียนรู้การเขียนแผนอิสระของวัสดุอุปกรณ์ภูมิปัญญาอิสาน (จิตติมา ใจเครือ) padungkiat
2 การสำรวจและปรับแก้มโนมติที่คาดเคลื่อน เรื่อง พันธะเคมี โดยใช้โมเดลการเรียนรู้ T5 แบบกระดาษ (สมเจตน์ อุระศิลป์) padungkiat
3 การเรียนจากการลงมือทำปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการแยกสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นัฐชยพร คำนวน) padungkiat
4 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E) ; หัวข้อการรับรู้และการตอบสนอง (เพ็ญทวี สุคำภา) padungkiat
5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันร่วมกับโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ดาลารีน อับดุลฮานุง) padungkiat
6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนโดยใช้การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เรื่องตัวเก็บประจุไฟฟ้า (พรรุ่ง สิทธิศรีจันทร์) padungkiat
7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนที่มีผลต่อวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการสอน เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก (เครือวัลย์ ตุ้มสังข์ทอง) padungkiat
8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อ eDLTV เรื่องการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ณัฐพล พรมลี) padungkiat
9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พอลิเมอร์ โดยใช้การจัดกรเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธีรู้แล้ว อยากรู้ อยากเรียนรู้ (ดารากรณ์ อัปกาญจน์) padungkiat
10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบสิบเสาะหาความรุ้ ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โมเมนตัมและการชน (อุไลวรรณ ภัยชิต) padungkiat
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 3