blogs

โรงเรียน ตชด. บ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

 

Last Updated on Wednesday, 23 March 2011 10:03
 

โรงเรียน ตชด. บ้านหนองใหญ่ ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

 

Last Updated on Wednesday, 23 March 2011 10:03
 

โรงเรียน ตชด. บ้านตาเอ็ม ต.ตากา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

 

Last Updated on Wednesday, 23 March 2011 10:04
 

ทำงานที่ โรงเรียน ตชด - WHY

Laughing   รร.ตชด. ตั้งขึ้นเพื่อถมช่องว่างเด็กที่อยู่ชายแดนกับในเมืองให้แคบลง  จากสมเด็จย่า สมเด็จพระพี่นางฯ จนถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในปัจจุบัน เป็นองค์อุปถัมภ์ โรงเรียน ตชด.มายาวนาน จะว่าไปแล้ว จ.อุบลฯ มีพระนามของสมเด็จพระเทพฯ ทั้ง อำเภอสิรินธร เขื่อนสิรินธร แม้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็ไม่เว้น ที่จะได้รับพระกรุณาะคุณจากพระองค์ท่าน เสด็จแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลฯ มาตั้งแต่รุ่นที่ 1 พวกเราชาว มอบ. จึงได้ตั้งใจที่จะทำงานสนองพระเดชพระคุณ แบ่งเบาพระราชภาระของพระองค์ท่าน แม้สักเล็กน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเลย

   เด็กๆในโรงเรียน มีพลานามัยจัดได้ว่าดีถึงดีมาก ด้วย โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ทั้งพืชผัก ผลไม้ นาข้าว เป็ด ไก่ไข่ ปลา ฯลฯ เด็กๆที่มีศักยภาพสูงได้รับพระราชทานทุนการศึกษาต่อ จำนวนหนึ่งได้กลับมาเป็นครูสอนรุ่นน้อง ได้ทราบว่ามีนักเรียนทุนของพระองค์ท่าน เคยเรียนที่ วิศวเครื่องกล ของ มอบ.เราด้วย (โดยทุนของพระองค์ท่าน) เมื่อหลายปีมาแล้ว

   แม้ปัจุบันโรงเรียนเหล่านั้นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในภาคอีสานจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมฯ ซึ่งนักเรียนต้องมุ่งสู่มาตรฐานที่อยู่ในระดับเดียวกับเพื่อนๆในประเทศไทย ที่ต้องสอบ วัดผลระดับชาติในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วย

   กล่มที่ไปทำงานใน รร.ตชด.มานานพอสมควร ก็คือ งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการ นำทีมโดย คุณ นก มลิวัลย์  ทั้งการนำหนังสือ ไปให้ และ มีกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ด้วย กล่มที่สองคือ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ รร.แก่งศรีโคตร อ.สิรินธร มากว่า 6-7 ปีแล้ว

   ในปี2552 เป็นต้นไป มอบ. จะลงไปทำงานให้ครบทั้ง 10 โรงเรียน ในเขตของ กองกำกับการที่ 22 มีอุบลฯ อำนาจฯ ศรีษะเกส ยโสธร ด้วย ส่วนอีก 1โรงเรียน ในจังหวัดมุกดาหาร สังกัด กองกำกับการที่ 23

Last Updated on Tuesday, 22 September 2009 09:04
 

USC Project@รร.ตชด.บ้านห้วยฆ้อง ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

รายงานผลการจัดกิจกรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยฆ้อง ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2552 เวลา 10.00 – 15.30 น.

บริบทโรงเรียน

1. การเดินทาง

เดินทางโดยรถตู้

เส้นทางหลวงหมายเลข 212 จากอุบลราชธานีไปถึงอำนาจเจริญ

เส้นทางหลวงหมายเลข 202 จากอำนาจเจริญไป อ.ชานุมาน

ใช้เวลาเดินทางจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประมาณ 2 ชั่วโมง

2. การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนประถมศึกษาประจำหมู่บ้าน เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน มีครูประจำชั้นซึ่งสอนทุกวิชา

คาบเรียน 15.00 – 16.00 แก้ปัญหาเรื่องอ่านไม่ออก อาทิตย์ละ 2 วัน

3. การศึกษาต่อของนักเรียนเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ม.1 – ม.3 โรงเรียนหนองไฮน้อย หรือ โรงเรียนหนองแมงดา (โรงเรียนประจำตำบล เป็นโรงเรียนขยายโอกาส)

ม.1- ม. 6 โรงเรียนปทุมราชวงศา (โรงเรียนประจำอำเภอ อยู่ห่างจาก รร ตชด.บ้านฆ้อง ประมาณ 20 กิโลเมตร)

4. อาชีพของผู้ปกครองนักเรียน

ส่วนมากทำนา รองลงมาคือทำไร่ เช่น มันสำปะหลัง ยางพารา

5. ความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้มี 4 เครื่อง อินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำ

6. ครู จำนวนทั้งหมด 11 คน

วุฒิการศึกษา

จำนวน (คน)

มัธยมศึกษาปีที่ 3

2

มัธยมศึกษาปีที่ 6

1

กำลังศึกษาปริญญาตรี

3

ปริญญาตรี

4

กำลังศึกษาปริญญาโท

1*

*วทบ (เคมี) และเรียนต่อโท สาขาวิชาเคมี

7. ครูผู้ประสานงาน ในโครงการเรียนทางไกลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. ครูสิทธินนท์ โคตรมุงคุณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. ครูกุสุมา จันทร์สว่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โทรศัพท์: 084-958-5596

8. คะแนนสอบ NT

คะแนน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้สอบเมื่อนักเรียนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 19 คน

วิชา

คะแนนสูงสุด (%)

คะแนนต่ำสุด (%)

คะแนนเฉลี่ย (%)

ภาษาไทย

66.67

13.33

45.26

คณิตศาสตร์

63.33

10

35.09

วิทยาศาสตร์

66.67

16.67

32.28

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา

63.33

13.33

37.54

ข้อสังเกตจากคะแนน NT

- วิชาภาษาไทย

- นักเรียนเขียนได้แต่อ่านไม่ออกและฟังไม่ได้

- โดยภาพรวม นักเรียนมีปัญหาเรื่องการอ่านมากที่สุด รองลงมาคือการเขียน

- วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนมีปัญหาเรื่องการวัดมากที่สุด

- วิชาวิทยาศาสตร์

- โดยภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าวิชาอื่น

- นักเรียนไม่เข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

แผนนำเสนอโครงงาน

ครั้งที่

วันที่

สถานที่

1

21 – 25 ธ.ค. 52

โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

2

18 ส.ค. 53

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3

ต.ค. 53

สมาคมวิทยาศาสตร์

4

ก.ย. 53

มูลนิธิ พลเอก เปรม

ตารางการดำเนินโครงการ

เดือน

กิจกรรม

ต.ค. 52

กิจกรรมเพื่อวินิจฉัยปัญหาของนักเรียนในการเรียนวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มสาระ

พ.ย. 52

กิจกรรมหาหัวข้อโครงงาน

ธ.ค. 52

ตรวจความก้าวหน้าของโครงงาน

 

กิจกรรมคิดเลขเร็ว

นักเรียนใช้นิ้วนับในการบวก ลบ จึงทำให้นักเรียนคิดได้ช้า

กิจกรรมพับกระดาษ

  • กิจกรรม พับกระดาษเพื่อใส่เศษดินสอที่เหลาแล้ว
  • นักเรียนพับกระดาษเป็นถังขยะมีความหลากหลายเพียง 2 ชิ้นงาน คือ รูปถังและรูปเรือ นักเรียนชายส่วนมากพับรูปเรือ นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ยังไม่มีทักษะในการพับกระดาษ

กิจกรรมเชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับวิทยาศาสตร์

วัสดุผลิตดินสอเปลี่ยนไส้ กับดินสอไม้ นักเรียนชอบดินสอเปลี่ยนไส้เพราะใช้ได้สะดวกโดยไม่ต้องเหลา ดินสอเปลี่ยนไส้ผลิตจากพลาสติก ถ้าเหลือทิ้งจะย่อยสลายยาก ส่วนดินสอไม้ย่อยสลายได้ นักเรียนทุกคนตอบได้ และฝากให้นักเรียนทำการสำรวจตรวจสอบว่า ถ้านำเศษดินสอที่เหลาแล้วไปฝังดินพร้อมๆ กันกับพลาสติก แล้วทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณ 3 เดือน ให้สังเกตผลของการย่อยสลาย

เปรียบเทียบแรงจากการเหลาดินสอด้วยมือที่ถนัด (หมุนดินสอ หรือ หมุนกบ) และเหลาดินสอด้วยมือที่ไม่ถนัด (หมุนดินสอ หรือ หมุนกบ) ได้ข้อสรุปว่า ด้วยจำนวนรอบการหมุนที่เท่ากัน เหลากบด้วยการหมุนดินสอ เหลาง่ายที่สุดเพราะใช้เวลาน้อยกว่า ถ้าหมุนกบ จะใช้เวลามากกว่า (อันนี้เด็กๆ น่ารักมาก พวกเราพยายามจะชี้ให้เด็กๆ เห็นว่า การที่เราฝึกทำอะไรบ่อยๆ ด้วยมือข้างที่ถนัดจะทำได้ดีกว่า แต่เด็กๆ นี่ก็นะแย้งกันเก่งมากๆ บอกว่ามือข้างไหนๆ เขาก็ทำงานได้ดีเท่าๆ กัน กว่าจะได้ข้อสรุป พวกเราก็แทบแย่)

กิจกรรม วาดภาพและบรรยายประกอบเรื่อง บ้านของฉัน / โรงเรียนของฉัน / สัตว์เลี้ยงของฉัน สิ่งแรกที่นักเรียนถามหาในกิจกรรมวาดภาพคือ ไม้บรรทัด นักเรียนส่วนใหญ่วาดภาพโดยใช้ไม้บรรทัด

  • นักเรียนบางคนมีจินตนาการ เช่น นักเรียนที่วาดรูปรุ้ง แต่ยังไล่สีของรุ้งไม่ถูกต้อง
  • นักเรียนที่วาดนกเขา วาดนกเขาตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้ แสดงว่านักเรียนมีการสังเกต
  • นักเรียนมีปัญหาเรื่องการสะกดคำผิด เขียนพยัญชนะไม่ตรงกับสระ

ความคิดเห็นของครูผู้สอน

กิจกรรมสนุกทำให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

กิจกรรมติดตามผล

1. การย่อยสลายของไม้และเปลือกลูกอม

2. โครงงานนำไส้ดินสอใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่

 

ผู้ร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์

1. ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์

2. ดร.สุระ วุฒิพรหม

3. ดร.สุพจน์ สีบุตร

4. ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา

5. อาจารย์นิโลบล นาคพลังกูล

6. อาจารย์ณัฏยา ศรีศักดา

7. คุณวิภาศิริ พรมอารักษ์

8. คุณชาญชัย

9. คุณ(พี่คนขับรถ นึกชื่อออกจะมาเติม)

ไว้บล๊อกหน้าจะเล่าบรรยากาศของโรงเรียนและบรรยากาศการทานมื้อเที่ยงของนักเรียนและพวกเราชาวคณะ USC ครับ กานต์ตะรัตน์ เรียบเรียง สุระ เอามาลงบล๊อก 555 สุพจน์ สีบุตร (อิอิ)

Last Updated on Thursday, 26 May 2011 17:18
 


Page 2 of 2