การอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียน Gifted โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย (21-23 ส.ค.)

หัวข้อ                การอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียน Gifted โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

วันที่                 21 – 23 สิงหาคม 2553

สถานที่             คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยากร            1. ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร           2. ดร.สุภาพร พรไตร        

                                3. ดร.สุระ วุฒิพหรม             4. ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา

5. อ.ณัฏฐ์ ดิษจเริญ           6. ดร.ศักดิ์ดา น้อยนาง     

7. ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ

ผู้เข้าร่วม          นักเรียนห้องเรียน Gifted โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ

 

Add comment


Security code
Refresh

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter