บทความในวารสารระดับชาติ
Title Filter     Display # 
# Article Title Author
1 ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ สควค. ปีการศึกษา 2552 Administrator
2 ผลงานตีพิมพ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ สควค. ปีการศึกษา 2551 Administrator
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด–เบส และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ดาลารีน อับดุลฮานุง, อัญชลี สำเภา และศักดิ์ศรี สุภาษร) Administrator
4 กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การทบทวนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ศักดิ์ศรี สุภาษร) Administrator
5 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานสารในชีวิตประจาวันเป็นฐานในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เพ็ญศรี เศรษฐชัย, ศักดิ์ศรี สุภาษร และ นิภาวรรณ พองพรหม) Administrator
6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 (อัญชุลี หลอดดำ, ศักดิ์ศรี สุภาษร และ รักเกียรติ จิตคติ) Administrator
7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ศรัญญา แวงชิน, โชติ จิตรังสี และศักดิ์ศรี สุภาษร) Administrator
8 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส ด้วยชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน (สุธี ผลดี และศักดิ์ศรี สุภาษร) Administrator
9 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการ เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ธวัช ยะสุคำ และ ศักดิ์ศรี สุภาษร) Administrator
10 การเปรียบเทียบมโนมติก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง พันธะเคมี ตามโมเดลการเรียนรู้ T5 แบบกระดาษ (สมเจตน์ อุระศิลป์ และศักดิ์ศรี สุภาษร) Administrator
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 4

JComments Latest

 • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter