การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการ เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ธวัช ยะสุคำ และ ศักดิ์ศรี สุภาษร)

 

ธวัช  ยะสุคำ และ ศักดิ์ศรี สุภาษร*. (2555). การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการ เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(2), 23 – 34.

 

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

Enhancement of Learning Achievement and Critical Thinking Skills Science by Using Inquiry Learning Activities of Chemical Reaction Rate

ธวั ชยะสุ คำ (Tawat Yasukham) และ ศักดิ์ศรี สุภาษร (Saksri Supasorn)

 

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อั ตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ จำนวน 15 ชั่ วโมง กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จำนวน 34 คน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (ค่าเฉลี่ย=28.62 และ SD=3.73) สูงกว่าก่อน เรียน (ค่าเฉลี่ย 21.18 และ SD=3.40) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีคะแนนทักษะการคิดวิพากษ์หลังเรียน (ค่าเฉลี่ย 28.6 และ SD=4.18) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย=23.56 และ SD=3.06) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ผู้สอนได้ใช้กิจกรรมทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE) ในการสร้างความสนใจของนักเรียน และกระตุ้นให้เกิดคำถามซึ่งนักเรียนจะได้ดำเนินการสำรวจและหาคำตอบ มีการกำหนดสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ ทั้ งนี้ผู้สอนต้องจั ดกิจกรรมในแต่ละขั้นให้มีความเหมาะสมกับเวลาและกำหนดสถานการณ์ที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความท้าทายในการทำกิจกรรม

คำหลัก: การคิดเชิงวิพากษ์, อั ตราการเกิดปฏิกิริยา, กระบวนสืบเสาะหาความรู้

Last Updated on Friday, 20 July 2012 16:45  

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter