การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส ด้วยชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน (สุธี ผลดี และศักดิ์ศรี สุภาษร)

 

สุธี ผลดี และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2554). การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส ด้วยชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน. วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 1(2), 45-67.

 

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส ด้วยชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน

Enhancement of Learning Achievement of Acid-Base by Using Science Inquiry Context-Based (SICB) Learning Packages

สุธี ผลดี (Sutee Pholdee) และ ศักดิ์ศรี สุภาษร (Saksri Supasorn)

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน จำนวน 6 ชุดการเรียนรู้ ใช้เวลา 18 คาบ โดยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2 จำนวน 75 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงประชากรนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 116 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี จากการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD) สามารถแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เมื่อวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ด้วยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งสามกลุ่ม และจากการทดสอบด้วยสถิติ ANNOVA พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางมีคะแนนความก้าวหน้าทางผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มอ่อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่นักเรียนกลุ่มเก่งมีคะแนนความก้าวหน้าทางผลสัมฤทธิ์ไม่แตกต่างจากกลุ่มปานกลาง และจากการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมาก

 

คำสำคัญ : ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน การเรียนรู้แบบ 5E

Key Word : science inquiry learning packages, context-based learning, 5Es learning

 

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter