การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ศรัญญา แวงชิน, โชติ จิตรังสี และศักดิ์ศรี สุภาษร)

 

ศรัญญา แวงชิน, โชติ จิตรังสี และศักดิ์ศรี สุภาษร. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4. 12-13 มีนาคม 2555. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 252-256.

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Development of 8th Grade Students’ Learning Achievement on Chemical Reactions by Using Scientific Investigation Learning Activities

 

ศรัญญา แวงชิน1, โชติ จิตรังสี2 และ ศักดิ์ศรี  สุภาษร2,*

Saranya Waengchin1, Chote Jitrangsri2 and Saksri Supasorn2,*

 

1นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34190 โทร 081-7253909

2อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34190

โทร 0-4535-3400 ต่อ 4114 โทรสาร 0-4528-8379 *E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี จำนวน 8 แผน 16 ชั่วโมง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 24 คน เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (ค่าเฉลี่ย 21.17, SD 6.20) สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย 15.00, SD 3.71) และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังเรียน (ค่าเฉลี่ย 15.14, SD 3.58) สูงกว่าก่อนเรียน (10.08, SD 4.69) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: ปฏิกิริยาเคมี การสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ

Keyword: Chemical reactions/ scientific investigation/ integrated science process skills


Last Updated on Friday, 20 July 2012 16:58  

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter