การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 (อัญชุลี หลอดดำ, ศักดิ์ศรี สุภาษร และ รักเกียรติ จิตคติ)

 

อัญชุลี หลอดดำ, ศักดิ์ศรี สุภาษร และ รักเกียรติ  จิตคติ. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1. บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4. 12-13 มีนาคม 2555. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 265-269

 

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ    เรื่อง การแยกสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1

Enhancing 7th Grade students’ achievement and Attitudes toward science using science inquiry learning process on matter separations

 

อัญชุลี หลอดคำ1 รักเกียรติ  จิตคติ2 และ ศักดิ์ศรี  สุภาษร2,*

Anchulee  Lordkham,1* Rukkiat Jitchati2 and Saksri Supasron2

1นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทร 084-472-7411

2อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34190  E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง การแยกสาร โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง การแยกสารจากธรรมชาติ  ศึกษาความคงทนของความรู้  และศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างและประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง  จำนวน 33  คน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียน(ค่าเฉลี่ย 14.24  S.D.2.45) สูงกว่าก่อนเรียน(ค่าเฉลี่ย 7.73 S.D.2.76) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อทดสอบความคงทนของความรู้  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและหลังเรียนผ่านไปแล้ว 30 วัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และนักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ : การเรียนรู้แบบสืบเสาะ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์   การแยกสาร

 

 

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter