การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานสารในชีวิตประจาวันเป็นฐานในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เพ็ญศรี เศรษฐชัย, ศักดิ์ศรี สุภาษร และ นิภาวรรณ พองพรหม)

 

เพ็ญศรี เศรษฐชัย, ศักดิ์ศรี สุภาษร และ นิภาวรรณ พองพรหม. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานสารในชีวิตประจาวันเป็นฐานในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.). บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4. 12-13 มีนาคม 2555. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 119-123.

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานสารในชีวิตประจาวันเป็นฐานในการพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เพ็ญศรี เศรษฐชัย, ศักดิ์ศรี สุภาษร และ นิภาวรรณ พองพรหม.

 

บทคัดย่อ

การจัดการอาชีวศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะฝีมือภายใต้สถานการณ์จริง  เพื่อประกอบอาชีพ  เน้นการเรียนเป็นชิ้นงานหรือโครงการที่สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและเสริมสร้างประสบการณ์เชิงธุรกิจ  โดยอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุ่งพัฒนาทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นเวลา 20 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่  ปีการศึกษา 2554 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบประเมินระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์โดยรวม และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยโครงงานวิทยาศาสตร์โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 88.58 โดยนักศึกษาร้อยละ 93.33 มีคะแนนระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์มากกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 2) นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยการใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 89.73 โดยนักศึกษาร้อยละ 80 มีคะแนนระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์มากกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม แสดงว่า นักศึกษามีความสามารถในการใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยการใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 89.73 ของคะแนนเต็ม  และ 3) นักศึกษามีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังเรียน (ค่าเฉลี่ย 22.93  และ SD 8.42) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย 13.60 และ SD 3.36) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับค่า p น้อยกว่า 0.05 โดยมีคะแนนความก้าวหน้าร้อยละ 23.33  แสดงว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรรณาการและระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาในครั้งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คำสำคัญ: โครงงานวิทยาศาสตร์  ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ

 

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter