การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด–เบส และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ดาลารีน อับดุลฮานุง, อัญชลี สำเภา และศักดิ์ศรี สุภาษร)

 

ดาลารีน อับดุลฮานุง, อัญชลี สำเภา และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2555). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด–เบส และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 23(1). 123-134.

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Development of Achievement on Acid-Base and Scientific Method Using Cooperative Learning Accompanied With Science Projects Learning For M5 Students

ดาลารีน อับดุลฮานุง
วท.ม. (สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา), ครู
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ ยะลา

ศักดิ์ศรี สุภาษร
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา), อาจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

อัญชลี สำเภา
ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์), อาจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

นักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ ส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะขาดแรงจูงใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้นนักเรียนจึงมีความสนใจในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรน์ อ้ ยมาก และวิชาเคมีเปน็ วิชาหนึ่งที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุง่ พัฒนาทั้งความเข้าใจเรื่องกรด-เบส และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กัน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่วมกับโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 20 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น ม.5/1 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ ปีการศึกษา 2553 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบ 4 ตัวเลือก เรื่อง กรด-เบส แบบประเมินวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในระหว่างการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์โดยรวม ผลการวิจัยพบ
ว่า นักเรียนได้คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (ค่าเฉลี่ย 16.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.46 ) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย 7.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 ) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับค่า p น้อยกว่า 0.05 โดยมีคะแนนความก้าวหน้าเป็น 9.22 หรือคิดเป็น 28.82 % ส่วนคะแนนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างการทำโครงงานและคะแนนโครงงานวิทยาศาสตร์โดยรวมมีค่า
เฉลี่ยเป็น 72.52 % และ 71.64 % ตามลำดับอยู่ในระดับดี แสดงว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความเข้าใจและเสริมวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน


คำสำคัญ : โครงงานวิทยาศาสตร์, การเรียนแบบร่วมมือ, กรด-เบส, วิธีการทางวิทยาศาสตร์

Key word: Science Project, Cooperative Learning, Acid-Base, Scientific Method

 

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter