ผลงานตีพิมพ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ สควค. ปีการศึกษา 2551


ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ สควค. และเข้าศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วันที่สำเร็จการศึกษา การเผยแพร่ผลงาน (ตามรูปแบบการอ้างอิง)
1 5111600844 นางสาวกัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ การใช้ชุดการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจด้วยเทคนิคร่วมมือกันแข่งขัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โมลและสารละลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดร.มะลิวรรณ    อมตธงไชย 24-พ.ค.-54 กัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และมะลิวรรณ อมตธงไชย. (2554).  การใช้ชุดการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจด้วยเทคนิคกลุ่มแข่งขัน(TGT) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโมลและสารละลาย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 222-232.
2 5111600853 นายคงศักดิ์ ขานทอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของโมลด้วยชุดกิจกรรมการเรียนแบบ THINK-PAIR-SHARE ร่วมกับการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโมลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดร.มะลิวรรณ    อมตธงไชย
3 5111600864 นางจารุวรรณ เสียงไพเราะ การพัฒนาทักษะกระบวนวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พอลิเมอร์ธรรมชาติโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดร.ศักดิ์ศรี    สุภาษร 11-เม.ย.-55 จารุวรรณ เสียงไพเราะ, ศักดิ์ศรี สุภาษร และ กิตติยา วงษ์ขันธ์. (2554). การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นฐาน เรื่อง พอลิเมอร์ธรรมชาติ. การประชุมวิชาการระดับชาติ "มหาวิทยาลัยบูรพา 2554". 6-7 กรกฎาคม 2554.ชลบุรี :มหาวิทยาลัยบูรพา.
4 5111600877 นางสาวจำเนียร เงางาม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกลวิธีคิดเดี่ยว คิดคู่ แลกเปลี่ยนความคิดเรื่องพันธะเคมี ดร.เสนอ    ชัยรัมย์
5 5111600882 นางสาวจิราพรรณ บุญญานุสนธิ์ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาความเข้าใจเชิงมโนมติและทักษะการแก้ปัญหาเรื่องปริมาณสัมพันธ์ ดร.กานต์ตะรัตน์   วุฒิเสลา 9-มี.ค.-55 จิราพรรณ บุญญานุสนธิ์, จุฑามาส จิตต์เจริญ และกานต์ตะรันต์ วุฒิเสลา. (2554).  การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 21 ประจำปี 2554. 25-28 พฤษภาคม 2554. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
6 5111600905 นายณิวุฒิ จงสร้อย บทเรียนโปรแกรมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโมล ดร.มะลิวรรณ    อมตธงไชย
7 5111600916 นายดร ศรีสวัสดิ์ การพัฒนาเจตคติต่อการเรียนและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีสอนปฏิบัติการตามบริบทท้องถิ่น เรื่องสารชีวโมเลกุล ดร.ศักดิ์ศรี    สุภาษร
8 5111600929 นายดารากรณ์ อัปกาญจน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พอลิเมอร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธีรู้แล้ว อยากรู้ เรียนรู้ ดร.สายสมร   ลำลอง 25-ส.ค.-54 ดารากรณ์ อัปกาญจน์, กานต์ตะรัตน์ วุฒิ เสลา และ สายสมร ลำลอง. (2554).  ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับกลวิธีรู้แล้ว อยากรู้ เรียนรู้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง พอลิเมอร์.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 210-216.
9 5111600934 นางสาวดาลารีน อับดุลฮานุง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกับโครงงานวิทยาิศาสตร์ เรื่อง กรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดร.ศักดิ์ศรี    สุภาษร 25-ส.ค.-54 ดาลารีน อับดุลฮานุง, อัญชลี สำเภา และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2555).  การ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด–เบส และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 23(1).  123-134.
Abdulhanung, D., Supasorn,S.*, & Samphao, A. (2011).  Promoting students’ scientific methods and Comprehension of acid-base using cooperative learning accompanied with science projects. Journal of Srinakharinwirot University (Science and Technology), 3(special 1), 54-62.
10 5111600941 นายธรรมนูญ ผ่านสำแดง การใช้การสอนแบบปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาความเข้าใจเรื่องรูปร่างโมเลกุลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดร.กัมปนาท  ฉายจรัส 22-ธ.ค.-54 ธรรมนูญ ผ่านสำแดง, กัมปนาท ฉายจรัส และเสนอ ชัยรัมย์. (2554).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมการปฏิบัติ. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) มอบ.วิจัย ครั้งที่ 5. 4 - 5 สิงหาคม 2554.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
11 5111600950 นายธวัช ยะสุคำ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาทางวิทยาศาสตร์ ดร.ศักดิ์ศรี    สุภาษร 25-ส.ค.-54 ธวัช  ยะสุคำ และ ศักดิ์ศรี  สุภาษร*. (2555).  การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการ เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(2), 23 – 34.
Yasukham, T., Supasorn, S.*, & Wongkhan, K. (2011) Enhancing students' critical thinking skill and Learning achievement of chemical reaction rate by using science inquiry process. Journal of Srinakharinwirot University (Science and Technology), 3(special 1), 320-326.
12 5111600961 นางสาวธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบทีไฟว์กระดาษ ดร.กานต์ตะรัตน์   วุฒิเสลา 25-ส.ค.-54 ธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และอริสรา อิสสะรีย์. (2554).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทีไฟว์กระดาษ.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 256-263.
13 5111600996 นางสาวเปี่ยมสุข ไชยผา การจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องกรดเบส ดร.เสนอ    ชัยรัมย์ 25-ส.ค.-54 P.Chaiyapha, K.Chayajarus and S.Chairam. (2011).  Investigation of high school students' understanding of acid-base chemistry based on jigsaw method.PACCON2011(Pure and Applied Chemistry International Conference 2011). 5-7 Jan. 2011.Srinakharinwirot University.
14 5111601029 นางสาวพรพิมล จันทะบาล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ใช้ชุดกิจกรรมทดสอบสารและสมบัติของสาร ดร.เสนอ    ชัยรัมย์ 9-มี.ค.-55 พรพิมล จันทะบาล, จุฑามาส จิตต์เจริญ และเสนอ ชัยรัมย์.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยชุดกิจกรรมทดสอบสารและสมบัติของสาร. บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3. 14 - 15 มีนาคม 2554. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 201-206.
15 5111601050 นางสาวรุ่งทิพย์ จำปารัตน์ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมีด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ผศ.ดร.ชาญ  อินทร์แต้ม 11-เม.ย.-55 รุ่งทิพย์ ศศิธร, ศักดิ์ศรี สุภาษร และชาญ อินทร์แต้ม. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับชุดการเรียนรู้แบบ 5 E. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 23. 23-24 ธันวาคม 2554. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน. 723-728.
16 5111601061 นางสาวรุ่งนภา จันทร์แรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บนพื้นฐานของทฤษฎีสืบเสาะหาความรู้โดยวิธี MODEL-OBSERVE-REFLECT-EXPLAIN(MORE) ดร.กิตติยา    วงษ์ขันธ์ 19-ส.ค.-54 รุ่งนภา จันทร์แรม กิตติยา วงษ์ขันธ์.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บนพื้นฐานของทฤษฎีสืบเสาะหาความรู้โดยวิธี Model-Observe-Reflect-Explain(MOR).  บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3. 14 - 15 มีนาคม 2554. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 201-206.
17 5111601074 นางสาวลออทิพย์ คำไสย์ ปฏิบัติการเคมีเชิงสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบย่อส่วนเรื่อง เคมีอินทรีย์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความจุที่คงทน ดร.รักเกียรติ   จิตคติ ลออทิพย์ คำไสย์ รักเกียรติ จิตคติ และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2555).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียน เรื่อง เคมีอินทรีย์ด้วยปฏิบัติการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบย่อส่วน. บทความฉบับเต็มสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ Internation Conference on Educational Research (ICER) 2012 (กลุ่มภาษาไทย).  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
18 5111601089 นางสาวศรัญญา แวงชิน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดร.ศักดิ์ศรี    สุภาษร รอส่งเล่ม ศรัญญา แวงชิน, โชติ จิตรังสี และศักดิ์ศรี สุภาษร. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสาร วจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4. 12-13 มีนาคม 2555. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 252-256.
19 5111601096 นางสาวศศิธร ต้นสวรรค์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแยกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติร่วมกับการสร้างผังกราฟิก ดร.ประนอม  แซ่จึง 11-พ.ค.-55 ศศิธร ต้นสวรรค์ กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา. (2554). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแยกสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติร่วมกับการสร้างผังกราฟิก.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) มอบ.วิจัย ครั้งที่ 5. 4 - 5 สิงหาคม 2554.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.261
20 5111601117 นางสาวสมเจตน์ อุระศิลป์ การสำรวจและปรับแก้มโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่อง พันธะเคมี โดยใช้โมเดลการเรียนรู้ T 5 แบบกระดาษ ดร.ศักดิ์ศรี    สุภาษร 25-ส.ค.-54 สมเจตน์ อุระศิลป์ และศักดิ์ศรี  สุภาษร. (2554).  การเปรียบเทียบมโนมติก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง พันธะเคมี ตามโมเดลการเรียนรู้ T5 แบบกระดาษ. วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 1(1), 38-57.
Urasin, S., Supasorn, S., & Chayajarus, K. (2011).  Exploring and correcting students' alternative Conception of chemical bonds using paper-based T5 learning model. Journal of Srinakharinwirot University (Science and Technology), 3(special 1), 289-295.
21 5111601120 นายสิทธาปกรณ์ ศรีโสภา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง สารละลายโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ดร.เสนอ    ชัยรัมย์ 23-ก.พ.-55 S.Srisopha, C.Inntam and S. Chairam. (2011). ENHANCING GRADE 10 STUDENTS' UNDERSTANDING OF SOLUTION THROUGH INQUIRY-BASED CHEMISTRY  LABORATORY.Journal of Srinakharinwirot University. 3(Supplement 1), 283-288.
22 5111601135 นายสุธี ผลดี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส ด้วยชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน ดร.ศักดิ์ศรี    สุภาษร 25-ส.ค.-54 สุธี ผลดี และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2554). การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส ด้วยชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน. วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 1(2), 45-67.
Pholdee, S., Supasorn,S.*, & Samphao, A. (2011).  Enhancing students’ achievement of acid-base using science inquiry context-based learning packages. Journal of Srinakharinwirot University (Science and Technology), 3(special 1), 269-275.
23 5111601142 นางสาวอัญชุลี หลอดคำ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องการแยกสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดร.รักเกียรติ   จิตคติ รอส่งเล่ม อัญชุลี หลอดดำ, ศักดิ์ศรี สุภาษร และ รักเกียรติ  จิตคติ. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1. บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4. 12-13 มีนาคม 2555. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 265-269.
24 5111601041 นางสาววยุภาพร  เครือคำ การพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง สมดุลเคมี ตามกลวิธีทำนาย สังเกต อธิบาย (POE)
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ดร.กานต์ตะรัตน์   วุฒิเสลา
25 5111600989 นางสาวปาริชาติ  คงศรี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดร.ประนอม  แซ่จึง 25-ส.ค.-54 ปาริชาติ คงศรี  ศักดิ์ศรี สุภาษร และประนอม แซ่จึง. (2554).  การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการปปเลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 163-172.
26 5111600974 นางสาวเบญจพร  อินทรสด การเปรียบเทียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ด้วยการสืบเสาะแบบแนะนำกับการสืบเสาะสำเร็จรูป ดร.กานต์ตะรัตน์   วุฒิเสลา 25-ส.ค.-54 เบญจพร อินทรสด  กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และอริสรา อิสสะรีย์. (2554).  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ด้วยการสืบเสาะแบบแนะนำกับการสืบเสาะสำเร็จรูป. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 233-244.
27 5111601162 นางสาวอุบลวรรณ  ไท้ทอง ผลการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย เรื่อง ไฟฟ้าเคมีเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 6 ผศ.ดร.พรพรรณ  พึ่งโพธิ์ 9-มี.ค.-55 อุบลวรรณ ไท้ทอง , กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และพรพรรณ พึ่งโพธิ์. (2554).  ผลการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 272 -280.
28 5111601016 นางสาวพรทิพย์  เมืองแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องไฟฟ้าเคมี ดร.กานต์ตะรัตน์   วุฒิเสลา 25-ส.ค.-54 พรทิพย์ เมืองแก้ว, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และพรพรรณ  พึ่งโพธิ์. (2553).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง ไฟฟ้าเคมี. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. 1(1), 20-27.
29 5111601151 นางสาวอารีรัตน์  มัฐผา การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ผศ.ดร.ชาญ  อินทร์แต้ม 9-มี.ค.-55 อารีรัตน์ มัฐผา ชาญ อินทร์แต้ม และเสนอ ชัยรัมย์. (2555).  การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี. บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4. 12-13 มีนาคม 2555 พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 164-169.
30 5111600679 นางนงลักษณ์ ทาประโคน การใช้ชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดร.ช่อทิพย์  กัณฑโชติ 25-ส.ค.-54 นงลักษณ์ ทาประโคน ช่อทิพย์ กัณฑโชติ. (2554).  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนวิชาชีววิทยาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้ 5 E. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 20,13 มกราคม 2554.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
31 5111600703 นางสาวอภิชดา  รอดทราย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดร.วิโรจน์   เกษรบัว สอบแล้ว รอบทความตีพิมพ์
32 5111600749 นายศราวุธ จันทร์ตา การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างของระบบประสาทและการทำงานของระบบประสาทสั่งการ โดยใช้ชุดคำศัพท์ และเกมบิงโก ผศ.ดร.ถาวร   สุภาพรม 25-ส.ค.-54 ศราวุธ จันทร์ตา. (2553). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างของระบบประสาทและการทำงานของระบบประสาทสั่งการโดยใช้ชุดคำศัพท์และเกมบิงโก. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 1.19-20 สิงหาคม 2553 : มหาวิทยาลัยภัฏพระนคร.
33 5111600772 นางสาวสาแลฮะ ดีซะเอ๊ะ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม ดร.วิโรจน์   เกษรบัว  และผศ.แก้ว  อุดมศิริชาคร 9-มี.ค.-55 สาแลฮะ ดีซะเอ๊ะ วิโรจน์ เกษรบัว. (2554)การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาศิลปากรระดับชาติ ครั้งที่ 1". 10พฤษภาคม 2554.กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยศิลปากร.
34 5111600787 นางสาวสุนิษา แก้วขุนทอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผศ.ดร.อรัญญา  พิมพ์มงคล 11-เม.ย.-55 สุนิษา แก้วขุนทอง อรัญญา พิมพ์มงคล และสุภาพร พรไตร. (2555).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน. บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4. 12-13 มีนาคม 2555 พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 317.
35 5111600819 นางสาวอำไพรินทร์ มุ่งมาตร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสลายสารอาหารระดับเซลล์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดร.สุภาพร   พรไตร  และ     ผศ.ดร.ณิชารัตน์  สวาสดิพันธ์ 21-ก.ค.-54 อำไพรินทร์ มุ่งมาตร สุภาพร พรไตร. (2554). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสลายสารอาหารระดับเซลล์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ.สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12. 28 มกราคม 2554. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 1472-1478
36 5111600822 นางสาวอุไรวรรณ โคตะสา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด ดร.สุภาพร   พรไตร  และ     ผศ.ดร.ณิชารัตน์  สวาสดิพันธ์ 25-ส.ค.-54 อุไรวรรณ โคตะสา สุภาพร พรไตร. (2553). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด.การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19. 23-24 ธันวาคม 2553. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 151 - 157
37 5111601175 นางสาวคำสอน สีเพ็ง การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องไฟฟ้าแม่เหล็ก ดร.ศักดิ์ดา   น้อยนาง 24-พ.ค.-54 คำสอน สีเพ็ง ศักดิ์ดา น้อยนาง. (2554).  การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง ไฟฟ้าแม่เหล็กของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 173.
38 5111601197 นางสาวจารุวรรณ เยาว์จุ้ย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมปฏิบัติการรวมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์(STAD) เรื่อง ความร้อน ดร.โชคศิลป์    ธนเฮือง 24-พ.ค.-54 จารุวรรณ เยาว์จุ้ย โชคศิลป์ ธนเฮือง. (2554). ผลการใช้ชุดกิจกรรมปฏิบัติการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความร้อน.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 191-201.
39 5111601210 นายชัยยุทธ ศศิธร การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ผศ.ดร.ซังเซ็ง      เลียงจินดาถาวร 11-เม.ย.-55 ชัยยุทธ ศศิธร ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร.การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 23. 23-24 ธันวาคม 2554. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน.663-668.
40 5111601223 นายชาญชัย ทำสะอาด การใช้อุปกรณ์สาธิตอย่างง่ายสำหรับศึกษาปรากฏการณ์ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ดร.สุระ    วุฒิพรหม 16-มิ.ย.-54 ชาญชัย ทำสะอาด สุระ วุฒิพรหม. (2554).  การใช้เทคนิค POE เพื่อเพิ่มความเข้าใจเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 9-15.
41 5111601238 นายโชคชัย แจวิจารณ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลองด้วยชุดการปฏิบัติการ เรื่อง สมบัติของคลื่น ดร.โชคศิลป์    ธนเฮือง 25-ส.ค.-54 โชคชัย แจวิจารณ์ โชคศิลป์ ธนเฮือง. (2554).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาเรื่องสมบัติของคลื่นด้วยการปฏิบัติการนอกห้องเรียน. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 21 ประจำปี 2554. 25-28 พฤษภาคม 2554. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ.
42 5111601245 นายณัฐพล พรมลี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และสื่อ eDLTV เรื่องการเคลื่อนที่วิชาฟิสิกส์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผศ.ดร.รุ่งนภา  ทิพากรฐิติกุล  และผศ.ดร.อนุสรณ์  นิยมพันธ์ 25-ส.ค.-54 ณัฐพล พรมลี. (2554).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และสื่ eDLTV เรื่อง การเคลื่อนที่วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28  จังหวัดยโสธร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 95-103.
43 5111601254 นายณัฐพล แสงทวี ชุมนุมวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดร.สุระ    วุฒิพรหม 25-ส.ค.-54 ณัฐพล แสงทวี, สุระ วุฒิพรหม และดร.จิตกร ผลโยญ. (2554). ชุมนุมวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ),45-48.
44 5111601265 นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ผศ.ดร.อุดม   ทิพราช 16-มิ.ย.-54 ทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ อุดม ทิพราช. (2554). การพัฒนาชุดการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับ. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36. 26-28 ตุลาคม 2553.กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
45 5111601278 นายธง คณะคุณ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เรื่อง หลักการของอาร์คิมีดิส ระดับชั้นประถมศึกษา โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ผศ.ดร.ธานินทร์    นุตโร ธง คณะคุณ ธานินทร์ นุตโร. (2555).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักการของอาร์คิมีดีส โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TGT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6. 25 - 27 กรกฎาคม 2555.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.179-191.
46 5111601290 นางสาวนภัสวรรณ ลำดวน การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยชุดทดลอง เรื่อง การเลี้ยวเบนของแสงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดร.ศักดิ์ดา   น้อยนาง 24-พ.ค.-54 นภัสวรรณ  ลำดวน ศักดิ์ดา น้อยนาง. (2554).  ชุดทดลองอย่างง่ายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเลี้ยวเบนของแสงจากเกรตติง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 119.
47 5111601304 นางสาวนันท์นภัส พรมโสภา ชุดทดลองอย่างง่าย เรื่อง แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เพื่อพัฒนาความคงทนในการเรียนรู้ ดร.โชคศิลป์    ธนเฮือง
48 5111601315 นางสาวนารี ตรวจมรคา การพัฒนาความเข้าใจ เรื่อง กลุ่มดาวจักรราศีโดยใช้แบบจำลอง ผศ.ดร.ธานินทร์    นุตโร 23-ส.ค.-55 นารี ตรวจมรคา ธานินทร์ นุตโร. (2554). การพัฒนาความเข้าใจเรื่องกลุ่มดาวจักรราศีโดยใช้ชุดการเรียนรู้.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) มอบ.วิจัย ครั้งที่ 5. 4 - 5 สิงหาคม 2554.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.322-326.
49 5111601340 นางนุจรี มณีจันทร์ การพัฒนาชุดการทดลองการหักเหของแสง เรื่อง ลึกจริงลึกปรากฏ เพื่อพัฒนาทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดร.โชคศิลป์    ธนเฮือง 21-ก.ค.-54 นุจรี มณีจันทร์ โชคศิลป์ ธนเฮือง. (2554).  การพัฒนาชุดการทดลองการหักเหของแสง เรื่อง ลึกจริงลึกปรากฏ เพื่อพัฒนาทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3. 14-15 มีนาคม 2554. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 41-45.
50 5111601360 นางนุชนาฎ โชติสุวรรณ ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ดร.ศักดิ์ดา   น้อยนาง 28-ก.ย.-54 นุชนาฏ โชติสุวรรณ, ศักดิ์ดา น้อยนาง และอุดม ทิพราช. (2554).  ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง. บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3. 14-15 มีนาคม 2554. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 360-364.
51 5111601373 นางสาวบัณฑิตา ดอนกาวิน การพัฒนาความคิดรวบยอดด้วยชุดทดลอง เรื่อง กฏการอนุรักษ์พลังงานกล ดร.โชคศิลป์    ธนเฮือง 24-พ.ค.-54 บัณฑิตา ดอนกาวิน โชคศิลป์ ธนเฮือง. (2554). การพัฒนาความคิดรวบยอดของผู้เรียนเรื่องกฏการอนุรักษ์พลังงานกลโดยใช้ชุดทดลอง.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 10-19.
52 5111601388 นางสาวบุษกร การอรชัย การพัฒนาความคิดรวบยอดด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสงและการเกิดภาพ ดร.โชคศิลป์    ธนเฮือง 24-พ.ค.-54 บุษกร การอรชัย โชคศิลป์ ธนเฮือง. (2554). การพัฒนาความคิดรวบยอดของนักเรียน เรื่อง แสงและการเกิดภาพด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 78-87.
53 5111601395 นายปิยะ เกียนประโคน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนต์แม่เหล็กคู่ควบ โดยใช้ชุดทดลองแกลแวนอมิเตอร์อย่างง่าย ผศ.ดร.ธานินทร์    นุตโร 25-ส.ค.-54 ปิยะ เกียนประโคน ธานินทร์ นุตโร. (2554).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนต์แม่เหล็กคู่ควบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดทดลองแกลแวนอมิเตอร์อย่างง่าย. การประชุมวิชาการระดับชาติ "มหาวิทยาลัยบูรพา 2554". 6-7 กรกฎาคม 2554.ชลบุรี :มหาวิทยาลัยบูรพา
54 5111601401 นางพรรุ่ง สิทธิศรีจันทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนโดยใช้การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เรื่อง ประจุไฟฟ้า ดร.โชคศิลป์    ธนเฮือง 25-ส.ค.-54 พรรุ่ง สิทธิศรีจันทร์ อุดม ทิพราช. (2554).  การปรับปรุงเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยใช้การลงมือทำการทดลองตัวเก็บประจุไฟฟ้าร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36. 26-28 ตุลาคม 2553. กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
55 5111601412 นายพสงค์ แรงสิงห์ ชุดทดลองกฎอนุรักษ์พลังงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดร.สุระ    วุฒิพรหม 25-ส.ค.-54 พสงค์ แรงสิงห์ สุระ วุฒิพรหม. (2554). การใช้ชุดทดลองกฎการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 21 ประจำปี 2554. 25-28 พฤษภาคม 2554.สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ.
56 5111601430 นางสาวมนัสนันท์ เรืองวรกานต์ การเพิ่มพูนความเข้าใจของนักเรียนต่อวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ความดันบรรยากาศและพลศาสตร์ของของไหล โดยใช้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.อุดม   ทิพราช 25-ส.ค.-54 มนัสนันท์ เรืองวรกานต์ อุดม ทิพราช. (2554).  การเพิ่มพูนความเข้าใจของนักเรียนต่อวิชาฟิสิกส์เรื่องความดันบรรยากาศและพลศาสตร์ของของไหล โดยใช้การแสงทางวิทยาศาสตร์. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36. 26-28 ตุลาคม 2553.กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
57 5111601447 นางสาวมาฆะ ทองมูล การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสงโดยใช้ชุดทดลองอย่างง่าย ผศ.ดร.อุดม   ทิพราช 25-ส.ค.-54 มาฆะ ทองมูล อุดม ทิพราช. (2554).  การเปลี่ยนเจตคติการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยใช้การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36. 26-28 ตุลาคม 2553. กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
58 5111601456 นางยุวดี ใจเดี่ยว การพัฒนาความเข้าใจและความรู้คงทน เรื่อง ความดัน และพลศาสตร์ของไหลโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ผศ.ดร.อุดม   ทิพราช 24-พ.ค.-55 ยุวดี ใจเดี่ยว อุดม ทิพราช. (2554).  การทดลองพลศาสตร์ของไหลอย่างง่ายสำหรับการบูรณาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36. 26-28 ตุลาคม 2553.กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
59 5111601467 นางสาวรัชดา ล้อทองกูล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพื่อแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ดร.จิตกร    ผลโยญ 25-ส.ค.-54 รัชดา ล้อทองกูล จิตกร ผลโยญ. (2554).  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพื่อแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาศิลปากรระดับชาติ ครั้งที่ 1". 10พฤษภาคม 2554.กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยศิลปากร.
60 5111601485 นางสาวลัดดา ตระกูลรัมย์ การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนโดยวิธีการสร้างผลสัมฤทธิ์ของทีม เรื่อง โมเมนตัมและการชน ผศ.ดร.อุดม   ทิพราช 16-มิ.ย.-54 ลัดดา  ตระกูลรัมย์ อุดม ทิพราช. (2553).  การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนโดยวิธีการสร้างผลสัมฤทธิ์ของทีม เรื่อง โมเมนตัมและการชน.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4. 9-10 สิงหาคม 2553.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 257-264.
61 5111601492 นางสาวลำภู บุญธรรม การใช้ชุดทดลองเพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องคุณสมบัติของแสงในการเรียนการสอนฟิสิกส์ รศ.เรวัฒน์    เหล่าไพบูลย์ 25-ส.ค.-54 ลำภู บุญธรรม เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์. (2554).  ผลของชุดทดลองคุณสมบัติของแสงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์สำหรับนักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม.การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาศิลปากรระดับชาติ ครั้งที่ 1". 10พฤษภาคม 2554.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
62 5111601500 นายวรเชษฐ์ บุญยง การพัฒนาความเข้าใจเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุในระบบสุระของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคนิตการสอนเชิงรุกที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ATLAS) ผศ.ดร.ธานินทร์    นุตโร 25-ส.ค.-54 วรเชษฐ์ บุญยง ธานินทร์ นุตโร. (2554).  การศึกษาความเข้าใจทางดาราศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แบบทดสอบ ADT TH-Version 2.1. การประชุมวิชาการระดับชาติ "มหาวิทยาลัยบูรพา 2554". 6-7 กรกฎาคม 2554.ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
63 5111601511 นางสาววรรณทนา เสาวรี การสร้างปริซึมจากแก้วรีไซเคิลโบโรซิลิเกตสำหรับการสอนวิชาฟิสิกส์ รศ.จินตนา  เหล่าไพบูลย์ 25-ส.ค.-54 วรรณทนา เสาว์รี, จินตนา เหล่าไพบูลย์ และเรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์. (2554).  การสร้างปริซึมจากแก้วรีไซเคิลโบโรซิลิเกต สำหรับการสอนวิชาฟิสิกส์.การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาศิลปากรระดับชาติ ครั้งที่ 1". 10พฤษภาคม 2554.กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยศิลปากร.
64 5111601524 นายวานนท์ นนทวงค์ การพัฒนาความเข้าใจ เรื่อง สุริยวิถี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ธานินทร์    นุตโร
65 5111601546 นายวุฒิพล รัตนพร การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดอุปกรณ์การทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดร.สุระ    วุฒิพรหม 16-มิ.ย.-54 วุฒิพล รัตนพร สุระ วุฒิพรหม. (2554). อุปกรณ์การทดลองอย่างง่ายและราคาถูกเพื่อเพิ่มแนวคิดเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 135-143.
66 5111601555 นายศราวุธ นาเสงี่ยม การสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์้เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ดร.สุระ    วุฒิพรหม 9-มี.ค.-55 ศราวุธ นาเสงี่ยม สุระ วุฒิพรหม. (2554). การสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความเข้าใจแนวคิด เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 112-118.
67 5111601566 นายศรุตยา ปัจฉิมา การสอนแบบวัฏจักรร่วมกับชุดการเรียนรู้โพรเจกไทล์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดร.สุระ    วุฒิพรหม 16-มิ.ย.-54 ศรุตยา ปัจฉิมา สุระ วุฒิพรหม. (2554).  อุปกรณ์อย่างง่ายเพื่อความเข้าใจแนวคิดเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 144-154.
68 5111601579 นายศักดิ์ชาย สิงห์ทอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดปฏิบัติการร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง ของไหล ดร.โชคศิลป์    ธนเฮือง 24-พ.ค.-55 ศักดิ์ชาย  สิงห์ทอง โชคศิลป์ ธนเฮือง. (2554).  การใช้ชุดปฏิบัติการของไหลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.มสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12. 28 มกราคม 2554. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 1454-1462.
69 5111601584 นางศิริรัตน์ ศรีระษา (ใจดี) การใช้ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดร.ศักดิ์ดา   น้อยนาง
70 5111601591 นางสาวศิวรัตน์ โสวภาค การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมดุลของแรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ TGT ผศ.ดร.รุ่งนภา    ทิพากรฐิติกุล และผศ.ดร.อนุสรณ์   นิยมพันธ์ ศิวรัตน์ โสวภาค, รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล และอนุสรณ์ นิยมพันธ์. (2554).  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมดุลของแรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ TGT. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 104-111.
71 5111601601 นายสมเกียรติ ยังจีน ชุดปฏิบัติการนอกเวลา เรื่อง ของไหล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะขั้นบูรณาการ ผศ.ดร.อนุสรณ์   นิยมพันธ์ 21-ก.ค.-54 สมเกียรติ ยังจีน อนุสรณ์ นิยมพันธ์. (2554). ชุดปฏิบัติการนอกเวลาเรื่องของไหล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 21 ประจำปี 2554. 25-28 พฤษภาคม 2554.สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ.
72 5111601612 นายสมภาร เชื้ออ่อน การใช้เทคนิคสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มในการทดลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดร.สุระ    วุฒิพรหม 31-ส.ค.-54 สมภาร เชื้ออ่อน. (2554).  ผลการจัดการเรียนรู้แบบจีไอร่วมกับกิจกรรมการทดลองต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก.วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Veridian E - Journal), 4(มิถุนายน 2554), 645-651.
73 5111601625 นางสาวสมสกุล นึกชอบ การพัฒนาหน่วยการสอน เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้รูปแบบผสม ดร.สุพจน์  สีบุตร 24-พ.ย.-54 สมสกุล นึกชอบ สุพจน์ ลีบุตร. (2554).  การพัฒนาหน่วยการสอนเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้วิธีผสม. การประชุมวิชาการระดับชาติ "มหาวิทยาลัยบูรพา 2554". 6-7 กรกฎาคม 2554. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
74 5111601630 นางสาวสายฝน พูลผล การพัฒนาชุดการทดลองเรื่อง คลื่นเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดร.โชคศิลป์    ธนเฮือง 25-ส.ค.-54 สายฝน พูลผล โชคศิลป์ ธนเฮือง. (2554).  การพัฒนาชุดทดลองเรื่องคลื่นเสียงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาศิลปากรระดับชาติ ครั้งที่ 1". 10 พฤษภาคม 2554. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
75 5111601647 นายสาโรจน์ จ้องสละ การใช้ชุดทดลองทัศนศาสตร์เพื่อเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เรื่อง เลนส์และทัศนอุปกรณ์ ดร.สุพจน์  สีบุตร 9-มี.ค.-55 สาโรจน์ จ้องสละ สุพจน์ สีบุตร. (2554).  การใช้ชุดทดลองทัศนศาสตร์เพื่อเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเรื่องการหักเหของแสง และทัศนอุปกรณ์. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 21 ประจำปี 2554. 25-28 พฤษภาคม 2554. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ.
76 5111601656 นางสาวสิริกมล ตันติพรหม การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGTเรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผศ.ดร.นิพนธ์   กสิพร้อง 16-มิ.ย.-54 สิริกมล ตันติพรหม นิพนธ์ กสิพร้อง. (2554). การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบTGT เรื่องไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 70-77.
77 5111601667 นางสาวสุปิยา กุลนา การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจแนวคิดต่อวิชาฟิสิกส์ เรื่อง มวล แรง และการเคลื่อนที่ ผศ.ดร.อุดม   ทิพราช 25-ส.ค.-54 สุปิยา กุลนา อุดม ทิพราช. (2554). ความเข้าใจแนวคิด เรื่องมวล แรง และการเคลื่อนที่ ของนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36. 26-28 ตุลาคม 2553.กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
78 5111601670 นางสาวหทัยกาญจน์ ดูเรืองรัมย์ การพัฒนาความเข้าใจ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้วยกิจกรรมการทดลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ผศ.ดร.อุดม   ทิพราช และ     ดร.สุระ    วุฒิพรหม 9-มี.ค.-55 หทัยกาญจน์ ยานสว่าง อุดม ทิพราช. (2554). การใช้กิจกรรมการทดลอง เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.The 1 st Nakhon Phanom University, 2011 Graduate Research Conference.2-3 กันยายน 2554.นครพนม :มหาวิทยาลัยนครพนม
79 5111601685 นายอภินันท์ จันทรา ชุดทดลองอย่างง่ายสำหรับพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์เรื่องจุดศูนย์กลางมวลและโมเมนต์ความเฉื่อย ดร.สุระ    วุฒิพรหม 16-มิ.ย.-54 อภินันท์ จันทรา สุระ วุฒิพรหม. (2554). ปฏิบัติการที่เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับจุดศูนย์กลางมวลและโมเมนต์ความเฉื่อย.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 129-134.
80 5111601704 นางสาวอัจฉราวรรณ น้อยสงวน ผลของการใช้กิจกรรมแฮนด์-ออนร่วมกับสื่อการเรียนรู้อย่างง่ายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง สมบัติของแสง รศ.จินตนา   เหล่าไพบูลย์ 25-ส.ค.-55 อัจฉราวรรณ น้อยสงวน จินตนา เหล่าไพบูลย์. (2554). ผลของการใช้กิจกรรมแฮนด์-ออนร่วมกับสื่อการเรียนรู้ที่ทำจากแก้วที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมบัติของแสง. การประชุมวิชาการระดับชาติ "มหาวิทยาลัยบูรพา 2554". 6-7 กรกฎาคม 2554.ชลบุรี :มหาวิทยาลัยบูรพา
81 5111601865 นางสาวดุจดาว ช่วยสุข การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ความร้อน ของไหล และพลังงานยั่งยืน ผศ.ดร.อุดม   ทิพราช
82 5111601854 นางสาวชลิตา ทักษิณกานนท์ การเพิ่มพูนความเข้าใจเรื่อง แรง กฎการเคลื่อนที่และการประยุกต์ด้วยกิจกรรมพีโออี ผศ.ดร.อุดม   ทิพราช
83 5111601845 นางสาวจงจิตร เทียมทัด การจัดการเรียนรู้แบบสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดร.สุระ    วุฒิพรหม 24-พ.ย.-54 จงจิตร เทียมทัด สุระ วุฒิพรหม. (2554). กิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) มอบ.วิจัย ครั้งที่ 5. 4 - 5 สิงหาคม 2554.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.311-315.
84 5111601470 นางสาวรุจิระ การิสุข การพัฒนาความเข้าใจ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ผศ.ดร.อุดม   ทิพราช 21-ก.ค.-54 รุจิระ การิสุข อุดม ทิพราช. (2554). เจตคติและความคาดหวังในการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36. 26-28 ตุลาคม 2553.กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
85 5111601692 นายอรรถพล  แท่นแก้ว T5 Model : สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนการประเมินผลระหว่างกลุ่มผู้เรียนวิชาฟิสิกส์ ดร.สุระ    วุฒิพรหม 25-ส.ค.-54 อรรถพล  แท่นแก้ว สุระ วุฒิพรหม. (2554). T5 Model :สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนการประเมินผลระหว่างกลุ่มผู้เรียนในวิชาฟิสิกส์. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 20(วทร.20). เชียงราย :มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
86 5111601328 นายนิกรณ์ นิลพงษ์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง คลื่นกล ผศ.ดร.ธานินทร์    นุตโร 20-ก.ย.-55 นิกรณ์ นิลพงษ์ ธานินทร์ นุตโร.การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 E เรื่อง คลื่นกล. การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3. 14 - 15 มีนาคม 2554. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
87 5111601333 นางสาวนิตยา หอมกลิ่น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยชุดกิจกรรมการทดลองแบบ 5E เรื่อง การหักเหของแสงผ่านเลนส์แก้วรีไซเคิลโบโรซิลิเกต รศ.จินตนา      เหล่าไพบูลย์ 25-ส.ค.-54 นิตยา  หอมกลิ่น จินตนา เหล่าไพบูลย์. (2554). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยชุดทดลองแบบ 5 ขั้น เรื่อง การหักเหของแสงผ่านเลนส์แก้วโบโรซิลิเกตที่นำกลับมาใช้ใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติ "มหาวิทยาลัยบูรพา 2554". 6-7 กรกฎาคม 2554.ชลบุรี :มหาวิทยาลัยบูรพา.
88 5111601715 นางสาวอุไรวรรณ  ภัยชิต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ผศ.ดร.รุ่งนภา    ทิพากรฐิติกุล 16-มิ.ย.-54 อุไรวรรณ ภัยชิต รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล. (2554). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โมเมนตัมและการชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 88-94.
89 5111601788 นางสาวเบญจวรรณ พาบุดดา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผศ.ดร.รุ่งนภา    ทิพากรฐิติกุล 20-ม.ค.-55 เบญจวรรณ พาบุดดา รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล. (2554). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมที่น้นการเรียนแบบร่วมมือวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องวงจรไฟฟ้าสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา. 29  เมษายน 2554.กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
90 5111601823 นายศราวุธ โชติสุวรรณ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บแบบสื่อผสม เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ผศ.ดร.อุดม   ทิพราช 28-ก.ย.-54 ศราวุธ โชติสุวรรณ อุดม ทิพราช. (2554). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บแบบสื่อผสม เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3. 14 - 15 มีนาคม 2554. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 365-369.
91 5111600666 นางทิพวรรณ  สมตัว (แก้วเนตร) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผศ.ดร.ถาวร   สุภาพรม และ  ผศ.แก้ว  อุดมศิริชาคร 21-ก.ค.-54 ทิพวรรณ สมตัว, ถาวร สุภาพรม และสุภาพร พรไตร. (2553). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และการสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน ครั้งที่ 5. 25  มิถุนายน 2553.บุรีรัมย์:มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
92 5111600684 นางสาวนิยารินทร์  ยิ้มยุรวัฒน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ร่างกายมนุษย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปภาพการ์ตูน ดร.สุภาพร   พรไตร 28-ก.ย.-54 นิยารินทร์  ยิ้มยุรวัฒน์ สุภาพร พรไตร. (2553). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4. 9-10 สิงหาคม 2553.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.250-256.
93 5111600837 นางสาวกฤษณาพร  จันทะพันธ์ ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการใช้สื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตารางธาตุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดร.กานต์ตะรัตน์   วุฒิเสลา 25-ส.ค.-54 กฤษณาพร จันทะพันธ์, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และจุฑามาส จิตต์ เจริญ. (2554). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการใช้สื่อประสมปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตารางธาตุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 202-209.


ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
หมายเหตุ  : มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 81 ราย และยังไม่สำเร็จการศึกษา จำนวน 12 ราย


 

Last Updated on Tuesday, 08 January 2013 14:29  

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter