ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ สควค. ปีการศึกษา 2552


ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ สควค. และเข้าศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วันที่สำเร็จการศึกษา การเผยแพร่ผลงาน (ตามรูปแบบการอ้างอิง)
1 5211600632 นางสาวประเสริฐ  โพธิจักร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผศ.ดร.อรัญญา  พิมพ์มงคล กันต์กนิษฐ์ โพธิจักร อรัญญา พิมพ์มงคล. (2555). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6. 25 - 27 กรกฎาคม 2555.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.113-120.
2 5211600649 นางสาวพรทิพย์  สุดรักษา การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผศ.ดร.ถาวร   สุภาพรม และ  ดร.สุภาพร   พรไตร 23-ส.ค.-55 พรทิพย์ สุดรักษา, ถาวร สุภาพรม และสุภาพร พรไตร. (2555). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้. บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4. 12-13 มีนาคม 2555. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 62-67.
3 5211600694 นางสาวกมลทิพย์  บริบูรณ์
4 5211600706 นางสาวกมลนุช ไชยมัชชิม
5 5211600742 นางสาวณัฐสุดา กล้าหาญ การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การเรียนการสอนแบบสืบเสาะชี้แนะแนวทาง ดร.เสนอ    ชัยรัมย์ ณัฐสุดา กล้าหาญ เสนอ ชัยรัมย์. (2555). การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้การเรียนการสอนแบบสืบเสาะชี้แนะแนวทาง.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6. 25 - 27 กรกฎาคม 2555.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.103-112.
6 5211600751 นางสาวนุจรี  มะโนมัย การจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเรื่องสารอินทรีย์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดร.กานต์ตะรัตน์   วุฒิเสลา 23-ส.ค.-55 นุจรี มะโนมัย กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา. (2555).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเรื่อง สารอินทรีย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4. 12-13 มีนาคม 2555. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 88-93.
7 5211600762 นางบัณฑิตา  ปิ่นหอม การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับการใช้เกมกลุ่มแข่งขัน (TGT) เรื่อง พันธเคมี ดร.ศักดิ์ศรี    สุภาษร
8 5211600775 นายพงษ์ศักดิ์  ดอกพอง
9 5211600780 นางสาวพิกุล ใจดี
10 5211600812 นายวิชัย ลาธิ การพัฒนาทักษะความรู้ขั้นสูงและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ดร.ศักดิ์ศรี    สุภาษร 20-ก.ย.-55 Lati, W., Supasorn, S* & Promarak, V. (2012).  Enhancement of learning achievement and integrated science process skills using science inquiry learning activities of chemical reaction rates. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 4471-4475.
วิชัย ลาธิ และศักดิ์ศรี  สุภาษร. (2556).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. (รอตีพิมพ์).
11 5211600825 นางสาววิภารัตน์  เสนาผล การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง เคมีอินทรีย์โดยใช้สารประกอบในชีวิตประจำวัน ดร.เสนอ    ชัยรัมย์ วิภารัตน์  เสนาผล เสนอ ชัยรัมย์. (2555). การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องสารประกอบอินทรีย์โดยใช้สารประกอบในชีวิตประจำวัน.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6. 25 - 27 กรกฎาคม 2555.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.132-144.
12 5211600830 นางสาวศุภาพิชญ์ กุลธิ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง กรด-เบส โดยใช้ปฏิบัติการแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดร.ศักดิ์ศรี    สุภาษร รอส่งเล่ม ศุภาพิชญ์ กุลธิ ศักดิ์ศรี  สุภาษร. (2555). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง กรด-เบส โดยใช้ปฏิบัติการแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6. 25 - 27 กรกฎาคม 2555.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.121-131.
13 5211600856 นางสาวกิตติยา  บ่อสุข การพัฒนาแนวคิดเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพนาศึกษาโดยการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ ผศ.ดร.อุดม   ทิพราช 22-พ.ย.-55 กิตติยา อาภรศรี อุดม ทิพราช. (2555). การศึกษาความคาดหวังในการเรียนวิชาฟิสิกส์และแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์อันสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพนาศึกษา. บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4. 12-13 มีนาคม 2555. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 133-138.
14 5211600885 นางชนิตกานต์  คำวัน ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ปริมาณเวกเตอร์และการเคลื่อนที่แนวตรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผศ.ดร.อุดม   ทิพราช ชนิตกานต์  คำวัน อุดม ทิพราช. (2555). ประสิทธิภาพและผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาฟิสิกส์เรื่องเวกเตอร์และการเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6. 25 - 27 กรกฎาคม 2555.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.209-218.
15 5211600892 นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์ การเสริมสร้างความเข้าใจกลศาสตร์ของไหลด้วยชุดการทดลองอเนกประสงค์ ดร.โชคศิลป์    ธนเฮือง
16 5211600908 นางสาวดวงใจ  บุตรดี การเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่อง โมเมนตัมและการชนโดยการเรียนรู้เชิงรุก ผศ.ดร.อุดม   ทิพราช ดวงใจ  บุตรดี อุดม ทิพราช. (2555). การสำรวจความคาดหวังในการเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตานีวิทยา.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6. 25 - 27 กรกฎาคม 2555.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.165-171.
17 5211600922 นายธงชัย  บุญพัก
18 5211600937 นางสาวนัตรา แดงงาม
19 5211600944 นางสาวนิภาพร  รูปแกะ การพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เรื่อง สนามของแรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผศ.ดร.อุดม   ทิพราช นิภาพร  รูปแกะ อุดม ทิพราช. (2555). การพัฒนาแนวคิดเรื่องสนามโน้มถ่วงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6. 25 - 27 กรกฎาคม 2555.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.198-208.
20 5211600953 นางสาวนุชจรี  สุพร
21 5211600964 นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
22 5211600977 นายปรมินทร์  แก้วดี การพัฒนาความเข้าใจและเจตคติต่อการเรียนเรื่องตัวต้านทานไฟฟ้า ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ดร.โชคศิลป์    ธนเฮือง
23 5211600982 นางสาวประภัสสร บุญเถิง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพลศาสตร์ของไหลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลอง ผศ.ดร.อุดม   ทิพราช 23-ส.ค.-55 Prapatsorn Boonterng  Udom Tipparach. (2011).  อุดม ทิพราช. (2555). Designing apparatus and students' attitudes towards learning activities on fluid dynamics.The International Conference on Teaching Science and Mathematics using Toys and Hands-on Activities. 4-7 July 2011.Pattaya : Suan Sunandha Rajabhat University.
24 5211600999 นายพนัส  แก่นอาสา การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง คลื่นกล โดยการเรียนรู้แบบพิสูจน์เชิงปฏิสัมพันธ์
ดร.สุระ    วุฒิพรหม
25 5211601019 นางสาวมารีน่า ตาเดอิน
26 5211601022 นายแมนพล  สุวรรณเสวก
27 5211601037 นายยศธร  บันเทิง การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงลอยตัว โดยใช้วิธีการสอนแบบ Predict-Observe-explain (POE) ดร.สุระ    วุฒิพรหม ยยศธร  บันเทิง สุระ    วุฒิพรหม. (2555). การสำรวจความคาดหวังในการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6. 25 - 27 กรกฎาคม 2555.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.172-178.
28 5211601044 นางสาวยุพินธ์  สุรินทร การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดร.โชคศิลป์    ธนเฮือง
29 5211601053 นายณรัฐกรณ์ เลิศปัญญพงษ์ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ด้วยการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ ผศ.ดร.อุดม   ทิพราช
30 5211601109 นายสมาน  สอนสะอาด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องกระจกและเลนส์ด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้ ผศ.ดร.อุดม   ทิพราช สมาน  สอนสะอาด อุดม ทิพราช. (2555). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กระจกและเลนส์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้. บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4. 12-13 มีนาคม 2555. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 159-163.
31 5211601123 นางสาวสุนิสา ยะโกะ
32 5211601145 นายสุรศักดิ์  ศรีสุวงศ์
33 5211601154 นางสาวอัมพวัน  ศรแผลง การใช้ Multiple Representation ในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ดร.สุระ    วุฒิพรหม
34 5211601226 นางสาวรินทร์ลภัส  ชัยสิทธิ์ณธี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ ดร.ณัฏฐ์   ดิษเจริญ 19-ก.ค.-55 รินทร์ลภัส ชัยสิทธิ์ณธี อุดม ทิพราช. (2555). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรม. บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4. 12-13 มีนาคม 2555. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 238-241.
35 5211601268 นางสาวอุดร  อินลี
36 5211600658 นางสาววารุณี  ไชยรงศรี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะของพืชด้วยการใช้ชุดกิจกรรมโดยการจัดการเรียนรู้สืบเสาะแบบ 5E ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดร.ช่อทิพย์  กัณฑโชติ


ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
หมายเหตุ  : มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 6 ราย และยังไม่สำเร็จการศึกษา จำนวน 30 ราย


 

Last Updated on Tuesday, 08 January 2013 14:29  

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter