บทความในวารสารระดับชาติ
Title Filter     Display # 
# Article Title Author
11 ENHANCING STUDENTS' CRITICAL THINKING SKILL AND LEARNING ACHIEVEMENT OF CHEMICAL REACTION RATE BY USING SCIENCE INQUIRY PROCESS (T. Yasukham, S. Supasorn, K. Wongkhan) Administrator
12 EXPLORING AND CORRECTING STUDENTS' ALTERNATIVE CONCEPTION OF CHEMICAL BONDS USING PAPER-BASED T5 LEARNING MODEL (S. Urasin, S. Supasorn, K. Chayajarus) Administrator
13 ENHANCING STUDENTS' ACHIEVEMENT OF ACID-BASE USING SCIENCE INQUIRY CONTEXT-BASED LEARNING PACKAGE (S. Pholdee, S. Supasorn, A. Samphao) Administrator
14 PROMOTING STUDENTS’ SCIENTIFIC METHODS AND COMPREHENSION OF ACID-BASE USING COOPERATIVE LEARNING ACCOMPANIED WITH SCIENCE PROJECTS (D. Abdulhanung, S. Supasorn, A. Samphao) Administrator
15 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาเจตคติต่อ วิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเปลี่ยนแปลงสารและการแยกสาร(ศักดิ์ศรี สุภาษร และ รุ่งนภา สายัญ) padungkiat
16 การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2(ปาริชาติ คงศรี, ศักดิ์ศรี สุภาษร และ ประนอม แซ่จึง) padungkiat
17 การใช้ชุดกิจกรรมวัฎจักรการเรียนรู้ 5E เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ ของพืชดอกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจในการ เรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(นงลักษณ์ ทาประโคน) padungkiat
18 ชุมนุมวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์(ณัฐพล แสงทวี , สุระ วุฒิพรหม และ จิตกร ผลโยญ) padungkiat
19 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และสื่อeDLTVเรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร(ณัฐพล พรมลี) padungkiat
20 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องไฟฟ้าแม่เหล็ก ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน(คำสอน สีเพ็ง และ ศักดิ์ดา น้อยนาง) padungkiat
 
Page 2 of 4

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter