บทความในวารสารระดับชาติ
Title Filter     Display # 
# Article Title Author
21 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการใช้สื่อประสม ปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องตารางธาตุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(กฤษณาพร จันทะพันธ์, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และ จุฑามาส จิตต์เจริญ padungkiat
22 การใช้ชุดการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ ด้วยเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโมลและสารละลาย(กัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และ มะลิวรรณ อมตธงไชย) padungkiat
23 ผลการใช้ชุดกิจกรรมปฏิบัติการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความร้อน(จารุวรรณ เยาว์จุ้ย และ โชคศิลป์ ธนเฮือง) padungkiat
24 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับกลวิธีรู้แล้วอยากรู้เรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องพอลิเมอร์(ดารากรณ์ อัปกาญจน์, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และ สายสมร ลำลอง) padungkiat
25 การใช้วัสดุอุปกรณ์ภูมิปัญญาอีสานเพื่อความเข้าใจแผนภาพวัตถุอิสระ(จิตติมา ใจเครือ และ สุระ วุฒิพรหม padungkiat
26 การพัฒนาความคิดรวบยอดของนักเรียน เรื่อง แสงและการเกิดภาพ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้(บุษกร การอรชัย และ โชคศิลป์ ธนเฮือง) padungkiat
27 การพัฒนาความคิดรวบยอดของผู้เรียน เรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โดยใช้ชุดทดลอง(บัณฑิตา ดอนกาวิน และ โชคศิลป์ ธนเฮือง) padungkiat
28 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ด้วยการสืบเสาะแบบแนะนำ กับการสืบเสาะสำเร็จรูป(เบญจพร อินทรสด, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และ อริสรา อิสสะรีย์) padungkiat
29 T5 Model : สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการประเมินผลระหว่างกลุ่มผู้เรียนในวิชาฟิสิกส์(อรรถพล แท่นแก้ว และ สุระ วุฒิพรหม) padungkiat
30 ปฏิบัติการที่เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับจุดศูนย์กลางมวลและโมเมนต์ความเฉื่อย (อภินันท์ จันทรา และ สุระ วุฒิพรหม) padungkiat
 
Page 3 of 4

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter