บทความในวารสารระดับชาติ
Title Filter     Display # 
# Article Title Author
31 การสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์้พื่อเพิ่มความเข้าใจแนวคิดเรื่องไฟฟ้ากระแสตรง(ศราวุทธ นาเสงี่ยม และ สุระ วุฒิพรหม) padungkiat
32 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคาระห์เรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (นงลักษณ์ ทาประโคน) padungkiat
33 การสำรวจโลกทั้งระบบระดับท้องถิ่นบริเวณแม่น้ำมูลน้อย จังหวัดอุบลราชธานี (รุจิระ การิสุข) padungkiat
34 โคงการกิจกรรมชุมนุมนักเคมีรุ่นยาว์ (เบญจพร อินทรสด) padungkiat
35 โครงการกิจกรรมชุมนุมนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ (อรรถพล แท่นแก้ว) padungkiat
36 บทความฉบับเต็มในการประชุมวิชาการระดับชาติ Administrator
37 รางวัลทางวิชาการ Administrator
38 บทคัดย่อในการประชุมวิชาการระดับชาติ Administrator
 
Page 4 of 4

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter