บทความในรายงานการประชุมระดับชาติ
Title Filter     Display # 
# Article Title Author
1 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรสโกปี ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามโมเดล T5 ผ่านระบบออนไลน์ D4LP (ศักดิ์ศรี สุภาษร) Administrator
2 การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นฐาน เรื่อง พอลิเมอร์ธรรมชาติ (จารุวรรณ เสียงไพเราะ ศักดิ์ศรี สุภาษร กิติยา วงษ์ขัน) Administrator
3 การทดลองพลศาสตร์ของไหลอย่างง่ายสาหรับการบูรณาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ (ยุวดี ใจเดี่ยว, อุดม ทิพราช) Administrator
4 การพัฒนาชุดการเรียนรู้และผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ (ทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์, อุดม ทิพราช) Administrator
5 ความเข้าใจแนวคิด เรื่องมวล แรง และการเคลื่อนที่ ของนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร (สุปิยา กุลนา, อุดม ทิพราช) Administrator
6 เจตคติและความคาดหวังในการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (รุจิระ การิสุข, อุดม ทิพราช) Administrator
7 การปรับปรุงเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยใช้การลงมือทำการทดลองตัวเก็บประจุไฟฟ้าร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (พรรุ่ง สิทธิศรีจันทร์, อุดม ทิพราช) Administrator
8 การเพิ่มพูนความเข้าใจของนักเรียนต่อวิชาฟิสิกส์เรื่องความดันบรรยากาศและพลศาสตร์ของของไหล โดยใช้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (มนัสนันท์ เรืองวรกานต์, อุดม ทิพราช) Administrator
9 การเปลี่ยนเจตคติการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยใช้การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง (มาฆะ ทองมูล, อุดม ทิพราช) Administrator
 

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter