การปรับปรุงเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยใช้การลงมือทำการทดลองตัวเก็บประจุไฟฟ้าร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (พรรุ่ง สิทธิศรีจันทร์, อุดม ทิพราช)

 

Last Updated on Wednesday, 11 May 2011 15:21  

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter