นวัตกรรม/สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นวัตกรรม/สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จาก "โครงการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์"

1) แบบจำลองรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์อย่างง่าย โดย ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา

2) แบบจำลองโครงสร้างของดีเอ็นเอ  โดย ผศ.ดร.สุภาพร พรไตร

3) ชุดการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย โดย ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม

4) ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนเรื่องเซลล์กัลป์วานิก  โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร

5) ชุดการทดลองอย่างง่ายและราคาถูกเรื่องการตกอย่างอิสระ โดย อ.สายชล พิมพ์มงคล

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ใน เว็บไซต์รวบรวมเอกสารรายนวัตกรรม


Last Updated on Sunday, 12 March 2017 09:17  

JComments Latest

  • สัญลักษณ์และควา มหมายลึกซึ้งจริ งครับ

Cool Hits Counter