รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย              :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ภาษาอังกฤษ           :  Doctor of Philosophy Program in Science Education

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย     ชื่อเต็ม  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ชื่อย่อ   : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Doctor of Philosophy (Science Education)

ชื่อย่อ  : Ph.D. (Science Education)

3.  วิชาเอก : ไม่มี

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  แบบ 1.1     จำนวน          48 หน่วยกิต

แบบ 2.1    ไม่น้อยกว่า       48 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับที่ 4 ระดับปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

5.2 ภาษาที่ใช้ : จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.3 การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : ไม่มี

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :

6.1 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

6.3 การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย

1) คณะกรรมการประจำคณะ 
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558

2) คณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

3) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

4) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559

6.4 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร : ไม่มี

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน : พ.ศ. 2561

8.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา :

ดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เช่น ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจารย์ในวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการศึกษาในสังกัดของรัฐและผู้ประกอบการสถานศึกษาเอกชน เป็นต้น

9.  ชื่อนามสกุลตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับที่

ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

ระดับปริญญา

สาขาวิชา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

พ.ศ. 2551

มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

พ.ศ. 2546

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

พ.ศ. 2545

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สุระ วุฒิพรหม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

พ.ศ. 2551

มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

พ.ศ. 2546

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

พ.ศ. 2545

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

พ.ศ. 2551

มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

พ.ศ. 2546

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

พ.ศ. 2545

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน :

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1.  ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1  ความสำคัญของหลักสูตร

การพัฒนานักวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพราะนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเป็นผู้สร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับนานาชาติต่อไป

1.2  ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาที่มีคุณภาพระดับชาติหรือนานาชาติ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับสูงอย่างถูกต้องและสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

1.3.1  มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาที่มีคุณภาพระดับชาติหรือนานาชาติ

1.3.2  สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้

1.3.3  ตระหนักความสำคัญของการเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับสูงอย่างถูกต้อง และถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.3.4  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

1.3.5  มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และจรรยาบรรณการวิจัย

Last Updated on Wednesday, 25 January 2017 14:02