ระบบการจัดการศึกษา

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา

1.  ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน:

เป็นระบบทวิภาค แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น และ ภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน: ไม่มี

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค: ไม่มี

2.  การดำเนินการหลักสูตร

2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน: หลักสูตรฯ มีการดำเนินการเรียนการสอน 2 แบบ ได้แก่

2.1.1  แบบปกติ ดำเนินการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ ได้แก่ วันจันทร์ – วันศุกร์ ได้แก่

ภาคต้น     : สิงหาคม –ธันวาคม

ภาคปลาย : มกราคม–พฤษภาคม

2.1.2  แบบพิเศษ ดำเนินการเรียนการสอนนอกวันและเวลาราชการ ได้แก่ วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ ได้แก่

ภาคต้น     : สิงหาคม –ธันวาคม

ภาคปลาย : มกราคม–พฤษภาคม

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา: ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 5 ข้อ 15.4 โดยมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแบบ 1.1 และ 2.1 ดังนี้

2.2.1  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแบบ 1.1

(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต หรือครุศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือการสอนวิทยาศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ

(2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด และ

(3) มีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสารการสมัครเข้าศึกษา และ

(4) สอบผ่านการคัดเลือกของหลักสูตรฯ ทั้งด้านเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา และการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) และ (3) คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

2.2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแบบ 2.1

(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต หรือครุศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือการสอนวิทยาศาสตร์ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ

(2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด และ

(3) มีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสารการสมัครเข้าศึกษา และ

(4) สอบผ่านการคัดเลือกของหลักสูตรฯ ทั้งด้านเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา และการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) และ (3) คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

 

2.3  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี : เปิดรับนักศึกษาทั้งแบบปกติและแบบพิเศษ รวมปีการศึกษาละ 10 คน

ระดับชั้นปี

จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

2559

2560

2561

2562

2563

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 1.1

แบบ 2.1

ปีที่ 1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ปีที่ 2

-

-

5

5

5

5

5

5

5

5

ปีที่ 3

-

-

-

-

5

5

5

5

5

5

รวมจำนวนนักศึกษา

-

-

10

10

15

15

15

15

15

15

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

5

5

5

5

5

5

Last Updated on Wednesday, 25 January 2017 13:50