โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบ 1.1 และแบบ 2.1 มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรในแต่ละแผนการศึกษา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตดังนี้

3.1  หลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 3 ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 6 ปี

3.1.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้

แบบ 1.1  จำนวน                                                 48 หน่วยกิต

แบบ 2.1  จำนวน                             ไม่น้อยกว่า       48 หน่วยกิต

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

แบบ 1.1

จำนวน

48

หน่วยกิต

ก.  หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่นับหน่วยกิต)

1) กลุ่มวิชาแกน (ไม่นับหน่วยกิต)

1151 803 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 1
1151 804 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 2

2) กลุ่มวิชาเลือก

-

ข.  หมวดวิทยานิพนธ์

จำนวน

48

หน่วยกิต

แบบ 2.1

ไม่น้อยกว่า

48

หน่วยกิต

ก.  หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาแกน

จำนวน

6

หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

ข.  หมวดวิทยานิพนธ์

จำนวน

36

หน่วยกิต

 

3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1.1

ก) หมวดวิชาเฉพาะ -         หน่วยกิต

ก1) กลุ่มวิชาแกน (ไม่นับหน่วยกิต)                                    -         หน่วยกิต

1151 803 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 (audit)

1151 804 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 2 (audit)

ก2) กลุ่มวิชาเลือก (ไม่นับหน่วยกิต)                                   -         หน่วยกิต

) หมวดวิทยานิพนธ์ (Thesis courses)           จำนวน           48      หน่วยกิต

1151 891 วิทยานิพนธ์ (Thesis)                  จำนวน            48      หน่วยกิต

แบบ 2.1

ก) หมวดวิชาเฉพาะ                                   ไม่น้อยกว่า 12      หน่วยกิต

ก1) กลุ่มวิชาแกน จำนวน           6        หน่วยกิต

1151 801       การวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ศึกษา                                     3(2-2-8)

(Advanced Research in Science Education)

1151 802       การวิจัยและการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ศึกษา                           1(0-2-2)

(Research and Practice in Science Education)

1151 803       สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 1                                          1(0-2-2)

(Seminar in Science Education I)

1151 804       สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 2                                          1(0-2-2)               (Seminar in Science Education II)

ก2) กลุ่มวิชาเลือก                                      ไม่น้อยกว่า 6        หน่วยกิต

นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาเลือกตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบคัดเลือกด้านความรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ต่ำ ควรลงทะเบียนรายวิชาที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบคัดเลือกด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและการวิจัยต่ำหรือมีผลการสอบคัดเลือกด้านความรู้เนื้อหาสูง ควรลงทะเบียนรายวิชาที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาในกรณีที่นักศึกษามีความรู้พื้นฐานต่ำทั้งด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและด้านความรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะพิจารณาให้นักศึกษาลงทะเบียนทั้งรายวิชาที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์และรายวิชาที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์ศึกษา

กลุ่มวิชาเลือกทางชีววิทยา

1151 821       ชีววิทยาของเซลล์ขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา          2(2-0-6)

(Advanced Cell Biology for Science Educators)

1151 822       ชีววิทยาของพืชขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา                      2(2-0-6)

(Advanced Plant Biology for Science Educators)

1151 823       ชีววิทยาของสัตว์ขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา                     2(2-0-6)

(Advanced Animal Biology for Science Educators)

กลุ่มวิชาเลือกทางเคมี

1151 831       เคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา                           2(2-0-6)

(Advanced Organic Chemistry for Science Educators)

1151 832       เคมีอนินทรีย์ขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา                         2(2-0-6)

(Advanced Inorganic Chemistry for Science Educators)

1151 833       เคมีวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา                         2(2-0-6)

(Advanced Analytical Chemistry for Science Educators)

1151 834       เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา                         2(2-0-6)

(Advanced Physical Chemistry for Science Educators)

กลุ่มวิชาเลือกทางฟิสิกส์

1151 841       กลศาสตร์ขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา                            2(2-0-6)

(Advanced Mechanics for Science Educators)

1151 842       แม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา                        2(2-0-6)

(Advanced Electromagnetism for Science Educators)

1151 843       กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา                   2(2-0-6)

(Advanced Quantum Mechanics for Science Educators)


กลุ่มวิชาเลือกทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

1151 851       ระบบการสอนแบบชาญฉลาดในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์       2(1-2-5)

(Intelligent Tutoring Systems in Electronic Learning)

1151 852       เทคโนโลยีบนฐานคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา      2(2-0-6)

(Advanced Computer-Based Technology for Science Educators)

กลุ่มวิชาเลือกทั่วไป

1151 871       หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์ศึกษา                                      2(2-0-6)

(Selected Topics in Science Education)

1151 872       ระบบการจัดการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   2(1-2-5)

(Learning Management Systems for Science Learning)

1151 873       มัลติมีเดียสมัยใหม่สำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                        2(1-2-5)

(Modern Multimedia for Science Learning)

ข.  หมวดวิทยานิพนธ์                                                               36      หน่วยกิต

1151 892       วิทยานิพนธ์                                                      36      หน่วยกิต                         (Thesis)

Last Updated on Wednesday, 25 January 2017 13:51