แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

3.1.4 แผนการศึกษา

1) แบบ 1.1

ปีที่ 1 (First Year) ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกน

1151 803 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 1

(Seminar in Science Education I)

(ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิทยานิพนธ์

1151 891 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

8

รวม (Total)

8

ปีที่ 1 (First Year) ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกน

1151 804  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 2

(Seminar in Science Education II)

(ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิทยานิพนธ์

1151 891  วิทยานิพนธ์ (Thesis)

8

รวม (Total)

8

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination; QE) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกภายใน 1 ปีการศึกษา

ปีที่ 2 (Second Year) ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิทยานิพนธ์

1151 891  วิทยานิพนธ์ (Thesis)

8

รวม (Total)

8

ปีที่ 2 (Second Year) ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิทยานิพนธ์

1151 891  วิทยานิพนธ์ (Thesis)

8

รวม (Total)

8

ชั้นปีที่ 3 (Third Year) ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิทยานิพนธ์

1151 891 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

8

รวม (Total)

8

ชั้นปีที่ 3 (Third Year) ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิทยานิพนธ์

1151 891 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

8

รวม (Total)

8

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องสอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอกตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนสำเร็จการศึกษา


2) แบบ 2.1

ปีที่ 1 (First Year) ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน

1151 801  การวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ศึกษา (Advanced Research in Science Education)

3(2-2-8)

1151 802 การวิจัยและการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

(Research and Practice in Science Education)

1(0-2-2)

1151 803 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 1

(Seminar in Science Education I)

1(0-2-2)

รวม (Total)

5

ปีที่ 1 (First Year) ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน

1151 804 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 2

(Seminar in Science Education II)

1(0-2-2)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาเลือก

1151 8XX รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก

(Compulsory Elective Course)

6

รวม (Total)

7

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination; QE) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกภายใน 1 ปีการศึกษา

ปีที่ 2 (Second Year) ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิทยานิพนธ์

1151 892  วิทยานิพนธ์ (Thesis)

9

รวม (Total)

9

ปีที่ 2 (Second Year) ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิทยานิพนธ์

1151 892  วิทยานิพนธ์ (Thesis)

9

รวม (Total)

9

ชั้นปีที่ 3 (Third Year) ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิทยานิพนธ์

1151 892  วิทยานิพนธ์ (Thesis)

9

รวม (Total)

9

ชั้นปีที่ 3 (Third Year)  ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิทยานิพนธ์

1151 892  วิทยานิพนธ์ (Thesis)

9

รวม (Total)

9

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องสอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอกตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนสำเร็จการศึกษา