actiongang2000
USC Project@รร.ตชด.บ้านห้วยฆ้อง ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
2009.09.14 07:00:44

รายงานผลการจัดกิจกรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยฆ้อง ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2552 เวลา 10.00 – 15.30 น.

บริบทโรงเรียน

1. การเดินทาง

เดินทางโดยรถตู้

เส้นทางหลวงหมายเลข 212 จากอุบลราชธานีไปถึงอำนาจเจริญ

เส้นทางหลวงหมายเลข 202 จากอำนาจเจริญไป อ.ชานุมาน

ใช้เวลาเดินทางจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประมาณ 2 ชั่วโมง

2. การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนประถมศึกษาประจำหมู่บ้าน เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน มีครูประจำชั้นซึ่งสอนทุกวิชา

คาบเรียน 15.00 – 16.00 แก้ปัญหาเรื่องอ่านไม่ออก อาทิตย์ละ 2 วัน

3. การศึกษาต่อของนักเรียนเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ม.1 – ม.3 โรงเรียนหนองไฮน้อย หรือ โรงเรียนหนองแมงดา (โรงเรียนประจำตำบล เป็นโรงเรียนขยายโอกาส)

ม.1- ม. 6 โรงเรียนปทุมราชวงศา (โรงเรียนประจำอำเภอ อยู่ห่างจาก รร ตชด.บ้านฆ้อง ประมาณ 20 กิโลเมตร)

4. อาชีพของผู้ปกครองนักเรียน

ส่วนมากทำนา รองลงมาคือทำไร่ เช่น มันสำปะหลัง ยางพารา

5. ความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้มี 4 เครื่อง อินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำ

6. ครู จำนวนทั้งหมด 11 คน

วุฒิการศึกษา

จำนวน (คน)

มัธยมศึกษาปีที่ 3

2

มัธยมศึกษาปีที่ 6

1

กำลังศึกษาปริญญาตรี

3

ปริญญาตรี

4

กำลังศึกษาปริญญาโท

1*

*วทบ (เคมี) และเรียนต่อโท สาขาวิชาเคมี

7. ครูผู้ประสานงาน ในโครงการเรียนทางไกลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. ครูสิทธินนท์ โคตรมุงคุณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. ครูกุสุมา จันทร์สว่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โทรศัพท์: 084-958-5596

8. คะแนนสอบ NT

คะแนน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้สอบเมื่อนักเรียนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 19 คน

วิชา

คะแนนสูงสุด (%)

คะแนนต่ำสุด (%)

คะแนนเฉลี่ย (%)

ภาษาไทย

66.67

13.33

45.26

คณิตศาสตร์

63.33

10

35.09

วิทยาศาสตร์

66.67

16.67

32.28

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา

63.33

13.33

37.54

ข้อสังเกตจากคะแนน NT

- วิชาภาษาไทย

- นักเรียนเขียนได้แต่อ่านไม่ออกและฟังไม่ได้

- โดยภาพรวม นักเรียนมีปัญหาเรื่องการอ่านมากที่สุด รองลงมาคือการเขียน

- วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนมีปัญหาเรื่องการวัดมากที่สุด

- วิชาวิทยาศาสตร์

- โดยภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าวิชาอื่น

- นักเรียนไม่เข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

แผนนำเสนอโครงงาน

ครั้งที่

วันที่

สถานที่

1

21 – 25 ธ.ค. 52

โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

2

18 ส.ค. 53

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3

ต.ค. 53

สมาคมวิทยาศาสตร์

4

ก.ย. 53

มูลนิธิ พลเอก เปรม

ตารางการดำเนินโครงการ

เดือน

กิจกรรม

ต.ค. 52

กิจกรรมเพื่อวินิจฉัยปัญหาของนักเรียนในการเรียนวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มสาระ

พ.ย. 52

กิจกรรมหาหัวข้อโครงงาน

ธ.ค. 52

ตรวจความก้าวหน้าของโครงงาน

 

กิจกรรมคิดเลขเร็ว

นักเรียนใช้นิ้วนับในการบวก ลบ จึงทำให้นักเรียนคิดได้ช้า

กิจกรรมพับกระดาษ

  • กิจกรรม พับกระดาษเพื่อใส่เศษดินสอที่เหลาแล้ว
  • นักเรียนพับกระดาษเป็นถังขยะมีความหลากหลายเพียง 2 ชิ้นงาน คือ รูปถังและรูปเรือ นักเรียนชายส่วนมากพับรูปเรือ นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ยังไม่มีทักษะในการพับกระดาษ

กิจกรรมเชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับวิทยาศาสตร์

วัสดุผลิตดินสอเปลี่ยนไส้ กับดินสอไม้ นักเรียนชอบดินสอเปลี่ยนไส้เพราะใช้ได้สะดวกโดยไม่ต้องเหลา ดินสอเปลี่ยนไส้ผลิตจากพลาสติก ถ้าเหลือทิ้งจะย่อยสลายยาก ส่วนดินสอไม้ย่อยสลายได้ นักเรียนทุกคนตอบได้ และฝากให้นักเรียนทำการสำรวจตรวจสอบว่า ถ้านำเศษดินสอที่เหลาแล้วไปฝังดินพร้อมๆ กันกับพลาสติก แล้วทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณ 3 เดือน ให้สังเกตผลของการย่อยสลาย

เปรียบเทียบแรงจากการเหลาดินสอด้วยมือที่ถนัด (หมุนดินสอ หรือ หมุนกบ) และเหลาดินสอด้วยมือที่ไม่ถนัด (หมุนดินสอ หรือ หมุนกบ) ได้ข้อสรุปว่า ด้วยจำนวนรอบการหมุนที่เท่ากัน เหลากบด้วยการหมุนดินสอ เหลาง่ายที่สุดเพราะใช้เวลาน้อยกว่า ถ้าหมุนกบ จะใช้เวลามากกว่า (อันนี้เด็กๆ น่ารักมาก พวกเราพยายามจะชี้ให้เด็กๆ เห็นว่า การที่เราฝึกทำอะไรบ่อยๆ ด้วยมือข้างที่ถนัดจะทำได้ดีกว่า แต่เด็กๆ นี่ก็นะแย้งกันเก่งมากๆ บอกว่ามือข้างไหนๆ เขาก็ทำงานได้ดีเท่าๆ กัน กว่าจะได้ข้อสรุป พวกเราก็แทบแย่)

กิจกรรม วาดภาพและบรรยายประกอบเรื่อง บ้านของฉัน / โรงเรียนของฉัน / สัตว์เลี้ยงของฉัน สิ่งแรกที่นักเรียนถามหาในกิจกรรมวาดภาพคือ ไม้บรรทัด นักเรียนส่วนใหญ่วาดภาพโดยใช้ไม้บรรทัด

  • นักเรียนบางคนมีจินตนาการ เช่น นักเรียนที่วาดรูปรุ้ง แต่ยังไล่สีของรุ้งไม่ถูกต้อง
  • นักเรียนที่วาดนกเขา วาดนกเขาตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้ แสดงว่านักเรียนมีการสังเกต
  • นักเรียนมีปัญหาเรื่องการสะกดคำผิด เขียนพยัญชนะไม่ตรงกับสระ

ความคิดเห็นของครูผู้สอน

กิจกรรมสนุกทำให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

กิจกรรมติดตามผล

1. การย่อยสลายของไม้และเปลือกลูกอม

2. โครงงานนำไส้ดินสอใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่

 

ผู้ร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์

1. ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์

2. ดร.สุระ วุฒิพรหม

3. ดร.สุพจน์ สีบุตร

4. ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา

5. อาจารย์นิโลบล นาคพลังกูล

6. อาจารย์ณัฏยา ศรีศักดา

7. คุณวิภาศิริ พรมอารักษ์

8. คุณชาญชัย

9. คุณ(พี่คนขับรถ นึกชื่อออกจะมาเติม)

ไว้บล๊อกหน้าจะเล่าบรรยากาศของโรงเรียนและบรรยากาศการทานมื้อเที่ยงของนักเรียนและพวกเราชาวคณะ USC ครับ กานต์ตะรัตน์ เรียบเรียง สุระ เอามาลงบล๊อก 555 สุพจน์ สีบุตร (อิอิ)
Tags:


 

axlr8
2012.11.28 10:27:30

According to a psychology essay or psychology essays, art education present certain benefits to children that, while hard to quantify or gauge, offer rich means of broadening their experiences and help to shape their perspectives on a wealth of subjects.
Reply
 
killasin
2015.02.22 13:10:04

Teaching is a good profession for me which helps you to improve your knowledge and skills both with time to time. When you are talking about writing some content then i would suggest you to write my paper because i would pay on hourly bases which would help you to keep your work more smooth and sharp. There is no change in price which would be offered through online sources or from my blog.
Reply
 
Naomi Andrews
2017.05.26 16:28:58

I am impressed by the School gerrymandering. No doubt organization like you provide the best help to those who deserve a better place and you are doing a fantastic job. I am a writer from UK firm where students say write me an assignment and I provide complete help in their project to get better marks which can effect while getting a reputable job.
Reply
 
virginia12
2017.07.17 06:39:28

Teaching is one of the best profession and we can gain so much information from the this profession.Scholarly written work is a fundamental ability where all understudies must create to prevail in the focused world. Procuring great written work aptitudes help you to convey your thoughts and contemplations with lucidity and power.So most of the students depends upon best essay writing service and this service provide writing help.
Reply
 
Reply this post
Username:

E-mail:

  Enter text shown in left: